จังหวัดชัยภูมิ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ4,058.98556.0086.3 %5.0573.83104.7981.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ10,508.068,002.1023.8 %5.071.3464.619.4 %4.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,450.582,230.0035.4 %5.0909.8141.0695.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ15,018.8012,400.0017.4 %5.02,665.59999.3062.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ4,481.871,729.5061.4 %5.0413.1662.5684.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์3,682.18396.0089.2 %5.0319.71114.5464.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว3,835.533,027.7421.1 %5.0422.3767.1684.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว4,763.92521.0089.1 %5.0372.7959.1084.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์3,634.00347.0090.5 %5.0260.6161.7176.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ3,801.87564.0085.2 %5.0307.5497.0568.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า3,724.59606.0083.7 %5.0223.0038.6182.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น4,313.51436.0089.9 %5.0381.2954.7985.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์4,097.43496.0087.9 %5.0461.9464.2786.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส3,861.88490.0087.3 %5.0346.9396.4272.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต3,736.831.00100.0 %5.0482.2365.8386.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร3,839.61419.0089.1 %5.0507.4385.5083.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง5,192.30339.0093.5 %5.0392.0079.2479.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ4,371.014,246.462.8 %1.0859.071,343.99-56.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ2,893.001.00100.0 %5.0531.362.8599.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส2,640.271,087.0058.8 %5.0490.76297.3539.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว2,692.87890.0066.9 %5.0657.67218.5066.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ4,485.155,364.48-19.6 %0.01,049.231,069.25-1.9 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ3,209.081,445.0055.0 %5.0840.06319.6961.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ2,917.091,713.0041.3 %5.0649.89513.0021.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ8,596.125,649.0034.3 %5.03,102.961,116.9064.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ2,247.991,499.3233.3 %5.0625.16754.68-20.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ5,056.734,888.883.3 %1.51,355.321,168.5013.8 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ3,200.864,600.20-43.7 %0.0840.06303.8163.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ8,787.2314,709.13-67.4 %0.01,369.93238.8782.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ1,819.20ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ65.03ประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,601.26491.0069.3 %5.075.8353.0430.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ3,271.341,388.0057.6 %5.0916.120.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ2,777.45842.0069.7 %5.0707.13501.6029.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ3,549.242,219.0037.5 %5.0603.32521.3413.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ6,251.2528,099.00-349.5 %0.01,695.782,223.01-31.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ3,532.461,604.0054.6 %5.0935.32284.8669.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ3,965.6111,065.47-179.0 %0.01,125.30149.6786.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ3,696.4111.0099.7 %5.01,087.27524.9751.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ5,022.531,227.0075.6 %5.01,106.28460.8458.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ4,094.463,708.119.4 %4.51,049.20265.6774.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ3,987.32340.1791.5 %5.0725.9690.0787.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ3,317.273,716.00-12.0 %0.0916.12568.4238.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ36,079.662,343.0093.5 %5.01,029.14669.4135.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,312.671,177.0049.1 %5.0630.88309.5750.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ3,423.994,126.00-20.5 %0.01,030.21745.3627.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,732.838,115.47-197.0 %0.0725.96268.8263.0 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิไม่ครบ5,021.16ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ482.03ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ6,947.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5973.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ7,415.810.00100.0 %5.01,144.31162.2685.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ680.09ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 211,678.2212,278.25-5.1 %0.01,762.00770.7956.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 332,412.4510,114.2668.8 %5.01,557.6656.0096.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ2,452.592,210.219.9 %4.5239.6435.1585.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ77,293.1098,898.00-28.0 %0.01,675.001,033.1738.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ24,057.0824,417.00-1.5 %0.01,029.841,320.00-28.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ24,882.1519,020.0023.6 %5.0984.12528.2946.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์23,587.196,524.0172.3 %5.0877.231,015.05-15.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ28,477.191,721.8394.0 %5.0951.14595.3437.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ5,888.6110,126.08-72.0 %0.02,399.702,376.701.0 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 3,250.782,098.0035.5 %5.0859.07427.0950.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ2,992.67700.0076.6 %5.0470.1997.6579.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ46,191.0817,821.9361.4 %5.05,119.941,554.1169.6 %5.0
รวม 509,878 355,056 30.36 % 54,913 27,113 50.63 %