จังหวัดร้อยเอ็ด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด2,915.240.00100.0 %5.0503.61158.1868.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด13,924.845,365.2061.5 %5.0145.925,700.00-3,806.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด45,563.405,365.0088.2 %5.0118.0395.0019.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด4,983.444,549.008.7 %4.0678.959.0598.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด3,524.302,535.0028.1 %5.0490.281.0099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด22,238.759,529.7857.1 %5.03,375.041,096.4067.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย4,291.09485.0088.7 %5.0331.3057.0082.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร3,618.13302.0091.7 %5.0177.2515.2091.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ4,420.20481.0089.1 %5.0185.6657.0069.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์3,713.98478.0087.1 %5.0346.0164.7381.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร4,585.84389.0091.5 %5.0349.7325.9592.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย3,312.24431.0087.0 %5.0239.2148.4979.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย1,909.1078.0095.9 %5.0287.130.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิไม่ครบ588.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ57.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ3,815.59487.0087.2 %5.0290.8764.6077.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก3,333.87261.0092.2 %5.0265.6256.5078.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ361.36523.00-44.7 %0.0211.1266.5068.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด4,737.602,131.0055.0 %5.0250.4847.5081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน4,138.90487.0088.2 %5.0235.0547.5079.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรีไม่ครบ293.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ38.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง3,877.81702.0081.9 %5.0254.3663.8274.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง3,440.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5161.0415.0690.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด4,119.025,480.00-33.0 %0.0998.031,298.40-30.1 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด623.475,480.00-779.0 %0.0250.480.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง2,550.71863.0066.2 %5.0320.59285.0011.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,592.261,394.0046.2 %5.0524.39218.5058.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ2,660.31917.0065.5 %5.0517.16198.5561.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด3,968.042,052.0048.3 %5.0841.98636.8624.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,443.102,176.0036.8 %5.0450.78664.33-47.4 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด4,475.49742.0083.4 %5.0807.87475.7841.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด3,976.563,976.000.0 %0.51,563.382,280.00-45.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,233.626,356.92-184.6 %0.0585.43863.06-47.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด5,756.805,582.003.0 %1.51,100.141,455.21-32.3 %0.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด4,342.965,200.00-19.7 %0.01,058.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)17,715.4121,676.87-22.4 %0.01,781.33600.6166.3 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด52,821.8468,935.00-30.5 %0.0196.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด3,444.002,279.0033.8 %5.0857.38237.5072.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,733.98715.0058.8 %5.043.4037.3613.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด2,066.711,540.0025.5 %5.067.990.9598.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด3,320.49872.0073.7 %5.0826.8866.3792.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด2,943.30400.0086.4 %5.0674.76285.0057.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด3,385.859,404.00-177.7 %0.0845.91408.0051.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด7,227.7342,932.00-494.0 %0.02,852.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด5,285.373,585.0032.2 %5.01,226.23423.2765.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด9,345.683,138.0066.4 %5.03,127.82887.9971.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด5,974.735,200.0013.0 %5.01,128.23190.0083.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด11,538.271,785.0084.5 %5.01,055.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด3,688.693,532.004.2 %2.0960.01787.7117.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด3,932.014,716.00-19.9 %0.0704.06611.4713.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด4,885.063,355.0231.3 %5.01,302.26865.1233.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด3,604.104,265.00-18.3 %0.0541.980.9599.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด15,804.7410,217.0035.4 %5.0505.83452.2010.6 %5.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 51,274.9442,384.7817.3 %5.0997.61252.6674.7 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด2,743.893,769.00-37.4 %0.0386.5847.5087.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด613.76743.00-21.1 %0.0238.96278.39-16.5 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด2,976.771,399.0053.0 %5.0750.83644.6814.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด4,230.273,024.0028.5 %5.0693.78444.5535.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด4,775.996,545.34-37.0 %0.01,169.18580.7850.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด4,178.532,173.0048.0 %5.01,074.10481.1755.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด10,184.4712,130.26-19.1 %0.0919.6059.5193.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 218,399.2510,536.0042.7 %5.01,170.731,405.34-20.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 324,833.6010,182.0459.0 %5.01,445.8945.2896.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 182,542.917,696.0090.7 %5.01,159.38665.0042.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)3,706.179,903.00-167.2 %0.02,272.66640.0071.8 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด9,218.1615,161.28-64.5 %0.0188.52463.43-145.8 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,317.835,527.00-138.5 %0.0173.30570.07-228.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด40,879.1655,787.00-36.5 %0.01,133.80237.5079.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย23,111.5512,936.0044.0 %5.0905.30969.41-7.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร29,153.748,672.0070.3 %5.0808.561,140.00-41.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง189,993.5629,471.0084.5 %5.0916.671.0099.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด86,282.2838,074.0055.9 %5.0760.180.9599.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด137,974.8137,760.0072.6 %5.0876.94950.00-8.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด142,107.19102,440.0027.9 %5.01,567.263,036.67-93.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด8,857.9622,568.00-154.8 %0.02,007.201.8599.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 3,493.251,871.0046.4 %5.0769.84559.9227.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด3,240.251,312.0059.5 %5.0655.75142.5078.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด46,557.8110,000.0078.5 %5.08,233.835,000.0039.3 %5.0
รวม 1,269,459 715,410 43.64 % 62,727 40,540 35.37 %