จังหวัดนครพนม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,456.01940.0061.7 %5.0454.5441.7190.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม320,096.0917,158.0094.6 %5.02,261.93393.5682.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม3,196.052,487.0022.2 %5.0382.96130.1866.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม3,239.731,947.0039.9 %5.0625.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม20,849.0612,468.0040.2 %5.02,298.651,191.9948.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร3,931.68533.0086.4 %5.0270.47101.1662.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม4,034.23528.0086.9 %5.0351.7482.4476.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์3,551.92242.0093.2 %5.0261.4220.3592.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า3,531.53242.0093.1 %5.0313.7020.4193.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง4,391.42574.0086.9 %5.0399.18111.0472.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน6,620.43338.0094.9 %5.0542.6374.0786.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม4,807.59343.0092.9 %5.0285.1283.4170.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก4,171.69278.0093.3 %5.0281.6225.0091.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก4,126.43352.0091.5 %5.0514.87107.0679.2 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม12,857.9814,462.00-12.5 %0.01,329.25140.1689.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 3,703.914,488.00-21.2 %0.0587.21786.29-33.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม2,594.57801.0069.1 %5.0544.22194.7564.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,563.811.00100.0 %5.0397.02223.2543.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม2,841.901,055.5062.9 %5.0401.63181.2454.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม4,574.701,847.0059.6 %5.0986.54323.1667.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม6,066.391,613.0073.4 %5.0644.26405.2737.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม4,997.161,052.0078.9 %5.0342.76245.5028.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม7,331.913,031.9058.6 %5.01,842.271,632.9611.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม3,512.593,437.002.2 %1.0718.61710.501.1 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม6,353.219,722.67-53.0 %0.01,709.131,533.0910.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม4,350.031,642.0062.3 %5.0691.83294.0057.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม7,045.1215,439.46-119.2 %0.0986.54317.9767.8 %5.0
ท่าอากาศยานนครพนม68,625.7582,133.96-19.7 %0.0370.43519.68-40.3 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม3,104.481,375.0055.7 %5.0777.3759.7892.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม1,541.74920.0040.3 %5.054.28181.59-234.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,000.531.0099.9 %5.024.9196.15-286.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม3,130.57983.0068.6 %5.0739.3459.4092.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม3,538.201,367.0061.4 %5.0568.20320.9743.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม3,853.1030,943.00-703.1 %0.0815.41453.9544.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครพนม47,320.7634,000.0028.1 %5.018,177.003,163.0282.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม3,512.443,713.00-5.7 %0.0891.46296.4066.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม4,878.732,805.0042.5 %5.01,007.01358.7264.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม9,702.589,990.90-3.0 %0.01,880.30287.4884.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม10,705.351,732.0083.8 %5.0606.23961.21-58.6 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม3,661.983,451.005.8 %2.5853.41174.5679.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม4,645.574,289.007.7 %3.5861.86669.7522.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม5,050.522,483.1950.8 %5.0967.53121.9987.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม2,707.133,744.64-38.3 %0.0549.1856.2689.8 %5.0
สพ.นครพนม40,755.309,347.0077.1 %5.0720.26722.64-0.3 %0.0
รจก.นครพนม 90,541.8262,936.2030.5 %5.01,445.971,673.45-15.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนมไม่ครบ3,081.96ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม4,089.834,003.492.1 %1.0891.471,079.74-21.1 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม3,078.721,720.0044.1 %5.0568.19268.0852.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม4,470.784,131.007.6 %3.5796.39803.56-0.9 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม3,935.161,540.0060.9 %5.0891.47278.5968.7 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนมไม่ครบ2,907.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ471.83ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 113,574.4613,960.00-2.8 %0.01,017.791,268.12-24.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 259,883.2212,371.5879.3 %5.01,522.231,040.5031.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)ไม่ครบ10,728.66ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ577.89ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม52,653.3865,786.01-24.9 %0.01,147.68597.6547.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม7,283.6416,128.00-121.4 %0.01,510.461,309.0113.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 3,081.372,082.0032.4 %5.0663.27559.4515.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม3,569.881,168.0067.3 %5.01,319.35192.3685.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม30,979.9123,240.7225.0 %5.05,198.122,725.5047.6 %5.0
รวม 952,674 499,368 47.58 % 66,637 29,670 55.47 %