จังหวัดอำนาจเจริญ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ693.92387.0044.2 %5.0380.79202.0047.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ20,162.6616,456.6018.4 %5.0112.42312.92-178.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ3,012.531,167.0061.3 %5.0532.9198.1181.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ3,049.692,059.0032.5 %5.0589.971.0099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ7,856.236,383.0018.8 %5.01,673.88723.9556.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน3,960.67472.0088.1 %5.0239.8864.4073.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา3,321.66609.0081.7 %5.0212.0964.6369.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ3,644.85341.0090.6 %5.0196.9765.0967.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ5,127.96955.0081.4 %5.0212.800.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม3,222.11323.0090.0 %5.0356.1448.3286.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ3,979.131,079.0072.9 %5.0913.24687.1524.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,702.421,397.0062.3 %5.0818.16874.19-6.8 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,054.301,318.0056.8 %5.0589.97362.0138.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ3,308.68904.0072.7 %5.0608.99455.0625.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ4,476.513,284.0026.6 %5.01,179.47978.9317.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ7,652.702,500.0067.3 %5.01,705.81475.0072.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,329.791,279.0061.6 %5.0666.03673.55-1.1 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ4,099.392,491.1439.2 %5.0837.18245.9570.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ7,264.168,752.51-20.5 %0.01,673.88320.7080.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ3,198.191,614.0049.5 %5.0608.99186.2069.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ3,402.541,362.0060.0 %5.0685.0531.9995.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,971.10364.0087.7 %5.0475.87230.4051.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,096.132,074.0033.0 %5.0608.99180.6970.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ5,369.502,270.1457.7 %5.01,502.742,200.84-46.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ6,568.591,165.0082.3 %5.0837.18571.9131.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ3,170.812,434.0023.2 %5.0647.02490.0424.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ16,066.0812,817.8220.2 %5.01,806.9956.8196.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ2,985.681,206.0059.6 %5.0475.87830.60-74.5 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ3,559.912,758.0022.5 %5.0799.15556.5730.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ3,646.261,955.0046.4 %5.0837.18222.2073.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ3,845.911,373.0064.3 %5.0875.21338.2061.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ3,238.372,579.5820.3 %5.0570.95112.7780.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ11,235.431,818.0083.8 %5.0659.07320.9251.3 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 38,092.8635,457.256.9 %3.0749.46677.279.6 %4.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,534.46424.0083.3 %5.0380.79163.2357.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ2,933.911,627.5044.5 %5.0513.91469.748.6 %4.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,589.13540.0079.1 %5.0399.81330.5817.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ4,806.244,073.5615.2 %5.0818.16484.5840.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ5,021.231,400.0072.1 %5.02,685.9999.2996.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ4,262.193,272.0023.2 %5.0875.21236.5573.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ62,151.8018,360.0070.5 %5.01,447.08997.3531.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ2,718.372,562.755.7 %2.5330.18163.5050.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ112,129.4675,844.0032.4 %5.0748.292.8599.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน44,821.776,632.0085.2 %5.0572.431,220.44-113.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ13,176.1716,989.44-28.9 %0.01,675.292,216.72-32.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 3,246.192,167.0033.2 %5.0627.99688.59-9.6 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ4,124.45702.0083.0 %5.0437.87438.42-0.1 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ17,137.9112,180.9328.9 %5.04,521.172,364.5347.7 %5.0
รวม 487,020 270,180 44.52 % 41,674 23,538 43.52 %