จังหวัดยโสธร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร4,329.33963.0077.8 %5.0490.56156.8368.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร12,606.5514,625.00-16.0 %0.0169.00136.5319.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร2,969.111,342.0054.8 %5.0509.58196.4661.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร3,451.131,638.0052.5 %5.0566.620.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร14,724.0811,444.0022.3 %5.01,593.47787.5550.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว3,882.94429.0089.0 %5.0218.5970.4667.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว5,565.51391.0093.0 %5.0256.8181.9568.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา1,287.00735.0042.9 %5.0343.6078.0977.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย5,116.34317.0093.8 %5.0302.5578.3674.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร4,539.001,272.0072.0 %5.0365.85125.9465.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม4,670.72511.0089.1 %5.0262.2980.1069.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง4,876.24294.0094.0 %5.0284.738.9296.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร3,190.793,380.79-6.0 %0.0680.70427.6737.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ723.19535.0026.0 %5.0479.99206.1557.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,539.11559.0578.0 %5.0399.70226.1043.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0271.5844.6583.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร3,823.841,513.0060.4 %5.0870.87836.933.9 %1.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร3,048.311,802.0040.9 %5.0497.780.9599.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร3,261.191,253.0061.6 %5.0547.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร3,777.802,199.0041.8 %5.0851.851,361.21-59.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร2,277.004,963.32-118.0 %0.0519.43844.02-62.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร4,677.962,469.7247.2 %5.01,270.23909.0728.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร4,288.324,573.17-6.6 %0.0889.88372.3658.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร9,236.7613,688.80-48.2 %0.03,114.75410.6786.8 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร4,609.181,711.0062.9 %5.0756.782.8599.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร3,165.68754.0076.2 %5.0680.7140.3394.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร3,746.051,227.0067.2 %5.0547.59467.7414.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร3,265.781.00100.0 %5.0718.730.9599.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดยโสธร4,975.211.00100.0 %5.01,308.232,258.29-72.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร2,336.312,428.00-3.9 %0.01,118.07141.6287.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร6,493.972,640.0059.3 %5.01,859.70247.2986.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร4,676.688,925.00-90.8 %0.01,056.9955.8294.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธรไม่ครบ1,387.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ516.70ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร3,650.962,372.0035.0 %5.0832.83212.1274.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร4,897.876,429.89-31.3 %0.0729.32389.6946.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร6,314.121.00100.0 %5.01,061.020.9599.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร3,038.752,444.0019.6 %5.0490.5660.3687.7 %5.0
สพ.ยโสธร10,932.662,194.0079.9 %5.0642.67560.3312.8 %5.0
รจจ.ยโสธร35,211.9425,208.0628.4 %5.0743.62440.4140.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,578.861,095.0057.5 %5.0433.51109.8474.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,498.762,180.0037.7 %5.0661.70614.357.2 %3.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร2,694.451,029.0061.8 %5.0452.52402.0511.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร3,951.814,282.47-8.4 %0.0832.83473.4443.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร3,188.781,944.0039.0 %5.0642.67133.4879.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 210,331.3882.5499.2 %5.01,307.98625.9452.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 15,210.1916,708.41-220.7 %0.01,595.60615.8761.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร87,665.771.00100.0 %5.01,692.551.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทาไม่ครบ24,280.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,131.76ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร7,489.2919,452.00-159.7 %0.01,555.431,525.032.0 %1.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 3,253.98128.6096.0 %5.0680.70817.77-20.1 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร2,660.44638.0076.0 %5.0433.50260.0440.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร36,745.0416,092.0056.2 %5.03,879.223,731.723.8 %1.5
รวม 375,446 190,867 49.16 % 41,925 21,632 48.40 %