จังหวัดกาฬสินธุ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,527.87511.0079.8 %5.0532.55106.4080.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์67,065.185,233.0092.2 %5.0461.99149.1567.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์3,783.483,922.00-3.7 %0.0776.32329.1357.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์3,394.53192.0094.3 %5.0719.30108.0585.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์25,334.7712,981.4048.8 %5.08,896.251,275.1585.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ3,800.39699.0081.6 %5.0304.2864.1678.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด4,462.141,144.0074.4 %5.0237.0064.0573.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย3,794.56750.0080.2 %5.0200.6963.6168.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์3,753.43538.0085.7 %5.0387.3863.5883.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์3,627.28612.0083.1 %5.0147.428.5294.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง3,748.36678.0081.9 %5.0293.7048.3183.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์4,328.741,106.0074.4 %5.0312.8540.4987.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี3,843.06474.0087.7 %5.0420.5464.2684.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก3,665.36382.0089.6 %5.0248.3947.9880.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง3,693.32144.0096.1 %5.0402.0964.7783.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง3,803.58475.0087.5 %5.0377.008.9997.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์4,637.834,194.049.6 %4.51,308.77920.1529.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์5,053.533,810.0024.6 %5.01,080.60598.6944.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 711,107.633,066.5972.4 %5.01,533.56412.5073.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,562.913,160.5711.3 %5.0871.501,059.28-21.5 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์2,734.39682.0075.1 %5.0548.13666.91-21.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์5,228.601,842.6964.8 %5.01,289.851,397.26-8.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,660.775,337.00-221.4 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์5,243.002,601.2550.4 %5.01,294.98543.1458.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์4,379.923,037.0030.7 %5.01,183.5287.0092.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์6,587.6511,463.44-74.0 %0.01,403.95113.3091.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์3,635.712,822.0022.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์1,096.67239.0078.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์3,236.8052.0098.4 %5.0719.27133.9581.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,895.3267.0097.7 %5.0605.28375.2538.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,454.903,585.00-3.8 %0.0814.45188.9476.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์5,438.5461,788.00-1,036.1 %0.01,565.122,121.55-35.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์6,297.044,545.0027.8 %5.01,194.69790.8833.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์4,734.333,421.0027.7 %5.0852.39511.4440.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์5,874.0910,903.29-85.6 %0.01,403.95155.2088.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์4,061.522,240.0044.8 %5.0890.42840.755.6 %2.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์4,091.832,855.0030.2 %5.0890.52477.1546.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์5,436.082,095.0061.5 %5.01,080.59357.8366.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์5,838.591,873.0067.9 %5.01,257.61420.4666.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์4,241.042,543.0040.0 %5.0700.98154.1978.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์35,022.842,907.0091.7 %5.0838.60743.9711.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 99,340.6446,481.4953.2 %5.01,217.291,275.14-4.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,173.211,317.0058.5 %5.0491.1099.6579.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์5,789.682,580.0055.4 %5.0814.45717.7511.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,903.76894.6069.2 %5.0565.89669.71-18.3 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์5,865.255,202.5111.3 %5.01,274.17919.8427.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์4,372.042,166.0050.5 %5.0852.41265.2068.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์6,932.406,154.1511.2 %5.0928.48355.0661.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 152,864.7020,396.9461.4 %5.02,077.68502.0575.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 228,814.499,468.6667.1 %5.01,007.51747.5225.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 351,095.658,451.7283.5 %5.01,304.60599.3354.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)62,767.2010,993.1082.5 %5.02,057.481,085.4247.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์12,223.888,128.7533.5 %5.0382.83390.45-2.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง30,958.0417,224.0044.4 %5.01,048.96760.0027.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง36,943.73137.6099.6 %5.0865.80207.2476.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์79,401.7637,532.0052.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์31,181.1124,750.0020.6 %5.0888.80763.1614.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี54,957.5018,265.0066.8 %5.0820.241,326.27-61.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง46,663.3764,712.95-38.7 %0.0795.01663.5016.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์17,858.2424,211.52-35.6 %0.02,021.044,425.09-119.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 3,360.443,688.66-9.8 %0.0795.36887.69-11.6 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์2,652.811,531.0042.3 %5.0510.10338.4133.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์48,902.1913,780.6671.8 %5.07,244.854,927.1532.0 %5.0
รวม 979,200 499,040 49.04 % 66,011 37,502 43.19 %