จังหวัดขอนแก่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,265.562,081.6036.3 %5.02,108.57189.7791.0 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น3,674.981,220.0066.8 %5.0576.4696.6183.2 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 16,934.689,221.32-33.0 %0.01,279.70518.9459.4 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 169,321.1691,695.0045.8 %5.0348.08728.52-109.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น26,750.2622,651.0915.3 %5.0155.36128.8217.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 6,932.935,247.0024.3 %5.052.6287.40-66.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น34,191.2413,604.0060.2 %5.01,467.31240.7583.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น3,142.702,263.0028.0 %5.0823.67169.0279.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น24,828.8325,668.00-3.4 %0.05,180.511,819.5964.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง4,751.141,154.0075.7 %5.0340.3980.1076.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง4,229.56551.0087.0 %5.0330.7676.0077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท3,783.88418.0089.0 %5.0259.569.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน3,940.93477.0087.9 %5.0300.8476.0074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่4,545.751,212.0073.3 %5.0369.0055.6884.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล4,587.121,148.0075.0 %5.0460.3264.2686.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย4,326.12273.0093.7 %5.0350.469.0097.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 24,347.321,418.0067.4 %5.0314.47155.5250.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง4,476.27487.0089.1 %5.0168.268.1095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน4,526.68607.0086.6 %5.0167.608.1095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ4,458.79412.0090.8 %5.0295.9884.8271.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน3,858.80620.0083.9 %5.0402.569.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด3,882.94392.0089.9 %5.0180.0676.0057.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 14,563.721,808.0060.4 %5.0429.81117.4072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ4,370.971,230.0071.9 %5.0490.45100.6579.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู4,184.3472.0098.3 %5.0421.259.0097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์4,109.78569.0086.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง4,372.87573.0086.9 %5.0411.299.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี4,021.97480.0088.1 %5.0333.7585.5074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง3,836.62382.0090.0 %5.0255.429.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น3,737.433,955.97-5.8 %0.01,070.94776.2727.5 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่นสาขาน้ำพอง2,480.78512.0079.4 %5.0428.08147.5265.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,426.91596.0075.4 %5.0414.31144.7065.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่ 2,566.51798.0068.9 %5.0467.6170.5884.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,524.321,095.0056.6 %5.0531.58129.3075.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น4,474.012,823.0036.9 %5.01,375.13848.3538.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 63,672.841,840.0049.9 %5.01,740.54238.1486.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น3,803.342,415.0036.5 %5.01,051.86863.5417.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 621,781.6257,835.00-165.5 %0.07,909.994,057.3048.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น8,274.84932.0088.7 %5.0747.61843.24-12.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น9,235.203,338.0063.9 %5.03,333.7819,000.00-469.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 45,152.524,886.365.2 %2.51,641.363,429.92-109.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 58,213.3021,439.00-161.0 %0.02,765.942,318.1216.2 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น26,933.8418,206.0932.4 %5.0972.54312.0367.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 4,324.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,006.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)4,715.432,996.9736.4 %5.01,318.09388.5570.5 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 44,208.422,642.0037.2 %5.01,603.912,939.13-83.2 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)11,932.9223,998.29-101.1 %0.03,847.212,060.5046.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)16,148.378,159.4349.5 %5.02,367.95270.7588.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)4,148.548,044.01-93.9 %0.01,533.58492.1067.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น11,863.073,514.0070.4 %5.01,184.9716.2498.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)53,788.6911,814.2578.0 %5.021,854.351,635.2692.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 45,966.7114,835.06-148.6 %0.02,377.651,370.8642.3 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น7,682.435,034.0334.5 %5.03,058.921,911.8137.5 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.21,048.6512,151.7742.3 %5.0323.080.9599.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,575.29628.0060.1 %5.071.0048.7331.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น3,401.231,761.0048.2 %5.0937.7775.6591.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น3,290.381,439.0056.3 %5.0880.72506.5442.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น3,970.334,956.18-24.8 %0.01,108.91528.4552.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น8,497.9035,228.00-314.5 %0.02,268.892,246.031.0 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น5,909.059,662.00-63.5 %0.01,850.530.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น10,400.5318,777.01-80.5 %0.02,268.94110.4595.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น7,481.282,804.0062.5 %5.02,516.093,434.45-36.5 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น3,241.093,453.00-6.5 %0.0804.65389.5051.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น3,815.813,222.0015.6 %5.01,051.86350.3766.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น4,426.494,830.42-9.1 %0.01,318.09324.7975.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น5,419.673,395.6837.3 %5.01,396.10474.5466.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น3,541.764,904.00-38.5 %0.012,055.5081.8499.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น14,866.831,949.0086.9 %5.0817.83629.1323.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น17,172.5712,552.0026.9 %5.0539.04316.9841.2 %5.0
รจก.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสบ.ขอนแก่น 39,234.977,167.0081.7 %5.0958.38859.6210.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 410,542.037,779.4326.2 %5.03,355.132,515.7225.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,767.081,400.0049.4 %5.0671.54126.2581.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น25,578.3124,670.003.6 %1.51,754.65734.1058.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น3,543.782,684.0024.3 %5.0994.81315.1368.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น (ชั่วคราว)8,597.20972.0088.7 %5.01,850.53565.3369.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น3,884.942,531.0034.9 %5.01,089.89275.7674.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น4,567.202,892.0036.7 %5.01,741.83299.3582.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น4,295.876,051.90-40.9 %0.01,184.97570.2651.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น33,539.096,951.3179.3 %5.01,673.30771.8053.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 150,401.1017,713.0064.9 %5.01,009.01949.945.9 %2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 359,869.3314,422.2975.9 %5.01,376.54509.6663.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2ไม่ครบ17,272.27ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ743.73ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)26,182.799,257.5264.6 %5.02,578.781,525.3940.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 439,201.1013,829.6564.7 %5.01,687.37944.6444.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น6,337.8619,278.00-204.2 %0.0406.40752.14-85.1 %0.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น4,479.1522,686.00-406.5 %0.0344.16720.05-109.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่48,521.4219,824.0059.1 %5.0942.20984.66-4.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นไม่ครบ132,780.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,548.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น30,250.7426,081.8813.8 %5.0975.96854.3312.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง30,006.1933,056.00-10.2 %0.01,093.631,257.13-14.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพล37,843.3527,664.0026.9 %5.01,008.30620.1538.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น8,844.4331,400.00-255.0 %0.02,570.601,677.0934.8 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น18,325.36153,345.13-736.8 %0.04,866.443,415.7229.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น17,789.835,310.2070.2 %5.01,294.44280.3278.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 72,894.77628.0078.3 %5.01,073.65126.6688.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น144,621.0975,771.0047.6 %5.02,159.78577.3273.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 3,685.853,363.008.8 %4.0994.81757.1623.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)5,656.2011,235.00-98.6 %0.02,286.56103.5595.5 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,622.461,307.0050.2 %5.01,378.7315.2898.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น3,145.531,624.0048.4 %5.0823.67431.8547.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 4103,179.73100,226.832.9 %1.034,652.9817,460.0049.6 %5.0
รวม 1,488,418 1,162,478 21.90 % 190,880 99,802 47.72 %