จังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ2,826.52402.0085.8 %5.0261.98208.6820.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ5,529.925,108.007.6 %3.5889.5194.7889.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ3,654.531,543.0057.8 %5.0452.140.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 227,074.1633,000.00-21.9 %0.04,000.41779.0580.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 147,058.8340,016.0015.0 %5.04,882.87908.2081.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 321,697.4826,149.60-20.5 %0.03,453.611,422.5458.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี6,746.744,108.1039.1 %5.0452.14111.8175.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 16,501.864,984.0023.3 %5.0490.18145.3570.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง5,976.652,157.0063.9 %5.0319.03106.3866.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ4,195.32615.0085.3 %5.0396.5785.5578.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 24,676.081.00100.0 %5.0319.0332.9489.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 14,979.982,630.0047.2 %5.0444.6082.4781.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์5,152.362,774.0046.2 %5.0429.2190.0579.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 24,924.302,656.0046.1 %5.0395.10120.6569.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 16,757.146,744.000.2 %0.51,156.05588.3749.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 24,058.686,702.00-65.1 %0.0837.63836.840.1 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ4,419.872,825.0036.1 %5.0813.45342.0058.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ2,781.241,894.0031.9 %5.0338.05231.8031.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ5,144.742,321.0054.9 %5.0414.11497.74-20.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ3,537.653,294.006.9 %3.0634.76389.5038.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ1,878.112,714.00-44.5 %0.0365.94273.2925.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ4,531.074,911.00-8.4 %0.01,003.61599.4540.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ7,435.6819,889.00-167.5 %0.01,174.75207.3982.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,584.152,417.0032.6 %5.0642.30466.4527.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ3,471.981,698.0051.1 %5.0509.1998.2780.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ3,863.421,494.0061.3 %5.0395.10165.2158.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ4,830.254,797.000.7 %0.5794.43213.7573.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ5,416.28135,423.55-2,400.3 %0.01,288.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ3,764.581.00100.0 %5.0794.430.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ2,804.783,620.00-29.1 %0.0319.03298.306.5 %3.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ5,630.9414,746.00-161.9 %0.01,421.96121.9491.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ11,096.733,411.0069.3 %5.0471.16531.05-12.7 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ4,076.353,262.0020.0 %5.0604.27220.0863.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ4,017.773,600.0010.4 %5.0851.48203.6676.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ13,514.805,598.0058.6 %5.01,269.83359.0971.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ5,794.581.00100.0 %5.01,231.80172.6186.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา27,653.9530,471.00-10.2 %0.01,112.191,291.80-16.1 %0.0
สพ.สมุทรปราการ47,104.461.00100.0 %5.0808.23602.5825.4 %5.0
รจก.สมุทรปราการ 13,041.991.00100.0 %5.0894.241,962.54-119.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ2,857.891,544.0046.0 %5.0357.06158.1155.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ6,405.1412,142.00-89.6 %0.01,421.960.9599.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ33,030.891.00100.0 %5.02,355.390.95100.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ7,364.889,479.00-28.7 %0.01,079.67636.5041.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ68,547.7254,465.0020.5 %5.05,909.741,703.7471.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ3,398.641.00100.0 %5.0509.190.9599.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ1,345.176,014.00-347.1 %0.0488.813,434.50-602.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 25,040.741.00100.0 %5.0863.030.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 120,823.2321,814.00-4.8 %0.0856.48820.554.2 %2.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ10,537.847,666.0027.3 %5.0290.38195.7032.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ96,863.19116,380.00-20.1 %0.01,483.17961.8635.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ34,618.4822,000.0036.5 %5.0648.182,441.20-276.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ69,371.4539,495.0043.1 %5.0451.731,128.60-149.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์29,310.5819,000.0035.2 %5.0399.93227.0743.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ42,965.281.00100.0 %5.014,329.330.95100.0 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย940,353.8150,000.0094.7 %5.014,542.090.95100.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 4,267.027,000.00-64.0 %0.0851.48841.601.2 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ3,565.41793.0077.8 %5.0157.11146.456.8 %3.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ46,902.6128,284.0039.7 %5.03,064.625,204.15-69.8 %0.0
รวม 1,778,776 784,059 55.92 % 86,104 32,770 61.94 %