จังหวัดมุกดาหาร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร3,322.851,367.0058.9 %5.0439.0765.9585.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร27,952.968,484.9569.6 %5.081.05359.50-343.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร3,242.151,974.0039.1 %5.0515.13141.1872.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร3,714.242,250.0039.4 %5.0648.24106.4083.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร20,225.5715,792.0021.9 %5.02,740.00522.5080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย3,679.76296.0092.0 %5.0226.2074.0467.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล3,651.82298.0091.8 %5.0232.8363.8272.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี3,663.83463.0087.4 %5.0314.7463.7779.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง3,617.70181.0095.0 %5.0266.5053.3980.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0394.94115.5370.7 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร16,185.2143,103.10-166.3 %0.01,841.99378.7579.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร2,587.271,449.0044.0 %5.0458.0844.3190.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร4,017.942,758.0031.4 %5.01,047.58438.9058.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร2,948.723,189.00-8.1 %0.0426.99631.83-48.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร2,870.79854.0070.3 %5.0572.18392.3531.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร3,412.552,926.0014.3 %5.0800.351,476.74-84.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร1,969.302,260.00-14.8 %0.0489.64567.82-16.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร12,618.902,101.0083.4 %5.01,446.89194.7586.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 4,870.832,161.0055.6 %5.0895.45128.9785.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร11,958.458,498.4328.9 %5.01,142.66330.9771.0 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร3,002.891,500.0050.0 %5.0629.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร1,519.261,134.0025.4 %5.049.912.8594.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร3,332.58498.0085.1 %5.0686.2761.8791.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร2,716.59560.0079.4 %5.0515.13294.9842.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร3,590.464,267.00-18.8 %0.0857.42435.8349.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร13,085.8740,726.91-211.2 %0.01,256.751,607.99-27.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0762.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหารไม่ครบ10,994.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ134.28ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร1,364.121,432.00-5.0 %0.0724.95292.4259.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร3,320.952,316.0030.3 %5.0762.31350.5554.0 %5.0
lสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร3,105.572,168.6330.2 %5.0667.2233.8594.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร3,787.16826.0078.2 %5.0933.46302.6667.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร2,657.941,992.0025.1 %5.0477.0784.2882.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร30,823.362,201.0092.9 %5.0663.85445.4032.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร40,777.4830,082.6826.2 %5.0807.12568.1029.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,751.761,892.0031.2 %5.0439.07195.9655.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร3,533.785,019.00-42.0 %0.0819.36890.75-8.7 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,871.031,006.0065.0 %5.0534.15277.7248.0 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร4,605.501,188.8174.2 %5.0838.41480.6742.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร3,438.33763.0077.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร9,483.199,339.731.5 %0.53,065.78202.6493.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร10,999.742,345.5078.7 %5.01,347.14223.4383.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร55,196.1910,922.1680.2 %5.01,671.91946.3743.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร4,911.3423,564.00-379.8 %0.0321.98104.5067.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร1,565.045,197.92-232.1 %0.0311.0437.4888.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร126,876.4612,763.0089.9 %5.0760.31311.6059.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย20,168.7113,128.0034.9 %5.0605.61396.0034.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร6,441.2812,781.35-98.4 %0.01,623.602,005.26-23.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 3,400.422,157.5036.6 %5.0667.23285.6657.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร3,375.88996.0070.5 %5.0458.09157.5965.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 509,214 293,174 42.43 % 36,846 17,148 53.46 %