จังหวัดอุดรธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี2,396.141.00100.0 %5.0535.56121.6377.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี10,896.487,878.5027.7 %5.077.58178.89-130.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี7,335.991,545.0078.9 %5.064.1447.5025.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี111,709.345,691.8894.9 %5.04,610.52231.6595.0 %5.0
สำนักงานคลังเขต 484,279.36477.0099.4 %5.04,641.790.95100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี3,811.471,350.0064.6 %5.0953.91139.6085.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1013,643.6633,456.00-145.2 %0.03,810.85935.7375.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี21,724.4520,115.207.4 %3.54,871.211,092.2877.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด3,638.91257.0092.9 %5.0275.5628.5089.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง3,813.46658.0082.7 %5.0432.14114.0073.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ3,914.17484.0087.6 %5.0343.8676.0077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ5,507.9838,300.00-595.4 %0.0823.2076.0090.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี6,627.134,763.8128.1 %5.0628.9859.9690.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ3,739.28488.0086.9 %5.0251.0080.6567.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี775.441,107.00-42.8 %0.0320.2695.0070.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน4,041.56808.0080.0 %5.0324.6776.0076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน5,507.98399.0092.8 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม5,471.49469.0091.4 %5.0993.45113.4688.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ3,650.19445.0087.8 %5.0442.01111.1574.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม4,222.19297.0093.0 %5.0298.838.9697.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง3,479.19314.0091.0 %5.0250.3976.0069.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน4,069.90237.0094.2 %5.0288.0475.1573.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ3,681.87544.0085.2 %5.0283.7185.5069.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ5,329.56463.0091.3 %5.0282.9976.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 45,273.068,964.27-70.0 %0.02,363.371,463.4838.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี3,246.404,917.42-51.5 %0.0877.84448.9648.9 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี2,141.301,919.0010.4 %5.0343.69167.2051.4 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี2,489.73474.5080.9 %5.0452.26186.2858.8 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,484.46878.0064.7 %5.0477.57170.1464.4 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,485.69288.6088.4 %5.0447.06163.7963.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ2,053.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ307.41ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี3,203.011,754.0045.2 %5.0820.80666.4418.8 %5.0
สำนักชลประทานที่ 542,631.5432,297.0024.2 %5.07,225.357,966.45-10.3 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 53,647.251,863.0048.9 %5.01,609.12763.7252.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี612.351,308.00-113.6 %0.0630.64438.4530.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี9,127.205,557.0039.1 %5.03,292.881,879.5342.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี2,309.755,316.24-130.2 %0.0584.771,098.64-87.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี2,603.265,994.60-130.3 %0.01,410.30208.7285.2 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 34,114.302,611.2036.5 %5.01,741.182,978.85-71.1 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี14,464.2720,808.77-43.9 %0.01,980.78205.6889.6 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี182,383.22508,786.69-179.0 %0.0751.861,320.00-75.6 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)10,704.665,124.4852.1 %5.01,155.35387.0866.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี3,412.132,273.0033.4 %5.0953.91196.3079.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)9,669.5112,852.00-32.9 %0.03,761.5989.8497.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 312,241.8111,531.525.8 %2.54,449.796,018.32-35.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี3,621.752,012.0044.4 %5.049.4463.06-27.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี1,429.741,076.0024.7 %5.0896.8767.4492.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี2,824.25824.0070.8 %5.0801.7965.0791.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี4,569.335,001.46-9.5 %0.0899.93604.1432.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี10,439.8557,148.61-447.4 %0.01,581.441,664.48-5.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี5,233.548,057.00-53.9 %0.01,253.10807.8235.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี3,672.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,048.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี10,461.5720,858.25-99.4 %0.02,383.84207.3691.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี4,369.752,531.0042.1 %5.01,201.12750.4437.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี3,994.364,330.20-8.4 %0.01,144.07164.6885.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี6,389.526,215.002.7 %1.01,885.69255.9886.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี4,621.713,233.0030.0 %5.01,353.24456.5466.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี4,091.366,179.00-51.0 %0.0842.9133.3996.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี22,206.7410,826.0051.2 %5.0544.17524.863.5 %1.5
เรือนจำกลางอุดรธานี 88,688.6850,857.0042.7 %5.01,745.01925.5047.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี3,726.551,344.0063.9 %5.0310.44156.5449.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี4,143.5012,456.74-200.6 %0.01,144.071,193.69-4.3 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี14,760.332,365.0084.0 %5.05,144.69577.9088.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี8,385.678,784.45-4.8 %0.01,904.71796.6558.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี4,525.512,395.0047.1 %5.0877.84270.8969.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี6,930.9143,448.00-526.9 %0.01,169.99519.5055.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 112,401.9816,203.21-30.7 %0.01,402.701,262.8910.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 233,108.0322,772.1131.2 %5.01,443.22737.0048.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 310,409.1417,486.07-68.0 %0.01,362.85570.5558.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 480,994.4016,198.4280.0 %5.01,515.58778.7848.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (จังหวัดอุดรธานี)6,143.17177.4897.1 %5.02,653.571,014.2261.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี8,396.057,292.7113.1 %5.0357.80130.1563.6 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี12,648.1612,099.084.3 %2.0452.89389.7913.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี128,720.57712.8099.4 %5.01,821.18393.9178.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีไม่ครบ79,357.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ71,185.7916,896.5776.3 %5.01,017.801,308.83-28.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน96,239.4768,932.6028.4 %5.01,016.541,135.29-11.7 %0.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานีไม่ครบ11,762.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ273.33ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี65,993.7828,757.0156.4 %5.01,023.62658.3235.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี36,524.4130,572.0016.3 %5.01,064.26395.2062.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี68,414.0725,215.9963.1 %5.01,006.541,234.53-22.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี27,404.2530,088.00-9.8 %0.04,199.783,188.4924.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี48,726.1730,948.0036.5 %5.01,347.06404.8069.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 82,666.99756.0071.7 %5.01,209.29255.4578.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 4,715.922,653.0043.7 %5.01,119.00526.7252.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)5,037.357,813.00-55.1 %0.01,820.59494.0472.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี3,151.772,018.0036.0 %5.01,445.56297.5379.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 410,281.865,045.6250.9 %5.02,693.24750.8772.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี3,088.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5820.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,591,090 1,348,647 15.24 % 119,121 56,762 52.35 %