จังหวัดลำปาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง2,527.49721.0071.5 %5.0607.450.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง18,923.9615,802.0016.5 %5.068.18159.52-134.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง4,714.143,860.1918.1 %5.057.710.00100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง3,013.691,482.0050.8 %5.0797.610.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง13,146.1312,339.006.1 %3.03,364.771,289.1561.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร3,809.18363.0090.5 %5.0223.1497.3156.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน3,802.33583.0084.7 %5.0484.45106.0578.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ3,639.11527.0085.5 %5.0478.7590.5181.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา4,674.57532.0088.6 %5.0273.0648.0082.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ3,712.62430.0088.4 %5.0260.4663.9475.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ3,610.41235.0093.5 %5.0239.552.8098.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว3,611.185,089.00-40.9 %0.0441.21763.61-73.1 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม3,642.19443.0087.8 %5.0240.7359.8875.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก3,606.81321.0091.1 %5.0450.079.7697.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง4,699.11468.0090.0 %5.0400.2749.4087.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ4,641.82852.0081.6 %5.0335.0026.7892.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง6,757.246,594.392.4 %1.01,634.312,090.95-27.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง4,079.292,806.0031.2 %5.01,234.98749.5339.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง3,133.811,694.0045.9 %5.0854.66303.8064.5 %5.0
สำนักชลประทานที่ 213,164.8921,714.53-64.9 %0.05,340.473,512.1534.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง2,810.011,182.0057.9 %5.0683.511,003.72-46.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง5,944.311,852.0068.8 %5.01,577.251,115.3029.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง2,419.023,830.00-58.3 %0.0558.951,174.20-110.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง5,333.441,292.0075.8 %5.01,767.43914.7148.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง3,682.802,025.0045.0 %5.01,063.83245.1077.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานลำปาง42,597.26121,733.00-185.8 %0.0201.30177.4011.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง3,949.155,181.86-31.2 %0.01,446.6876.0094.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง16,543.4212,673.0023.4 %5.06,963.865,307.1023.8 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง4,470.034,441.140.6 %0.52,180.5732.3398.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง2,985.892,215.0025.8 %5.088.262.8596.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง3,325.031,133.0065.9 %5.0892.6978.8591.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง2,698.671,304.0051.7 %5.0718.27395.2345.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง3,345.884,851.00-45.0 %0.0930.72322.5665.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง6,011.6834,145.01-468.0 %0.01,672.351,120.1933.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง5,926.776,448.00-8.8 %0.02,004.24462.3476.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง3,379.353,098.008.3 %4.0778.5997.8687.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง5,536.889,736.06-75.8 %0.01,313.11169.2087.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง21,037.839,518.0054.8 %5.02,257.2836.0098.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง3,976.934,246.00-6.8 %0.01,158.91323.0072.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง3,866.132,746.0029.0 %5.01,139.90371.7967.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง3,802.392,934.0022.8 %5.01,025.80170.2783.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง6,039.892,019.9166.6 %5.01,539.23248.4383.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง3,824.913,790.000.9 %0.5930.7248.8294.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง27,285.346,312.3276.9 %5.0630.75255.5559.5 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 32,185.4531,954.770.7 %0.5957.85306.1668.0 %5.0
รจก.ลำปาง 59,486.3040,032.2832.7 %5.01,291.49543.2357.9 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง6,744.825,570.0017.4 %5.0510.98435.5714.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง2,689.741,151.0057.2 %5.0328.44198.5539.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง3,592.682,472.0031.2 %5.0548.25313.4942.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง19,600.3720,241.99-3.3 %0.01,488.151,668.20-12.1 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง3,574.941,671.0053.3 %5.0759.56193.7074.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง4,727.926,052.00-28.0 %0.01,444.14657.5054.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง3,883.432,753.0029.1 %5.01,025.80271.9073.5 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ4,277.417,166.00-67.5 %0.02,443.18127.0094.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง35,753.804,046.0288.7 %5.01,523.28347.8477.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง3,579.633,693.00-3.2 %0.01,044.82718.5031.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1ไม่ครบ15,104.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,301.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 267,118.248,716.0087.0 %5.0683.66739.03-8.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3ไม่ครบ14,574.78ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง256.563,995.38-1,457.3 %0.0267.29214.7619.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง54,529.8161,725.00-13.2 %0.01,050.04671.6536.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปางไม่ครบ13,906.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,590.75ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปางไม่ครบ104,786.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,773.90ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา63,989.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5913.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพเถิน37,581.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,040.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง5,938.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,273.102,367.05-4.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 5,757.134,997.0013.2 %5.01,120.88766.2031.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง2,785.901,653.0040.7 %5.0702.53202.9071.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปางไม่ครบ9,826.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6,154.44ประเมินไม่ได้0.0
รวม 614,247 533,452 13.15 % 70,717 34,317 51.47 %