จังหวัดสระแก้ว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว2,486.54533.0078.6 %5.0459.07130.9571.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว9,019.025,684.0037.0 %5.062.920.9598.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว5,585.41598.3089.3 %5.0111.7622.8179.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว3,158.751,667.0047.2 %5.0725.30163.3077.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว3,120.431,428.0054.2 %5.0706.2878.4488.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว15,120.428,794.0041.8 %5.01,562.00884.3443.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา3,719.25543.0085.4 %5.0444.9376.8682.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร3,824.94718.0081.2 %5.0333.2665.8580.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว4,833.26980.0079.7 %5.0288.1740.1686.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด3,805.86342.0091.0 %5.0305.2632.4389.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น3,848.61889.0076.9 %5.0276.3946.7783.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ4,143.721,375.0066.8 %5.0405.93128.6968.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์3,727.34622.0083.3 %5.0239.1155.1276.9 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ14,883.3820,973.00-40.9 %0.01,698.981,434.7015.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว4,969.771,941.0060.9 %5.01,181.681,535.11-29.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ6,581.881,829.6072.2 %5.0699.8254.8192.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว3,928.10565.0085.6 %5.0459.0767.0985.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว3,754.721,762.0053.1 %5.0915.461,232.26-34.6 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,053.251,245.0059.2 %5.0687.27351.0048.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว3,455.961,342.9961.1 %5.0516.12791.38-53.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว3,574.022,681.0025.0 %5.0858.415,417.91-531.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว1,874.55426.0077.3 %5.0468.94924.15-97.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,710.331,451.0060.9 %5.0954.080.9099.9 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว4,977.323,671.0026.2 %5.01,447.91461.3568.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว7,433.9211,813.32-58.9 %0.01,295.78320.1275.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว5,376.871,299.0075.8 %5.0858.41916.38-6.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว3,233.70785.0075.7 %5.0418.35118.6071.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว3,186.67522.0083.6 %5.0554.16457.9417.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว3,769.211.00100.0 %5.0915.460.9599.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว69,104.3863,090.958.7 %4.026,891.312,458.4790.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว4,053.029,990.64-146.5 %0.01,029.55195.1181.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว10,614.12992.0090.7 %5.0687.270.9599.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,581.872,029.00-28.3 %0.0615.77357.5541.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว3,767.771,259.0066.6 %5.0953.49318.2566.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว2,632.662,555.002.9 %1.0611.2032.9294.6 %5.0
สพ. สระแก้ว11,250.303,956.0064.8 %5.0763.33722.765.3 %2.5
รจจ.สระแก้ว 47,540.0931,724.0033.3 %5.0879.861,278.48-45.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,677.74994.0062.9 %5.0535.73162.7069.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว3,413.712,024.0040.7 %5.0801.36760.955.0 %2.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,879.561,047.0063.6 %5.0611.20344.8243.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว5,635.556,297.37-11.7 %0.01,067.59917.5714.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว3,444.561,290.0062.5 %5.0801.361.9599.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว11,231.2311,772.00-4.8 %0.03,672.78532.0085.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว12,212.851.00100.0 %5.0988.470.9599.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว16,846.428,248.5051.0 %5.01,181.81550.6453.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว30,881.564,198.0086.4 %5.0288.860.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว4,104.2914,392.59-250.7 %0.01,774.941,762.170.7 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 3,633.612,579.0029.0 %5.0858.41582.9832.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว2,687.671,143.0057.5 %5.0497.11249.3149.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว77,865.881.00100.0 %5.035,888.800.95100.0 %5.0
รวม 472,216 246,065 47.89 % 101,250 27,044 73.29 %