จังหวัดอุตรดิตถ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,622.21916.0065.1 %5.0493.19174.1164.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์11,039.757,287.7034.0 %5.073.84110.45-49.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์4,136.213,837.007.2 %3.5702.37129.2081.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์3,332.451,685.0049.4 %5.0721.37119.4983.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์26,247.6716,345.0637.7 %5.04,448.50723.2583.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน4,568.56498.0089.1 %5.0211.7745.6078.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล3,880.02813.0079.0 %5.0182.4741.8077.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน3,920.42548.0086.0 %5.0293.8383.7471.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด3,661.38294.0092.0 %5.0264.4097.2863.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า3,729.52526.0085.9 %5.0451.5196.7878.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย3,725.51578.0084.5 %5.0305.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา3,866.12545.0085.9 %5.0344.4792.2473.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก3,699.01399.0089.2 %5.0595.7696.4783.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์13,314.135,585.5358.0 %5.01,501.041,699.97-13.3 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด2,839.15855.5069.9 %5.0617.40195.7068.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์3,757.642,599.0030.8 %5.0987.60460.1953.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 3,561.771,767.0050.4 %5.01,524.96369.5575.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์3,073.911,863.0039.4 %5.0721.38620.8413.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์2,817.751,821.0035.4 %5.0436.141,344.69-208.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์5,997.452,800.0053.3 %5.0798.76979.64-22.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์3,152.523,043.003.5 %1.5529.00328.4937.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์7,196.744,629.0035.7 %5.02,413.801,556.8735.5 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์7,874.352,899.3563.2 %5.01,126.81451.7059.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์11,888.0214,172.00-19.2 %0.01,559.40165.3089.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)12,089.047,147.0140.9 %5.02,230.461,266.3543.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์3,270.362,301.0029.6 %5.0797.43589.0026.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,708.00412.0075.9 %5.062.2236.4741.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์3,077.001,306.0057.6 %5.0825.0078.0490.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,941.431.00100.0 %5.0626.31257.0059.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์11,503.733,170.7072.4 %5.0873.52497.4743.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์12,451.004,444.0064.3 %5.01,272.83809.8836.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์6,674.536,693.00-0.3 %0.01,120.72458.8559.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์11,378.114.01100.0 %5.0854.50276.3067.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์13,162.259,094.0030.9 %5.01,577.1153.9196.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์3,872.731,388.0064.2 %5.01,006.61358.8664.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์3,744.923,147.0016.0 %5.0987.61498.7749.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์5,371.523,549.0033.9 %5.01,291.86309.1576.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์3,736.071,280.0065.7 %5.0968.57140.8485.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์5,072.763,800.0025.1 %5.0270.4163.9076.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์11,207.142,040.0081.8 %5.0797.45490.2938.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 39,507.8432,921.2216.7 %5.0882.64295.5566.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,280.251,360.0040.4 %5.0531.22285.5546.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์4,035.753,009.0025.4 %5.0759.42752.950.9 %0.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,447.731,385.5043.4 %5.0607.29475.5321.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์4,297.764,666.50-8.6 %0.0969.90578.7440.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์12,873.441,383.0089.3 %5.04,525.95290.4893.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์5,983.125,213.1312.9 %5.0987.61459.7753.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์18,580.411,801.0090.3 %5.0359.01301.8615.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 213,098.707,750.0040.8 %5.01,879.86680.2163.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 178,909.5718,043.0977.1 %5.01,408.75668.8052.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์5,507.004,902.0611.0 %5.0260.80118.6554.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์283,527.9429,405.1789.6 %5.0736.59879.92-19.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย36,928.7112,584.0065.9 %5.0773.401,087.89-40.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์60,236.2783,110.00-38.0 %0.01,319.201,534.29-16.3 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์115,869.1241,615.0064.1 %5.0888.38963.18-8.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์195,825.6718,229.4490.7 %5.02,397.782,052.6414.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 4,723.002,388.0049.4 %5.0797.45692.2513.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์3,049.91793.0074.0 %5.0626.31229.6563.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์42,666.9811,363.0073.4 %5.06,119.923,335.2045.5 %5.0
รวม 1,185,512 408,005 65.58 % 63,700 31,852 50.00 %