จังหวัดเลย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,421.021,070.0055.8 %5.0551.34160.5870.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย22,427.9413,394.1140.3 %5.074.04301.07-306.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย10,509.479,017.9114.2 %5.051.7370.73-36.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย2,701.732,172.0019.6 %5.0665.4499.8585.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย3,175.482,160.0032.0 %5.0434.3851.3988.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย16,633.1614,124.0015.1 %5.03,118.51838.8573.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่4,205.41836.0080.1 %5.0300.0157.0081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน4,693.36782.0083.3 %5.0377.0957.0084.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ3,702.44475.0087.2 %5.0245.1257.0076.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว660.2413.0098.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง4,057.751,205.0070.3 %5.0377.6890.2576.1 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ3,631.32479.0086.8 %5.0234.4957.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว844.6634.0096.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม3,426.51523.0084.7 %5.0416.6057.0086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย3,730.82404.0089.2 %5.0472.7090.2580.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง4,141.35798.0080.7 %5.0287.1057.0080.1 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน3,194.106,284.20-96.7 %0.0854.57382.1055.3 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่8,880.7212,247.21-37.9 %0.01,498.19597.3960.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย4,541.394,811.00-5.9 %0.01,426.091,174.0217.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,635.781,538.0041.6 %5.01,567.36517.9567.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย3,638.122,411.0033.7 %5.01,045.77513.9650.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย3,495.55452.5087.1 %5.01,605.39684.0057.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย3,615.101,818.0049.7 %5.0988.93656.6033.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย1,960.691,396.0028.8 %5.0541.07736.00-36.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย5,204.652,980.0442.7 %5.01,692.30807.1252.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย4,439.872,661.0040.1 %5.01,311.98229.2082.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย5,396.2712,865.50-138.4 %0.01,330.99171.0087.2 %5.0
ท่าอากาศยานเลย53,635.0142,236.0121.3 %5.0591.00550.776.8 %3.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย4,204.172,629.1537.5 %5.01,254.920.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย3,146.60992.0068.5 %5.0855.1364.1392.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย2,789.03545.0080.5 %5.0703.47422.8839.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย3,338.032,837.2315.0 %5.0568.33362.9936.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย5,647.223,420.0039.4 %5.01,547.202,604.98-68.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย3,866.503,593.007.1 %3.51,102.79966.7612.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย3,952.682,292.0042.0 %5.0893.63435.5251.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย4,768.678,072.98-69.3 %0.01,369.03116.2391.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย11,410.402,757.0075.8 %5.0912.46401.6156.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย3,213.142,759.6714.1 %5.0855.60167.3980.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย4,706.256,338.00-34.7 %0.014,795.01248.3998.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย4,311.001,895.1656.0 %5.01,254.96165.0786.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย2,926.472,448.0016.3 %5.0684.460.00100.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย11,184.512,530.0077.4 %5.0931.66388.8158.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย38,306.4323,072.7039.8 %5.01,005.01312.9668.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย2,912.24631.0078.3 %5.01,527.85167.3389.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย3,177.571,213.0061.8 %5.0836.58492.8241.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย789.94566.0028.3 %5.0703.47212.3669.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)5,133.984,268.1916.9 %5.0969.70563.8241.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย3,542.753,097.5012.6 %5.01,007.73216.5778.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย4,281.2814,155.57-230.6 %0.0539.32796.29-47.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)28,783.037,991.0972.2 %5.0362.6854.8384.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 146,750.7515,771.3966.3 %5.01,697.82671.7560.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 221,846.0412,305.0843.7 %5.01,545.77894.7242.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 329,379.568,268.1271.9 %5.01,634.551,409.1013.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย31,031.461,305.6895.8 %5.0343.97243.4929.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเลย67,770.7367,523.000.4 %0.51,586.17551.6165.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย86,988.5154,951.9736.8 %5.0999.78614.6238.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย16,280.5715,458.005.1 %2.5939.97797.9115.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย46,806.7614,696.6668.6 %5.02,162.722,589.62-19.7 %0.0
โรงพยาบาลเลย391,270.280.00100.0 %5.07,116.4815,295.74-114.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 3,471.273,481.00-0.3 %0.0969.69367.2462.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย2,653.711,758.0033.8 %5.0646.41316.0351.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,258.96ประเมินไม่ได้0.0
รวม 700,971 432,811 38.26 % 75,700 41,980 44.54 %