จังหวัดนนทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี3,615.42893.0075.3 %5.0234.5494.9959.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,380.751,898.0043.9 %5.0437.37101.3276.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,229.092,322.0028.1 %5.0519.7834.6793.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 417,430.8744,000.00-152.4 %0.04,447.06426.5090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 241,386.4729,977.0027.6 %5.02,575.51940.5063.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 139,312.6133,000.0016.1 %5.03,513.31904.4074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 15,061.672,052.0059.5 %5.0333.3688.9273.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 15,952.471,850.0068.9 %5.0328.24114.0065.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย3,974.04699.0082.4 %5.0217.1495.0056.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 244,538.432,700.0093.9 %5.019,098.4138.0099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่5,398.462,200.0059.2 %5.0258.7057.0078.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 27,412.434,290.0042.1 %5.0356.6495.0073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง6,499.773,976.0038.8 %5.0319.7276.0076.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย4,042.85781.0080.7 %5.0259.73104.5059.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 16,854.3115,000.00-118.8 %0.01,432.551,314.658.2 %4.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี2,712.072,703.000.3 %0.51,072.92798.0025.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี4,306.742,282.0047.0 %5.0900.13484.5046.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี2,894.951,425.0050.8 %5.0405.69138.7665.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี2,847.021,725.0039.4 %5.0355.73231.0035.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี4,086.682,244.0045.1 %5.0713.80787.46-10.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี2,355.612,800.00-18.9 %0.0407.840.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,723.191,773.0062.5 %5.0957.15576.9439.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี14,197.1324,557.00-73.0 %0.01,679.7948.0297.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี4,927.808,768.00-77.9 %0.01,259.58401.9068.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,478.44100.0097.1 %5.0493.5995.0080.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี3,602.351,344.0062.7 %5.0629.4232.9494.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี2,888.361,012.0065.0 %5.0348.64164.8552.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี4,603.523,974.0013.7 %5.0715.87251.0864.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี11,384.2929,545.00-159.5 %0.01,965.021,952.000.7 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี4,971.473,727.0025.0 %5.0786.03537.4731.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรีไม่ครบ2,880.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ271.91ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี6,757.3013,139.00-94.4 %0.01,337.47108.0391.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี11,878.671,181.0090.1 %5.0571.03208.2663.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,480.362,172.0037.6 %5.0482.44173.8864.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี5,543.762,486.0055.2 %5.0652.89246.1762.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี6,749.856,120.009.3 %4.51,191.99458.0561.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี5,684.3310,255.00-80.4 %0.01,204.36102.5891.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี11,119.106,621.0040.5 %5.0359.50564.26-57.0 %0.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี60,001.3152,587.0012.4 %5.0870.15680.5221.8 %5.0
รจก.บางขวาง 176,893.20179,738.00-1.6 %0.02,047.43654.1268.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี2,697.24952.0064.7 %5.0272.5771.4473.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี4,716.541,665.0064.7 %5.0976.17550.6143.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,540.731,738.0050.9 %5.0500.77318.6836.4 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี10,040.3114,131.00-40.7 %0.01,584.68456.0071.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี3,181.861,499.0052.9 %5.0462.7632.9992.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,703.764,456.005.3 %2.5566.57114.0079.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา)33,403.5418,241.0045.4 %5.01,417.41274.3580.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 228,378.6316,747.0041.0 %5.0618.80380.3338.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 176,747.4712,918.0083.2 %5.0353.14423.08-19.8 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี4,231.874,163.001.6 %0.5294.90308.38-4.6 %0.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี6,851.6815,242.00-122.5 %0.0351.71298.4915.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี58,244.7827,300.0053.1 %5.0424.44520.36-22.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี15,084.1017,656.00-17.1 %0.02,313.831,243.5246.3 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ238,466.13117,000.0050.9 %5.0360.32619.40-71.9 %0.0
สถาบันทันตกรรม115,698.0068,000.0041.2 %5.0201.87203.66-0.9 %0.0
สถาบันโรคทรวงอก735,763.56588,589.0020.0 %5.011,782.991,156.0090.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (นนทบุุรี)3,135.650.10100.0 %5.0505.9849.0790.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 3,648.412,902.0020.5 %5.0656.77461.5729.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี2,702.70659.0075.6 %5.0272.57231.4015.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,911,414 1,421,774 25.62 % 79,659 21,896 72.51 %