จังหวัดหนองคาย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย3,669.94104.0097.2 %5.0356.87166.2753.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย22,929.2925,991.18-13.4 %0.076.42144.73-89.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย3,331.012,840.0014.7 %5.0667.69206.3869.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย3,000.621,621.0046.0 %5.0572.610.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย18,584.1312,596.0032.2 %5.02,600.76699.2173.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ4,945.54494.0090.0 %5.0306.4464.5178.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม4,202.37408.0090.3 %5.0430.6863.0885.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่4,358.51394.0091.0 %5.0355.0862.8182.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย4,484.70571.0087.3 %5.0303.6263.8279.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี4,160.87231.0094.4 %5.0442.2064.1385.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่4,471.13627.0086.0 %5.0343.4556.8283.5 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 24,545.324,314.295.1 %2.51,003.41181.4581.9 %5.0
ด่านศุลกากรหนองคาย18,036.5567,104.01-272.0 %0.01,922.63531.4972.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย5,163.645,246.63-1.6 %0.01,219.16868.6128.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย4,676.993,166.6832.3 %5.0794.24161.8279.6 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย3,704.344,813.36-29.9 %0.0851.29978.72-15.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,081.771,353.0056.1 %5.0861.26521.5339.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย4,924.15715.0085.5 %5.0527.39417.5420.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย7,173.652,753.0061.6 %5.01,668.991,384.2017.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย4,522.992,512.0044.5 %5.01,040.321,876.25-80.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,952.614,624.03-17.0 %0.0914.89749.5418.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย4,614.134,345.205.8 %2.5815.20132.0083.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย6,524.415,287.0019.0 %5.01,231.61315.2674.4 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย3,724.511,325.0064.4 %5.0775.22118.2184.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย1,555.13630.0059.5 %5.060.600.9598.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย3,286.491,410.0057.1 %5.0642.0759.4590.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย2,843.78673.7676.3 %5.0547.03373.4831.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย3,998.816,285.59-57.2 %0.0870.30554.9836.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย4,898.5835,275.00-620.1 %0.01,231.611,497.85-21.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย4,258.3411,125.06-161.3 %0.0946.37516.8045.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย5,942.144,768.0019.8 %5.01,556.46705.0054.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย5,138.992,800.9845.5 %5.01,079.4888.3591.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย3,256.922,015.0038.1 %5.0547.03319.2041.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย3,477.963,604.00-3.6 %0.0718.17457.8436.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย5,207.064,361.0016.2 %5.0889.32327.5163.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย6,009.672,605.4056.6 %5.0794.24303.0761.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย3,326.032,375.0328.6 %5.0451.9534.9892.3 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย11,073.043,162.0071.4 %5.0667.69293.6756.0 %5.0
รจจ.หนองคาย 59,928.3932,520.2445.7 %5.0714.82905.00-26.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,624.172,000.0023.8 %5.0413.90258.8737.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย3,983.203,470.6612.9 %5.0899.48525.1641.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย2,827.731,498.0047.0 %5.0489.98305.0937.7 %5.0
สปส.จ.หนองคาย4,716.594,866.93-3.2 %0.0851.29844.790.8 %0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย3,565.683,720.00-4.3 %0.0699.1632.3095.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคายไม่ครบ14,949.54ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ934.92ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 271,873.1816,320.0077.3 %5.01,503.131,575.74-4.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 129,459.7817,674.8640.0 %5.01,442.93927.2635.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดหนองคาย)14,390.9710,041.0030.2 %5.02,098.85577.8072.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย3,083.773,419.04-10.9 %0.0274.8859.3578.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย78,414.1181,087.00-3.4 %0.01,273.59670.5847.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย69,180.6328,007.0059.5 %5.0601.22311.4848.2 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย27,498.3822,753.0017.3 %5.0699.55475.0032.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย10,451.6218,884.36-80.7 %0.01,619.052,471.13-52.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 3,103.221,828.4041.1 %5.0604.08385.4136.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย2,557.53823.0067.8 %5.0432.93241.4044.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย39,403.8316,410.0158.4 %5.02,946.434,339.60-47.3 %0.0
รวม 644,119 499,851 22.40 % 48,649 30,267 37.78 %