จังหวัดเชียงใหม่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ3,328.533,010.029.6 %4.52,062.660.95100.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 357,456.7052,328.928.9 %4.0214.40317.62-48.1 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่2,633.7826.0099.0 %5.0787.19160.5279.6 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่61,996.7952,328.9215.6 %5.0271.37217.3419.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่11,337.318,015.2029.3 %5.063.2231.9949.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่59,421.885,051.5591.5 %5.0152.53164.20-7.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่36,302.841.00100.0 %5.0144.012.8598.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่19,667.4818,028.708.3 %4.02,023.23503.5175.1 %5.0
สำนักงานคลังเขต 53,286.272,418.7826.4 %5.01,535.2531.7497.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่3,350.792,156.0035.7 %5.01,072.432.8599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 825,592.2820,508.6019.9 %5.03,646.03518.7085.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 116,481.2917,671.40-7.2 %0.04,735.241,225.5074.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 29,277.568,283.0010.7 %5.02,739.57489.9882.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย3,822.911,054.0072.4 %5.0232.27101.0856.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด3,391.301,097.0067.7 %5.0265.21101.6561.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม4,002.251,203.0069.9 %5.0258.12103.5559.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง3,878.84764.0080.3 %5.0403.90101.6574.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 18,180.703,754.0054.1 %5.0393.741.8599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง3,826.56591.0084.6 %5.0350.9870.7079.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด3,699.44591.0084.0 %5.0384.01101.7273.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ3,681.17349.0090.5 %5.0229.3648.6878.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว1,615.61443.0072.6 %5.0520.66103.5580.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง3,566.78128.0096.4 %5.0546.18137.7574.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง4,373.531,457.4066.7 %5.0285.11101.0564.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง4,431.791,299.0070.7 %5.0645.63101.0084.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว3,316.81314.0090.5 %5.0438.26107.3575.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า3,616.95536.0085.2 %5.0479.82123.6474.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย3,969.3793.0097.7 %5.0678.93185.5072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ3,748.51448.0088.0 %5.0453.49133.0070.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย4,347.86384.0091.2 %5.04,008.96137.7596.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม3,708.83276.0092.6 %5.0708.25116.6283.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง3,598.52345.0090.4 %5.0259.8657.0078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 26,532.2515,336.90-134.8 %0.0336.69107.7868.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง3,703.00625.0083.1 %5.0295.9872.4475.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี4,975.73938.0081.1 %5.0255.7287.5465.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง862.411,222.00-41.7 %0.0300.3591.8669.4 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 36,950.544,537.6734.7 %5.01,476.04154.1989.6 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว3,177.712,055.0035.3 %5.0803.15264.1367.1 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่3,192.422,384.4025.3 %5.01,044.2056.6794.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 56,460.426,801.87-5.3 %0.01,460.251,155.2020.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่8,314.7811,319.50-36.1 %0.02,650.752,650.92-0.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่3,738.824,385.19-17.3 %0.01,165.05322.5572.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่5,269.881,610.0069.4 %5.01,348.061,055.4521.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 104,067.533,685.009.4 %4.51,953.60138.3092.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่3,570.892,090.0041.5 %5.0859.87639.7025.6 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 134,399.476,186.0082.0 %5.013,128.084,830.1063.2 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 73,699.752,001.5045.9 %5.01,086.821,681.63-54.7 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่1,345.44572.0057.5 %5.01,072.43678.8936.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่4,843.773,611.0025.5 %5.01,681.844,000.00-137.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 55,127.503,332.3435.0 %5.02,448.02742.6369.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 65,999.8713,740.79-129.0 %0.02,449.45692.5071.7 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 40,866.0028,002.9231.5 %5.02,360.66774.8067.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่4,941.954,510.208.7 %4.02,702.16527.6380.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่3,892.795,514.63-41.7 %0.0795.521,434.50-80.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่9,937.728,800.4411.4 %5.03,373.361,771.2147.5 %5.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่4,158.71810.0080.5 %5.01,357.67903.3633.5 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 14,440.562,961.3033.3 %5.0991.332,867.56-189.3 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่18,397.9567,919.98-269.2 %0.03,620.571,143.3668.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 14,944.2029,156.00-95.1 %0.05,682.134,759.0016.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)5,779.158,149.00-41.0 %0.02,466.69679.2572.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่4,284.13756.0082.4 %5.01,015.38190.0081.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)12,818.8323,322.00-81.9 %0.04,339.57332.6192.3 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ24,223.6013,344.9244.9 %5.0427.41177.7158.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)2,987.691,886.6036.9 %5.036.802.8592.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่3,785.37991.0073.8 %5.0641.0159.5690.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่5,232.622,660.0049.2 %5.0589.98418.1129.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่3,342.97300.0091.0 %5.0882.27540.8138.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่17,792.9584,611.00-375.5 %0.02,289.451,692.3926.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่4,052.664,650.00-14.7 %0.02,023.2398.3395.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่6,658.013,040.0054.3 %5.01,262.59413.8167.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่16,029.0417,351.00-8.2 %0.03,987.8264.6098.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่15,827.042,629.0083.4 %5.01,452.75682.7753.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่4,155.304,789.23-15.3 %0.01,300.62577.6255.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่4,987.572,066.0058.6 %5.01,746.43315.5781.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่6,353.584,536.4528.6 %5.02,118.31460.1278.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่4,269.327,786.00-82.4 %0.01,376.68250.8881.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่41,017.1219,724.4851.9 %5.01,214.67753.8737.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่17,614.9811,075.0037.1 %5.0846.38521.0038.4 %5.0
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 147,629.42145,954.001.1 %0.52,667.113,030.70-13.6 %0.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 53,335.6142,381.0020.5 %5.01,588.70519.0367.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 515,222.4415,285.60-0.4 %0.03,222.601,345.1358.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,721.421,040.0061.8 %5.0825.22137.3483.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่5,459.891,440.0073.6 %5.01,357.67577.4857.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่3,434.82500.0085.4 %5.01,110.46544.3551.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่8,398.657,190.0014.4 %5.02,821.901,231.2056.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่3,689.231,320.0064.2 %5.01,225.4685.7893.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่4,885.2017,688.41-262.1 %0.01,699.95622.6563.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่4,178.9210,118.13-142.1 %0.01,300.621,071.0917.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 134,695.411,198.8696.5 %5.02,591.60436.1283.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 312,997.768,039.2338.1 %5.04,550.881,098.1575.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 689,836.359,729.8789.2 %5.01,726.75540.8568.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 473,766.5917,606.2276.1 %5.01,039.11461.4955.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 562,603.5513,414.0078.6 %5.02,933.651,149.5860.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน)6,943.405,667.0018.4 %5.04,400.42359.0891.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 241,903.18135.2599.7 %5.01,591.371,931.52-21.4 %0.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร17,201.0422,278.00-29.5 %0.0503.52132.5573.7 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่32,714.5330,740.006.0 %3.0474.95772.75-62.7 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 83,894.768,851.97-127.3 %0.0493.23133.1073.0 %5.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์11,526.4915,032.80-30.4 %0.0437.89365.5016.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่176,861.0984,988.0051.9 %5.01,396.45463.6066.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่33,210.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,223.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง22,131.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,038.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่61,602.5249,553.0119.6 %5.01,463.992,023.80-38.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง93,410.0221,059.4677.5 %5.01,515.961,078.0228.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่91,829.01114,420.00-24.6 %0.02,117.861,327.7737.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง49,090.3919,180.9960.9 %5.01,148.56617.7946.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2,991.631,649.0044.9 %5.0844.23440.8347.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่35,111.7429,056.0017.2 %5.02,818.841,551.7545.0 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่35,367.7432,812.027.2 %3.510,675.518,985.3015.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่43,493.2337,564.0013.6 %5.02,134.61313.0085.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 3,000.76795.0073.5 %5.01,535.2250.0496.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่93,451.9062,739.8532.9 %5.04,138.822,383.6442.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 5,313.186,789.00-27.8 %0.01,395.70719.8248.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)6,715.5129,454.00-338.6 %0.02,695.23662.3475.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่4,119.826,560.00-59.2 %0.01,940.93333.4582.8 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)2,945.66711.0075.9 %5.01,756.3295.7694.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่3,273.541,110.0066.1 %5.0939.31671.4728.5 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 560,333.4533,157.0645.0 %5.018,822.098,189.1056.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่86,438.911.00100.0 %5.017,198.4010,677.6037.9 %5.0
รวม 2,296,324 1,559,942 32.07 % 230,809 104,569 54.69 %