จังหวัดสกลนคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,421.69878.0063.7 %5.0531.72153.7771.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร11,522.995,497.0052.3 %5.0155.87137.3811.9 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร7,342.707,813.00-6.4 %0.0110.0873.6833.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร3,287.962,014.0038.7 %5.0893.02197.5377.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร3,214.76600.0081.3 %5.0542.0832.0494.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร13,950.6113,372.004.1 %2.02,585.441,211.5653.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า4,613.95356.0092.3 %5.0401.081.0099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร4,970.58965.0080.6 %5.0320.24120.3662.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ3,733.48308.0091.8 %5.0271.3274.5572.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย5,304.92336.0093.7 %5.0109.181.0099.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส5,990.66741.0087.6 %5.0414.6070.2183.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว732.374.0099.5 %5.0141.9815.0589.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์619.6054.0091.3 %5.0348.1615.0295.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์3,508.84343.0090.2 %5.0172.2114.6091.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว571.8924.0095.8 %5.0379.2353.0586.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย516.57585.00-13.2 %0.0319.2756.2282.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน3,796.741,204.0068.3 %5.0473.22118.7374.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม3,874.68600.0084.5 %5.0299.7570.6476.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง4,506.11287.0093.6 %5.0394.5079.4679.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน3,480.86345.0090.1 %5.0251.3964.3074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน3,685.03517.0086.0 %5.0317.1259.2881.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ4,291.03333.0092.2 %5.0153.1514.4590.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร3,427.902,467.5928.0 %5.0931.03726.0422.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร3,775.802,807.0025.7 %5.01,083.181,184.75-9.4 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร3,332.341,223.0063.3 %5.0835.97230.6972.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร3,372.27588.0082.6 %5.0677.97989.39-45.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร3,171.542,207.0030.4 %5.0950.072,655.83-179.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร3,536.99850.0076.0 %5.0663.38427.5035.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร5,122.014,222.0017.6 %5.01,653.681,515.758.3 %4.0
ส.ป.ก. สกลนคร4,142.932,846.7031.3 %5.01,198.26256.6978.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร24,156.9211,102.1354.0 %5.07,869.92425.6094.6 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร48,397.4366,567.00-37.5 %0.0520.621,140.00-119.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)10,819.1618,030.40-66.7 %0.04,253.305,961.70-40.2 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร6,626.491,629.6075.4 %5.0836.70444.6046.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,040.43877.0015.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร5,000.116,349.00-27.0 %0.089.2164.7427.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร3,280.901,058.0067.8 %5.0651.7260.0990.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร2,755.67902.0067.3 %5.0683.84465.5031.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร3,252.523,544.00-9.0 %0.0874.00336.4761.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร10,290.606,348.0038.3 %5.01,597.592,076.30-30.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร5,257.317,000.00-33.1 %0.01,383.86865.2037.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร3,891.112,225.0042.8 %5.0689.76450.0034.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร4,813.1010,732.00-123.0 %0.01,007.85163.4283.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร14,934.9513,448.0710.0 %5.02,882.262,347.0518.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร10,788.452,030.0081.2 %5.0816.94474.5741.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร3,602.583,375.006.3 %3.01,026.13485.5652.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร3,656.255,991.00-63.9 %0.01,026.01241.3276.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร5,488.352,654.3951.6 %5.01,368.40218.0984.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร3,059.963,553.60-16.1 %0.0556.8063.8488.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร10,924.301,976.0081.9 %5.0874.00521.9840.3 %5.0
รจจ.สกลนคร 70,562.7488,238.00-25.0 %0.01,209.67516.0257.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร2,858.041,011.0064.6 %5.0569.75531.916.6 %3.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร4,616.753,693.0220.0 %5.0912.02752.7617.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร10,430.27923.0091.2 %5.0430.64424.121.5 %0.5
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร5,198.904,690.439.8 %4.51,140.23912.4420.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร5,540.443,359.0039.4 %5.01,795.7275.4295.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร1,717.5717,936.52-944.3 %0.0665.56771.40-15.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 259,225.2922,911.5461.3 %5.02,636.39933.0764.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 124,301.5916,250.0033.1 %5.01,520.661,085.6728.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 329,038.2019,083.6934.3 %5.0340.94705.47-106.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2356,825.706,139.0089.2 %5.02,402.91725.2369.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร4,225.193,241.2023.3 %5.0302.53466.77-54.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร89,525.67111,920.00-25.0 %0.01,844.741,169.6136.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร28,941.2818,550.0035.9 %5.0945.581,490.26-57.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม14,175.4019,739.13-39.2 %0.0833.512,060.85-147.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน138,339.0247,858.0965.4 %5.01,159.171,259.87-8.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร9,902.1919,273.11-94.6 %0.02,165.813,671.97-69.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 3,329.412,192.0034.2 %5.0912.041,389.40-52.3 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร905.901,470.00-62.3 %0.0438.77403.758.0 %4.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร44,042.2312,019.9972.7 %5.05,823.694,199.7627.9 %5.0
รวม 911,558 644,278 29.32 % 74,637 50,972 31.71 %