จังหวัดนครราชสีมา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา2,609.46676.0074.1 %5.0734.35216.0170.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา15,971.9722,185.00-38.9 %0.084.1696.41-14.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา11,364.99735.9093.5 %5.0129.8441.8867.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา4,902.034,689.004.3 %2.01,247.78190.2484.8 %5.0
สำนักงานคลังเขต 33,551.701,603.0054.9 %5.01,556.4132.6497.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา4,187.52717.0082.9 %5.0455.560.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 929,381.8830,515.00-3.9 %0.03,420.00641.2581.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 124,206.3652,656.00-117.5 %0.04,872.581,329.9572.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 214,245.6012,632.7011.3 %5.02,621.561,668.1736.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 16,598.344,603.0630.2 %5.0572.8495.0083.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0383.3362.7083.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก3,765.02756.0079.9 %5.0281.0378.4872.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ3,716.14309.0091.7 %5.0267.4715.5394.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว4,817.14406.0091.6 %5.0371.6361.2983.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว3,924.63833.0078.8 %5.0351.7765.9981.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง5,671.341,168.0079.4 %5.0560.8798.5182.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,783.26156.0095.9 %5.0200.2343.8578.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย4,827.31795.0083.5 %5.0243.59111.8554.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ3,762.72596.0084.2 %5.0171.0414.8891.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง4,045.74451.0088.9 %5.0459.4080.9782.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด3,780.80707.0081.3 %5.0519.2649.4890.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย4,927.37778.0084.2 %5.0388.3696.0875.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง3,861.23462.0088.0 %5.0449.5648.0289.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง3,770.67520.0086.2 %5.0259.4361.5776.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี3,854.64972.0074.8 %5.0412.5065.7484.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช3,951.58549.0086.1 %5.0249.7867.8972.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย4,234.31982.0076.8 %5.0403.2079.3580.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง3,812.86152.0096.0 %5.0344.5126.8092.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม3,638.83113.0096.9 %5.0314.1915.0395.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง3,984.58416.0089.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย4,117.531,232.0070.1 %5.0357.7391.4174.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย4,151.23414.0090.0 %5.0241.8979.9067.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง3,800.17539.0085.8 %5.0278.7274.0473.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง3,695.66360.0090.3 %5.0234.6415.1793.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน4,834.60808.0083.3 %5.0318.32130.7058.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่3,978.081,098.0072.4 %5.0469.1583.7482.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 35,174.487,399.49-43.0 %0.02,376.511,256.4047.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา8,047.745,878.2727.0 %5.02,750.04935.0066.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว2,918.702,235.0023.4 %5.0647.99380.0041.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง2,792.19745.0073.3 %5.0370.98323.0012.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย2,872.79936.0067.4 %5.0616.21475.0022.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย2,637.67837.0068.3 %5.0507.80334.4034.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่2,570.70988.0061.6 %5.0919.23279.3069.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,000.56272.6572.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา4,299.003,526.0018.0 %5.01,019.5949.1195.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา4,948.515,167.00-4.4 %0.01,609.08958.5540.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 53,329.961,568.5952.9 %5.01,514.74191.4687.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา3,284.811,282.0061.0 %5.0962.541,042.52-8.3 %0.0
สำนักชลประทานที่ 865,911.2980,982.00-22.9 %0.025,799.966,985.7572.9 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 33,724.792,002.0046.3 %5.0896.57297.0866.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา2,949.151,344.0054.4 %5.0867.46965.65-11.3 %0.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์96,932.61667,307.19-588.4 %0.06,232.003,050.0051.1 %5.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 35,468.266,754.00-23.5 %0.02,355.122,153.748.6 %4.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา14,212.311.00100.0 %5.04,765.740.90100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 313,556.7712,662.006.6 %3.01,716.722,966.36-72.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,712.055,828.00-114.9 %0.0731.071,054.50-44.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา6,737.364,482.4033.5 %5.02,578.901,221.4352.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)6,880.667,058.27-2.6 %0.02,350.71356.2584.8 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 54,036.273,700.518.3 %4.01,441.623,045.19-111.2 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา32,317.1220,000.0038.1 %5.03,244.460.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 54,568.1112,383.7877.3 %5.0246.38778.83-216.1 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)12,334.2532,047.28-159.8 %0.04,245.005,735.15-35.1 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)8,028.308,616.00-7.3 %0.02,821.681,033.5063.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)4,471.968,139.00-82.0 %0.01,437.94293.5779.6 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา4,411.622,034.0053.9 %5.01,464.2178.9994.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)7,435.1512,623.25-69.8 %0.02,578.9011,590.43-349.4 %0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 510,182.8213,375.00-31.3 %0.04,031.672,496.0538.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา9,055.731.00100.0 %5.03,530.100.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)1,758.75446.0074.6 %5.051.1249.064.0 %2.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,619.90797.0050.8 %5.030.5642.97-40.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา3,308.81539.0083.7 %5.0105.60118.29-12.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา4,718.751,204.0074.5 %5.01,304.8358.9495.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา4,081.491,875.0054.1 %5.01,095.65144.2486.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา4,077.672,399.0041.2 %5.01,228.78619.8049.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา7,303.3812,855.00-76.0 %0.02,198.583,231.54-47.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา7,985.671.00100.0 %5.02,046.45436.6978.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา4,901.752,221.0054.7 %5.01,209.75356.0370.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา14,167.3419,562.79-38.1 %0.02,502.84132.0594.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา7,471.636,812.008.8 %4.03,140.781,791.7043.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา11,624.032,582.0077.8 %5.01,228.76536.7556.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา3,961.603,640.008.1 %4.01,266.80624.1150.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา5,383.193,442.0036.1 %5.01,799.24592.2967.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา5,622.136,597.00-17.3 %0.01,837.28527.2571.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา4,647.285,368.00-15.5 %0.01,285.8189.9693.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา59,681.463,790.5993.6 %5.0999.78838.5516.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา91,383.0224,539.0073.1 %5.0898.77793.6311.7 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 47,671.5065,192.00-36.8 %0.01,558.78613.8860.6 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 138,138.23112,530.4618.5 %5.02,064.862.8599.9 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 84,537.09209,506.83-147.8 %0.01,883.981,194.6736.6 %5.0
ทสญ.นครราชสีมา82,746.0751,862.0037.3 %5.01,924.621,383.3028.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 310,528.0419,920.00-89.2 %0.02,604.87441.2083.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา2,814.501,559.0044.6 %5.0810.41202.3575.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา6,664.667,698.00-15.5 %0.01,609.081,642.55-2.1 %0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา468,498.7821,006.0095.5 %5.022,011.161,913.7591.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา3,990.032,280.0042.9 %5.01,095.65779.0028.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา7,057.4911,383.34-61.3 %0.02,312.69922.0360.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา3,924.693,320.7715.4 %5.01,228.7152.2095.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา6,974.947,357.00-5.5 %0.02,485.512,300.087.5 %3.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา13,969.938,551.0038.8 %5.01,437.94894.8537.8 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร4,706.703,949.0016.1 %5.0846.12192.9577.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา15,367.527,640.0050.3 %5.02,289.00562.4475.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 155,134.7816,356.0070.3 %5.01,005.37524.4547.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 312,567.0112,100.003.7 %1.51,985.33541.5072.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 514,949.8011,818.0020.9 %5.01,600.00257.8083.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 651,389.1115,064.0570.7 %5.01,294.19413.3868.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 730,588.1915,635.2548.9 %5.01,587.28846.6946.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 214,614.8714,834.88-1.5 %0.0647.15558.5213.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 446,635.1214,528.0068.8 %5.01,680.561,180.6229.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา)53,027.2611,757.0377.8 %5.01,044.00405.6861.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา8,717.438,483.472.7 %1.0575.97910.76-58.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา109,514.38136,135.98-24.3 %0.02,326.402,394.00-2.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี51,359.7420.59100.0 %5.01,423.091,255.6211.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง74,673.0517,556.7876.5 %5.01,252.331,167.556.8 %3.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,102.741,132.2063.5 %5.01,918.14137.9392.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่80,818.6525,124.8468.9 %5.01,355.851,130.2516.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา62,247.1357,469.007.7 %3.51,274.113,225.35-153.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย28,389.681.00100.0 %5.01,195.630.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย40,689.5928,765.0029.3 %5.01,444.34980.1432.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง105,545.8827,732.0073.7 %5.01,285.38960.8725.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ51,528.751.00100.0 %5.01,481.66625.1057.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา166,468.52155,631.006.5 %3.01,461.021,661.00-13.7 %0.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา60,437.9322,060.0963.5 %5.01,014.4154.7194.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา54,427.3452,600.003.4 %1.51,422.16565.0260.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา35,936.9539,546.00-10.0 %0.03,127.584,565.12-46.0 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา95,351.8023,087.1975.8 %5.05,057.645,140.21-1.6 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา43,466.7731,438.0027.7 %5.01,406.22851.8039.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,229.6428.9897.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา27,305.9540,297.48-47.6 %0.03,779.7095.0097.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 4,222.802,645.0037.4 %5.01,285.81724.7443.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน5,407.275,640.00-4.3 %0.02,214.761,268.0042.7 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)2,994.841,471.0050.9 %5.01,461.3595.2693.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา3,413.911,656.0051.5 %5.01,093.15350.7767.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 349,997.7339,666.0020.7 %5.018,710.247,880.2657.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา17,761.4357,456.00-223.5 %0.06,684.619,480.00-41.8 %0.0
รวม 3,232,505 2,598,622 19.61 % 258,578 130,894 49.38 %