จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี3,617.73797.0078.0 %5.0293.1785.2370.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี4,983.651,497.0070.0 %5.0922.05213.4976.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี3,159.281,978.0037.4 %5.0503.7035.5892.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 115,104.5517,261.67-14.3 %0.02,614.47895.7465.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 235,982.7232,773.508.9 %4.05,177.951,434.5072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา4,804.591,572.0067.3 %5.0417.71114.0072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 16,840.603,641.5046.8 %5.0368.1895.0074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 26,421.032,184.0066.0 %5.0277.8495.0065.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี6,460.802,923.3054.8 %5.0372.1576.0079.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี5,634.862,492.0055.8 %5.0437.43119.6472.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว5,270.651,536.0070.9 %5.0248.5758.6676.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ4,697.63627.0086.7 %5.0217.1576.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก4,525.961,426.0068.5 %5.0185.45117.8636.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 14,814.847,340.76-52.5 %0.0979.10436.0855.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 25,106.211,300.4474.5 %5.01,276.08450.1164.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี5,215.132,500.0052.1 %5.0865.01938.80-8.5 %0.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 16,598.514,254.1035.5 %5.0900.62628.7830.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี3,709.491,141.0069.2 %5.0503.65330.3034.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี3,719.061,031.0072.3 %5.0332.56434.66-30.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 16,764.278,868.90-31.1 %0.01,913.27897.5753.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี4,839.544,651.203.9 %1.5845.99707.7616.3 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 19,825.17175,524.00-785.4 %0.06,577.961,352.2479.4 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์14,023.696,844.0051.2 %5.01,891.461,095.1342.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 15,058.599,553.00-88.8 %0.06,175.071,774.9471.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี1,769.191,308.0026.1 %5.0369.68522.60-41.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี5,201.335,044.513.0 %1.5975.411,028.05-5.4 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี3,744.252,181.0041.8 %5.0697.33374.4046.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี9,370.4725,370.43-170.7 %0.01,188.27413.0765.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)6,983.254,746.5032.0 %5.02,230.33235.7989.4 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี4,967.273,523.0029.1 %5.0807.96433.8346.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี3,425.931,024.0070.1 %5.0617.7932.3094.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี3,908.471,806.0053.8 %5.0500.01420.4715.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี3,952.305,985.36-51.4 %0.0731.89127.7282.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี6,381.1824,279.00-280.5 %0.01,125.891,537.87-36.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี4,969.1313,818.53-178.1 %0.0731.84373.0449.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี4,239.022,035.0052.0 %5.0446.60189.1157.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี6,688.8118,576.23-177.7 %0.01,644.6165.5496.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี13,316.2513,080.001.8 %0.51,456.561,343.407.8 %3.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี11,028.30544.0095.1 %5.0503.65474.665.8 %2.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี4,726.153,186.0032.6 %5.0712.41281.3160.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี5,240.602,830.0046.0 %5.0731.89158.1278.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี5,008.821,661.2766.8 %5.0693.81320.6753.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี4,635.624,084.0011.9 %5.0541.7339.5392.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี14,129.337,400.0047.6 %5.0596.17528.2011.4 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง44,777.3728,829.9935.6 %5.0805.77317.2560.6 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 26,612.28303.6098.9 %5.01,048.31526.3549.8 %5.0
รจจ.ปทุมธานี 55,398.9355,878.40-0.9 %0.0809.15685.7715.2 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 132,244.8497,561.8026.2 %5.01,225.07596.8251.3 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี20,999.6118,240.7713.1 %5.0407.34681.90-67.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี3,869.711,405.0063.7 %5.0351.5792.1373.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี7,482.887,120.624.8 %2.01,283.36318.6975.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี5,403.794,369.6819.1 %5.0769.87411.5846.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี18,873.5020,416.00-8.2 %0.02,481.37636.5074.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี5,636.772,486.5055.9 %5.0579.77351.5039.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต34,679.58107,910.00-211.2 %0.01,998.99532.9073.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี4,360.824,548.68-4.3 %0.0579.76135.6776.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)36,684.1218,966.4748.3 %5.01,770.80967.1945.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1316,277.0016,416.0094.8 %5.0698.64268.9561.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 222,049.9411,074.6549.8 %5.01,073.64633.9940.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี2,410.184,831.00-100.4 %0.0151.80567.54-273.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี196,589.3621,204.0089.2 %5.01,287.82688.8946.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 79,526.00122,080.00-53.5 %0.01,419.38916.7335.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี19,465.1131,774.36-63.2 %0.0439.26359.1018.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี4,000.4019,520.00-388.0 %0.01,185.211,162.002.0 %1.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี353,194.28168,580.0052.3 %5.09,323.121,367.4185.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 4,850.613,656.1124.6 %5.0750.91387.3548.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี3,615.17803.0077.8 %5.0294.52188.3736.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี18,958.408,576.1654.8 %5.06,051.653,729.0338.4 %5.0
รวม 1,728,825 1,212,753 29.85 % 88,388 37,886 57.14 %