จังหวัดลำพูน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0184.49103.4743.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน60,082.3954,965.008.5 %4.0103.6095.767.6 %3.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน4,344.563,351.7222.9 %5.0753.46257.6465.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน3,495.431,424.0059.3 %5.0658.4033.2295.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน15,572.0814,568.006.4 %3.03,073.44719.4176.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง3,861.38898.0076.7 %5.0276.9976.2872.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้5,063.01428.0091.5 %5.0491.6446.4090.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง4,461.82180.0096.0 %5.0180.9641.7976.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง4,026.04154.0096.2 %5.0394.5175.5480.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน4,969.042,143.0056.9 %5.0303.3454.3882.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ14,726.61374.0097.5 %5.0223.4715.7193.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา3,175.84460.0085.5 %5.0213.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง4,212.06689.0083.6 %5.0193.4664.2966.8 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 25,119.984,773.206.8 %3.0417.4428.2993.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน4,858.615,331.24-9.7 %0.01,019.71712.1530.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน3,829.652,760.0027.9 %5.0943.62433.1954.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,353.821,606.0063.1 %5.0696.41439.4336.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน2,940.97681.0076.8 %5.0347.84347.410.1 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน3,938.692,659.0032.5 %5.0506.281,105.14-118.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน2,428.923,062.00-26.1 %0.0446.30498.93-11.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,365.372,622.1739.9 %5.01,133.78792.7730.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน4,649.141,451.0068.8 %5.0943.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน10,068.4611,220.61-11.4 %0.01,609.20131.7691.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน2,804.262,623.006.5 %3.0525.29376.2928.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน1,914.723,953.00-106.5 %0.050.6634.0132.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน2,901.511,270.0056.2 %5.0563.32460.8118.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน4,442.193,553.0020.0 %5.0634.12329.5448.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน5,319.352,841.9946.6 %5.01,323.962,243.86-69.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน5,578.662,174.0061.0 %5.01,228.89303.1975.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน4,393.651.00100.0 %5.0696.44107.6484.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน6,004.8411,945.22-98.9 %0.01,323.9696.2892.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน4,272.021,749.0059.1 %5.0696.41502.5527.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน3,794.573,926.40-3.5 %0.0848.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน5,419.723,767.0030.5 %5.0886.34454.3348.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน4,315.842,278.1747.2 %5.0810.35467.8642.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน3,467.423,951.00-13.9 %0.0658.4070.5789.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน11,051.473,736.0066.2 %5.0458.37344.8524.8 %5.0
รจจ.ลำพูน 60,375.0648,513.0019.6 %5.01,048.45659.6837.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน3,065.47165.0094.6 %5.0306.84183.2340.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน5,958.425,255.0011.8 %5.0753.48408.5045.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน5,024.322,405.0052.1 %5.0402.90253.8237.0 %5.0
สปส.จ.ลำพูน6,235.767,721.00-23.8 %0.01,152.82418.7363.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน3,229.852,185.3532.3 %5.0696.43185.2573.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน3,496.292,391.0031.6 %5.0772.50149.7380.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 152,724.156,561.8287.6 %5.01,069.67475.2355.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 249,079.4513,596.0972.3 %5.01,446.42700.1051.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน4,377.165,294.00-20.9 %0.0463.95297.2835.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน67,219.5270,957.46-5.6 %0.01,324.23922.6830.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน61,506.7112,878.7879.1 %5.0775.801,218.37-57.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง16,271.0216,917.00-4.0 %0.0604.17766.25-26.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 25,456.5710,713.9957.9 %5.0621.17836.12-34.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน10,706.1715,914.00-48.6 %0.01,419.6029.5297.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 9,776.313,540.0663.8 %5.0810.53220.6672.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน2,983.91782.0073.8 %5.0468.22264.1043.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน41,243.2712,664.0069.3 %5.05,112.352,950.4842.3 %5.0
รวม 668,954 402,024 39.90 % 43,064 22,804 47.05 %