จังหวัดอุบลราชธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 263,965.2829,081.0054.5 %5.0406.76490.42-20.6 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี2,637.56925.0064.9 %5.0662.45142.2678.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี31,933.465,000.0084.3 %5.0126.7195.0025.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานี78,639.154,000.0094.9 %5.0363.92190.0047.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี308,593.2816,000.0094.8 %5.01,372.69142.5089.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี4,182.572,704.0035.4 %5.0947.6958.1193.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี30,294.8625,188.0016.9 %5.03,552.881,256.8564.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ3,668.65551.0085.0 %5.0373.5057.6984.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน3,752.25606.0083.8 %5.0286.4157.3080.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล3,697.07505.0086.3 %5.0350.0955.3184.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่3,698.14446.0087.9 %5.0415.1556.4586.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม3,537.08263.0092.6 %5.0344.821.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ3,641.73486.0086.7 %5.0266.6057.2878.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น3,593.76413.0088.5 %5.0303.9037.1987.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม3,766.83386.0089.8 %5.0190.049.0095.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์371.80240.0035.4 %5.0148.4055.4162.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี4,488.432,521.0043.8 %5.0348.1788.8174.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ4,513.97868.0080.8 %5.0294.6066.8377.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม3,877.6825.0099.4 %5.0365.0973.1580.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร3,609.56629.0082.6 %5.0360.151.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง3,887.52333.0091.4 %5.0208.201.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร3,668.19645.0082.4 %5.0357.5755.8284.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง3,702.82179.0095.2 %5.0211.151.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก3,684.88581.0084.2 %5.0449.4758.5187.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร4,639.46270.0094.2 %5.0354.9356.8684.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน3,726.80581.0084.4 %5.0498.3371.3685.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย4,067.86532.0086.9 %5.0415.009.8797.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก3,566.02529.0085.2 %5.0175.188.3395.2 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก17,885.7328,528.00-59.5 %0.01,500.40611.5459.2 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐ3,781.922,000.0047.1 %5.0748.11475.0036.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี4,936.6212,072.20-144.5 %0.01,461.122,481.16-69.8 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี2,827.121,649.0041.7 %5.0414.4397.0676.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล2,589.551,000.0061.4 %5.0542.65285.0047.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม2,741.871,480.2046.0 %5.0584.83190.0067.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ2,761.061,000.0063.8 %5.0296.43285.003.9 %1.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ3,201.021,279.0060.0 %5.0557.93213.1361.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร3,250.26500.0084.6 %5.0640.1747.5092.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี3,274.702,689.4317.9 %5.0895.73376.1258.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี4,118.642,667.5735.2 %5.01,270.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี3,568.222,661.5525.4 %5.0928.67961.37-3.5 %0.0
สำนักงานชลประทานที่ 720,507.9132,710.00-59.5 %0.06,926.985,623.1518.8 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 44,717.781,699.5064.0 %5.01,536.48621.3059.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี9,733.473,000.0069.2 %5.01,461.12475.0067.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี8,449.533,000.0064.5 %5.01,080.80190.0082.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 44,091.085,076.32-24.1 %0.01,746.932,175.30-24.5 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี26,511.4735,602.31-34.3 %0.02,423.559,310.00-284.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี2,232.826,813.69-205.2 %0.0560.991,121.24-99.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี6,273.302,000.0068.1 %5.02,150.78950.0055.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี4,974.514,000.0019.6 %5.01,461.12285.0080.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี51,096.6810,000.0080.4 %5.02,316.84285.0087.7 %5.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี240,948.69144,881.3939.9 %5.01,280.67994.0522.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 10,112.2115,000.00-48.3 %0.03,916.955,700.00-45.5 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)5,177.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,764.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)4,090.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,440.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี3,690.561,492.1559.6 %5.01,080.80193.5782.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)12,171.9010,713.4712.0 %5.04,863.811,082.6877.7 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง18,107.8310,000.0044.8 %5.0380.34380.000.1 %0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี22,744.03430.0098.1 %5.0203.9347.4576.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี2,905.591,404.0051.7 %5.0928.69128.6086.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี4,170.22500.0088.0 %5.01,276.05285.0077.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี3,788.405,507.00-45.4 %0.01,118.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี19,497.5015,000.0023.1 %5.06,215.122,800.0054.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี3,661.171,000.0072.7 %5.0890.64475.0046.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี4,333.694,191.323.3 %1.51,080.80475.0056.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,800.5115,000.00-158.6 %0.01,556.20190.0087.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี6,959.032,000.0071.3 %5.01,461.12475.0067.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี3,666.121,500.0059.1 %5.01,080.80190.0082.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี5,018.003,000.0040.2 %5.01,461.12760.0048.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี7,888.868,000.00-1.4 %0.02,354.88745.0068.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี3,217.727,000.00-117.5 %0.0700.4895.0086.4 %5.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี25,504.3516,181.0036.6 %5.0910.46734.2819.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี67,855.4819,898.0070.7 %5.0626.50675.42-7.8 %0.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 94,782.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,913.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี2,688.251,558.1242.0 %5.0719.50287.7460.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี4,090.933,382.8317.3 %5.01,143.781,383.03-20.9 %0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี22,085.3115,000.0032.1 %5.01,448.80950.0034.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ1,996.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี6,579.656,623.88-0.7 %0.01,543.10680.2055.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี4,579.124,000.0012.6 %5.01,461.12190.0087.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี3,190.245,228.93-63.9 %0.01,192.65711.5540.3 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4,882.8410,491.89-114.9 %0.01,764.20228.4087.1 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี25,475.7616,076.2036.9 %5.010,018.32637.1793.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี12,698.465,000.0060.6 %5.0722.9692.5087.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 546,175.863,680.0092.0 %5.01,848.691,296.6629.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1114,623.063,000.0097.4 %5.03,100.17950.0069.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 244,643.9015,388.3865.5 %5.01,477.910.00100.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3213,106.6710,000.0095.3 %5.01,650.55950.0042.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4114,521.9510,000.0091.3 %5.03,086.55475.0084.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม54,023.7540,000.0026.0 %5.01,281.28475.0062.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี60,310.2525,000.0058.5 %5.01,211.31475.0060.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ73,374.1320,000.0072.7 %5.01,130.32475.0058.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี54,023.7530,000.0044.5 %5.01,211.31475.0060.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี99,013.7530,000.0069.7 %5.01,017.29475.0053.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี52,060.2540,000.0023.2 %5.01,211.31475.0060.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล84,656.0025,000.0070.5 %5.01,078.81475.0056.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ73,374.1320,000.0072.7 %5.0876.14475.0045.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี27,897.2230,000.00-7.5 %0.02,163.641,900.0012.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี9,089.1528,876.36-217.7 %0.03,778.842,097.6144.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี18,372.1922,053.00-20.0 %0.01,111.06493.3555.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)3,007.221,943.0035.4 %5.0586.95175.1270.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี32,982.7435,038.00-6.2 %0.02,936.43600.0579.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 3,652.673,271.0010.4 %5.01,118.84712.4936.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 3,305.269,439.00-185.6 %0.0890.64152.1682.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี3,305.261,000.0069.7 %5.0890.64665.0025.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี66,745.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.56,449.684,750.0026.4 %5.0
รวม 2,534,764 1,009,665 60.17 % 135,300 70,917 47.59 %