จังหวัดหนองบัวลำภู
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,464.82663.0073.1 %5.0385.7676.0080.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู14,995.5013,585.389.4 %4.5228.2265.0771.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู3,208.251,628.0049.3 %5.0518.87205.8060.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู3,146.331,702.0045.9 %5.0575.9244.1792.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�6,936.915,429.6121.7 %5.01,469.67574.7060.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง3,705.34375.0089.9 %5.0268.4979.4970.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา3,589.89395.0089.0 %5.0344.60133.2961.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู3,929.531,292.0067.1 %5.0255.6048.1981.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�3,692.90500.0086.5 %5.0277.1663.5577.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง3,585.22468.0086.9 %5.0280.5470.4474.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�3,552.37187.0094.7 %5.0237.2420.9491.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภ�3,745.712,516.0032.8 %5.0918.21664.0427.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู3,905.872,113.0045.9 %5.0880.170.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู3,140.021,241.0060.5 %5.0575.92303.0447.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู3,020.52983.4067.4 %5.0613.95379.6638.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู4,478.322,210.0050.7 %5.01,222.461,180.513.4 %1.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู3,294.241,214.4963.1 %5.0772.61589.2823.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู4,392.332,959.5332.6 %5.01,089.35864.5020.6 %5.0
สปก. หนองบัวลำภู4,465.371,527.8765.8 %5.01,127.38218.5080.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู12,008.3311,026.738.2 %4.02,154.25320.2585.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู3,055.961,902.0037.8 %5.0632.97470.4225.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,582.19316.0080.0 %5.047.5424.9447.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู3,401.311,064.0068.7 %5.0690.0128.5095.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,641.55623.0076.4 %5.0452.82323.2528.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู3,183.242,854.0010.3 %5.0671.00143.1678.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู4,800.7462,113.78-1,193.8 %0.01,355.571,343.770.9 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู5,527.894,918.0011.0 %5.01,317.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู13,106.462,838.0078.3 %5.0905.77120.0986.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู12,359.9213,381.14-8.3 %0.02,534.5997.3796.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู10,652.041,485.0086.1 %5.0556.90532.404.4 %2.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู3,942.733,409.0013.5 %5.0766.08522.7131.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู3,611.792,887.0020.1 %5.0861.16438.6849.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู4,490.271,650.0063.3 %5.0610.70274.1855.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู2,847.943,184.00-11.8 %0.0480.8470.8785.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู31,424.472,370.0092.5 %5.0626.36313.3450.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�45,967.7229,918.4834.9 %5.0803.78668.6116.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,520.371,035.0058.9 %5.0404.78157.7061.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู3,156.631,678.0046.8 %5.0479.14269.0643.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,902.29785.0073.0 %5.0480.84283.8341.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู10,000.713,635.0063.7 %5.0766.08515.3732.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู3,077.862,254.0026.8 %5.0632.9757.0091.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู3,320.413,043.058.4 %4.0709.03900.25-27.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 229,197.1812,921.3555.7 %5.01,073.99969.209.8 %4.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 50,606.1318,180.0064.1 %5.01,095.58625.6742.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู2,593.923,170.20-22.2 %0.0291.90237.5018.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู38,801.3428,204.0027.3 %5.0896.83385.7057.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง87,106.9313,384.0084.6 %5.0622.15406.8334.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู8,257.9813,713.28-66.1 %0.01,581.33173.0989.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 3,603.551,977.0045.1 %5.0690.01442.5335.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู2,564.41856.0066.6 %5.0385.76222.9942.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู17,210.388,252.0052.1 %5.04,062.314,188.09-3.1 %0.0
รวม 512,774 300,018 41.49 % 40,365 21,109 47.70 %