จังหวัดบุรีรัมย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์3,183.66695.1378.2 %5.0584.36279.3952.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์17,631.3311,907.8732.5 %5.080.50203.48-152.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์2,438.031.00100.0 %5.0470.260.9599.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์3,157.961.00100.0 %5.0717.4785.5088.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์20,012.3814,064.0029.7 %5.02,714.15766.6571.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง3,694.19499.0086.5 %5.0228.9532.7485.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย3,907.63689.0082.4 %5.0367.38109.3270.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง3,778.42431.0088.6 %5.0312.5777.2175.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ3,760.54203.0094.6 %5.0177.6714.5891.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง3,846.84415.0089.2 %5.0376.9032.1891.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0367.10107.3870.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด3,936.45665.0083.1 %5.0361.0662.8482.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ4,188.41660.0084.2 %5.0308.0842.8886.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์3,760.1040.0098.9 %5.0295.578.9797.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์4,021.98586.0085.4 %5.0308.4316.8894.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง586.21637.00-8.7 %0.0209.6633.0984.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง3,939.69844.0078.6 %5.0423.7465.4984.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่3,940.50606.0084.6 %5.0403.4648.7887.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย3,758.93460.0087.8 %5.0418.8747.6988.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก3,925.55540.0086.2 %5.0350.6864.6181.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ3,790.34633.0083.3 %5.0268.7774.9172.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์4,726.83428.0090.9 %5.0306.2670.6076.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์3,798.16561.0085.2 %5.0264.9316.7793.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช3,836.25326.0091.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์3,207.692,659.4517.1 %5.0945.66612.7535.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง2,813.451.00100.0 %5.0520.870.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์2,885.981,772.9638.6 %5.0504.76135.8573.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง2,967.28796.0073.2 %5.0561.98247.0056.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย2,480.93622.0074.9 %5.0482.14282.1541.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์4,287.072,761.0035.6 %5.01,135.820.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์3,289.231,018.0069.1 %5.0698.46502.2628.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์2,899.69741.0074.4 %5.0698.44616.5011.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์5,096.671.00100.0 %5.01,325.980.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์2,657.434,397.51-65.5 %0.0616.02795.15-29.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์6,386.373,396.9846.8 %5.02,067.591,183.8342.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์4,543.244,109.009.6 %4.51,364.02793.6341.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์14,028.4113,686.002.4 %1.01,972.53544.3172.4 %5.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์1,075,753.0073,011.8293.2 %5.07,960.020.95100.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์3,993.381,770.2455.7 %5.0869.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์2,240.19680.0069.6 %5.0546.3365.5588.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์3,023.06754.0075.1 %5.0660.42290.6256.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์3,553.673,822.00-7.6 %0.0926.63412.4255.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ2,737.41ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,711.56ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์2,589.425.0099.8 %5.0527.314.7599.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์12,750.8711,651.838.6 %4.01,554.18295.7281.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์11,464.412,061.2082.0 %5.0945.66729.8722.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์5,821.323,359.0042.3 %5.01,554.18387.1575.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์5,996.184,694.0021.7 %5.01,459.09510.7965.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์3,918.262,248.0042.6 %5.01,059.76619.8441.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์182.093,915.00-2,050.0 %0.023.0883.27-260.8 %0.0
สพ.บุรีรัมย์66,205.3712,225.0081.5 %5.0890.05434.1951.2 %5.0
รจจ.บุรีรัมย์ 17,558.9235,507.88-102.2 %0.0497.54401.3919.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,600.811,345.9948.2 %5.0660.65249.6562.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,995.572,191.0026.9 %5.0698.46434.0937.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์7,568.831.00100.0 %5.0945.680.9599.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์3,272.591.00100.0 %5.0812.550.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์2,717.421.00100.0 %5.0851.220.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัดบุรีรัมย์)22,229.611.00100.0 %5.02,488.460.95100.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 420,802.297,951.0061.8 %5.02,586.91600.0076.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 181,211.7217,376.0078.6 %5.01,094.56370.9566.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 246,787.671.00100.0 %5.02,541.810.95100.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 328,260.691.00100.0 %5.02,559.230.95100.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์18,914.781.00100.0 %5.0179.790.9599.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง10,911.3327,400.00-151.1 %0.0688.39520.7224.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก102,937.5826,144.0074.6 %5.0948.911,074.01-13.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์18,205.911.00100.0 %5.0635.520.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์10,563.001.00100.0 %5.0610.120.9599.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์30,447.4220,923.0031.3 %5.01,011.44185.2481.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง92,836.151.00100.0 %5.0748.440.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์18,564.701.00100.0 %5.02,693.590.95100.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 3,714.141.00100.0 %5.0945.680.9599.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์2,826.64655.0576.8 %5.0565.34497.7712.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์15,452.631.00100.0 %5.05,467.240.95100.0 %5.0
รวม 1,930,035 331,558 82.82 % 71,549 16,160 77.41 %