จังหวัดมหาสารคาม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม2,602.871,036.0060.2 %5.0467.00167.9064.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม26,485.3715,875.7040.1 %5.0154.8696.1537.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม2,871.281,522.0047.0 %5.0561.23296.6447.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม3,466.602,154.0037.9 %5.0790.2717.0497.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม18,634.9816,002.0014.1 %5.03,148.231,125.8064.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน3,848.89787.0079.6 %5.0316.3872.2977.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม4,437.55872.0080.3 %5.0277.8274.4573.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก3,637.33704.0080.6 %5.0278.868.9196.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน3,786.69516.0086.4 %5.0226.478.9096.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม4,607.781,537.0066.6 %5.0343.1180.8276.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย3,885.79759.0080.5 %5.0389.7289.9076.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ3,847.86392.0089.8 %5.0158.829.0394.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง3,698.12333.0091.0 %5.0184.629.8194.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ3,775.67589.0084.4 %5.0267.3327.4689.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย3,893.97488.0087.5 %5.0267.2169.8173.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย4,436.12696.0084.3 %5.0359.1874.5879.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช4,534.84148.0096.7 %5.0289.792.9799.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม4,032.014,090.50-1.5 %0.0809.27370.1454.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ2,537.02607.5076.1 %5.0513.33100.6780.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาเมืองมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ184.60ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม4,209.071,938.0054.0 %5.0866.33592.2331.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม3,155.222,028.0035.7 %5.0676.15177.8973.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม2,996.49624.0079.2 %5.0619.12971.37-56.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม8,368.704,212.1649.7 %5.02,729.90800.1570.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม2,632.7814,636.27-455.9 %0.0555.180.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม6,910.852,899.7458.0 %5.02,197.451,471.6233.0 %5.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม3,987.322,577.0035.4 %5.0934.49251.0973.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม6,632.1314,667.20-121.2 %0.01,151.57577.4449.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม4,799.042,931.1838.9 %5.0847.295,305.85-526.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,589.06586.0063.1 %5.058.1795.11-63.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม3,111.361,635.0047.5 %5.0463.960.00100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม2,749.99492.0082.1 %5.0562.07490.2012.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม3,943.025,058.14-28.3 %0.0961.41239.4275.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม6,075.8425,316.00-316.7 %0.01,703.032,199.90-29.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม7,411.949,251.00-24.8 %0.01,256.4626.9797.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม2,719.391,779.0034.6 %5.0409.95162.1660.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม7,329.3511,559.15-57.7 %0.01,796.20207.4388.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม1,389.011,388.000.1 %0.5475.87821.75-72.7 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม4,244.012,881.0032.1 %5.0775.77376.9351.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม5,164.226,052.00-17.2 %0.01,094.52279.7774.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม6,091.962,792.0054.2 %5.01,322.6932.5597.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม6,087.873,549.6041.7 %5.01,056.7233.9696.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม12,091.842,714.0077.6 %5.01,037.47451.8656.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 43,691.7344,891.14-2.7 %0.0892.641,492.42-67.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม4,273.174,168.002.5 %1.0657.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม4,926.124,401.0010.7 %5.0681.86534.6021.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม2,888.802,461.0014.8 %5.0562.08355.5336.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม6,421.916,903.00-7.5 %0.0980.41612.8537.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม3,767.802,181.0042.1 %5.0885.35312.4264.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม1,222.695,381.43-340.1 %0.0478.04452.155.4 %2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 331,928.7312,497.8560.9 %5.01,055.081,309.85-24.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จังหวัดมหาสารคาม)55,454.1811,708.7878.9 %5.01,797.30141.1592.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 146,128.5121,248.6453.9 %5.01,359.51276.9579.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 277,047.0318,050.0076.6 %5.018,700.45817.5095.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม10,658.543,782.0064.5 %5.0349.32239.4131.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย54,619.7725,325.0053.6 %5.0803.99543.2232.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม94,486.4020,124.0078.7 %5.0735.38505.7631.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม80,936.9577,022.004.8 %2.01,545.651,067.0231.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามไม่ครบ46,240.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม17,017.43178.9198.9 %5.0692.21650.906.0 %3.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม23,999.9027,979.00-16.6 %0.07,918.332,654.3566.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 3,385.461,673.0050.6 %5.0771.26451.9241.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม3,016.721,331.0055.9 %5.0619.12393.5536.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม41,512.6615,468.5862.7 %5.05,940.423,787.5036.2 %5.0
รวม 830,096 477,450 42.48 % 79,660 34,869 56.23 %