จังหวัดศรีสะเกษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ3,599.81985.0072.6 %5.0525.76359.7631.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ11,493.8143,221.00-276.0 %0.0245.87128.5147.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ1,609.701,521.005.5 %2.5961.00227.0776.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ3,158.252,074.0034.3 %5.0772.9799.8487.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ13,180.8412,627.004.2 %2.03,158.72752.4076.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์4,086.13743.0081.8 %5.0323.5561.3581.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ4,147.18625.0084.9 %5.0356.9039.4189.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง3,769.21274.0092.7 %5.0215.140.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย3,843.77302.0092.1 %5.0178.220.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล3,893.63630.0083.8 %5.0264.0048.9581.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์3,961.83599.0084.9 %5.0246.9576.7868.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง3,811.19336.0091.2 %5.0227.930.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์3,832.58317.0091.7 %5.0252.8938.3684.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ4,340.54804.0081.5 %5.0268.7877.7171.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์3,830.44303.0092.1 %5.0195.170.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์3,754.18276.0092.6 %5.0152.460.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน3,796.96302.0092.0 %5.0189.660.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน3,858.01339.0091.2 %5.0207.809.1095.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์4,129.34804.0080.5 %5.0435.2277.7182.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ3,815.23378.0090.1 %5.0264.520.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่3,832.58367.0090.4 %5.0278.2277.0472.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ3,818.34395.0089.7 %5.0194.627.6496.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย4,014.821,037.0074.2 %5.0256.9196.9262.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ11,334.162,972.5073.8 %5.0914.81483.5547.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมือง2,577.51985.5061.8 %5.0360.6494.0573.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,533.062,953.24-16.6 %0.0505.95149.1570.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,519.79671.0073.4 %5.0501.70219.4556.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย2,568.78788.0069.3 %5.0389.42113.0571.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ5,645.574,096.3227.4 %5.01,286.401,012.7121.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ3,493.631,315.0062.4 %5.0819.75538.6534.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ3,241.151,125.0065.3 %5.0358.04232.7535.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ16,912.595,279.9668.8 %5.03,177.742,997.395.7 %2.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ1,729.5736,100.24-1,987.2 %0.0427.571,348.07-215.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ6,059.417,184.59-18.6 %0.01,675.491,132.3932.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ5,011.912,929.9541.5 %5.01,438.5383.8394.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ14,333.6113,142.628.3 %4.01,068.95146.0186.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ4,809.901,982.0058.8 %5.0971.88772.3620.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,679.491,466.0012.7 %5.065.2748.8825.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ3,841.721,263.0067.1 %5.0849.03166.4480.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ3,103.41492.0084.1 %5.0715.92306.8457.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ4,076.545,254.32-28.9 %0.0723.71815.49-12.7 %0.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ4,738.912,506.6247.1 %5.01,400.50791.1843.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ5,698.034,425.0022.3 %5.01,390.25678.5851.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ3,690.712,677.0027.5 %5.01,124.01515.6054.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ16,982.4715,769.207.1 %3.55,857.86113.6798.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ4,143.911,072.0074.1 %5.0734.94633.4813.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ3,725.543,170.1014.9 %5.0748.45437.2441.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ6,494.895,050.2622.2 %5.01,675.45258.0084.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ7,203.892,993.9458.4 %5.0414.05322.6222.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ5,055.943,859.7023.7 %5.0734.9435.5295.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ11,413.942,861.4174.9 %5.0933.85493.0547.2 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 38,756.2524,494.9036.8 %5.0947.54318.8066.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,711.101,122.0058.6 %5.0591.56224.3162.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ3,439.823,533.28-2.7 %0.0838.77660.6721.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,801.91840.0070.0 %5.0629.68381.8139.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ5,407.605,592.66-3.4 %0.01,104.97432.5560.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ4,373.004,060.007.2 %3.51,257.14467.3062.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ2,303.589,470.72-311.1 %0.0851.25822.513.4 %1.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 136,982.7022,306.5739.7 %5.02,347.28495.0078.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 252,194.809,208.7082.4 %5.01,090.48897.7017.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3150,556.882,135.4798.6 %5.09,683.04605.6893.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ และยโสธร)119,582.9316,252.0086.4 %5.02,797.53568.6379.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 422,061.5212,133.9245.0 %5.01,469.66591.1159.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ2,490.7626,438.08-961.4 %0.0293.78380.00-29.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ139,588.34121,530.0012.9 %5.02,203.39464.4078.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ119,743.1844,328.0063.0 %5.0864.63643.4525.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ25,126.1821,822.0013.2 %5.0897.83558.8737.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ47,047.5523,159.0050.8 %5.0885.91580.8034.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ41,487.3184,926.00-104.7 %0.01,243.272,877.00-131.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์43,168.5025,830.3740.2 %5.01,047.811,964.36-87.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ19,677.9627,676.00-40.6 %0.02,106.452,734.05-29.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 3,240.332,838.0012.4 %5.0772.99609.8421.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ2,807.051,257.0055.2 %5.0417.78421.64-0.9 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ22,855.6821,040.007.9 %3.55,791.922,905.6449.8 %5.0
รวม 1,176,603 715,640 39.18 % 81,573 37,731 53.75 %