จังหวัดสุรินทร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์29,152.0712,041.5058.7 %5.0102.71240.32-134.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์23,697.738,636.8163.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์3,949.594,281.45-8.4 %0.01,072.19197.9481.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์2,759.751,042.0062.2 %5.0708.8638.9094.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์19,892.4213,100.0034.1 %5.02,173.091,131.4547.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม4,236.97575.0086.4 %5.0242.040.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ4,208.26389.0090.8 %5.0195.189.8195.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท4,388.89876.0080.0 %5.0307.8039.6987.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ4,201.21316.0092.5 %5.0246.3810.2695.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม4,272.73525.0087.7 %5.0311.3248.6284.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี4,201.21573.0086.4 %5.0364.5512.2796.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี4,272.731,203.0071.8 %5.0320.5174.4876.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์4,424.651,586.0064.2 %5.0255.66119.7053.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ4,236.97684.0083.9 %5.0234.6932.4086.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน4,201.21675.0083.9 %5.0172.1212.9292.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ4,516.10756.0083.3 %5.0329.7664.7080.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง4,533.45379.0091.6 %5.0302.0312.9295.7 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม11,061.778,985.4018.8 %5.0845.97505.6940.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์3,741.794,843.14-29.4 %0.0918.04593.4435.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์2,648.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5482.10178.5063.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม3,033.27599.0080.3 %5.0602.94317.6647.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท3,239.75976.0069.9 %5.0660.79419.2036.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ไม่ครบ1,379.80ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ547.42ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์3,280.05931.0071.6 %5.0708.86764.90-7.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์8,214.116,178.0024.8 %5.02,800.621,940.4630.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์5,428.124,653.2414.3 %5.01,697.691,844.59-8.7 %0.0
ส.ป.ก. สุรินทร์4,550.263,130.2131.2 %5.01,355.40320.4376.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์8,223.2414,105.00-71.5 %0.01,177.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์4,303.732,512.0041.6 %5.01,222.29430.2564.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.076.1447.6837.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.102.8595.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.071.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์3,524.461,130.0067.9 %5.0838.79105.1987.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์2,763.281.00100.0 %5.0613.78305.2850.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์8,100.9418,367.58-126.7 %0.01,692.822,947.69-74.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์12,034.0312,098.99-0.5 %0.03,713.39286.8092.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์1,648.702,800.00-69.8 %0.0657.10615.606.3 %3.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบ4,625.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ156.01ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบ6,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ570.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์3,137.962,850.009.2 %4.5683.8964.6090.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์11,220.472,445.0078.2 %5.0841.97637.8024.2 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์2,563.551,108.0056.8 %5.0518.70300.5142.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์3,544.882,367.9333.2 %5.0860.99587.4231.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์2,975.25928.0068.8 %5.0275.39253.807.8 %3.5
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์6,315.525,017.9620.5 %5.0708.98441.0337.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์3,618.882,539.5029.8 %5.0956.0713.0098.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์12,345.022,410.0080.5 %5.01,373.54191.6486.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์6,453.434,723.5526.8 %5.0937.05181.5680.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (จังหวัดสุรินทร์)10,261.3111,607.61-13.1 %0.02,216.76986.0855.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 131,074.1218,170.0041.5 %5.01,293.07481.8862.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 226,720.209,230.2565.5 %5.01,256.3195.0092.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 39,394.9818,256.00-94.3 %0.01,593.97354.2877.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์6,457.274,470.7630.8 %5.0376.670.00100.0 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์11,845.6115,580.94-31.5 %0.0390.26268.4031.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ไม่ครบ18,956.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์741,959.7551,474.9993.1 %5.01,104.86954.2913.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม84,629.5929,333.0065.3 %5.0937.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท61,603.5022,027.0164.2 %5.0807.13404.5949.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิไม่ครบ19,827.89ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ498.55ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะไม่ครบ986.12ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,039.61ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์12,087.0731,255.20-158.6 %0.02,474.083,167.26-28.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 4,006.252,418.0039.6 %5.0765.91304.9560.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบ1,178.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1.90ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,266,508 367,163 0.00 % 45,348 23,362 0.00 %