จังหวัดแพร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่2,692.34694.0074.2 %5.0461.9897.2678.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่10,628.583,898.6063.3 %5.061.68277.28-349.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่8,402.999,530.48-13.4 %0.093.4564.0831.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่2,845.671,440.0049.4 %5.0431.8831.2292.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่3,088.192,618.0015.2 %5.0709.1885.8887.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่16,760.4110,841.9935.3 %5.01,983.26554.8372.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น3,768.84757.0079.9 %5.0199.440.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง5,223.41835.0084.0 %5.0399.990.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่4,320.92779.0082.0 %5.0288.036.0997.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง4,039.81534.0086.8 %5.0232.9347.5079.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้นไม่ครบ314.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ28.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่3,544.57306.0091.4 %5.0149.3152.2565.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง3,821.37427.0088.8 %5.0370.4433.2591.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย3,818.71496.0087.0 %5.0260.3746.4982.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่11,875.545,153.1856.6 %5.01,013.452,092.85-106.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่3,873.002,644.0031.7 %5.0994.42137.8686.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่3,026.50927.0069.4 %5.0690.15488.1329.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่2,802.683,939.28-40.6 %0.0595.07625.09-5.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่8,005.833,132.4660.9 %5.01,317.682,028.68-54.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่2,279.843,577.00-56.9 %0.0513.731,592.49-210.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่114,801.992,503.0097.8 %5.04,610.52858.1981.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่11,662.449,362.2619.7 %5.01,393.75563.1159.6 %5.0
ท่าอากาศยานแพร่48,253.7021,975.0054.5 %5.0490.69109.2577.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)11,367.8118,464.00-62.4 %0.04,007.876,053.40-51.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่1,238.422,309.28-86.5 %0.0823.28645.7221.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)11,614.7819,410.00-67.1 %0.04,132.06722.5782.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่2,652.38235.0091.1 %5.066.650.9598.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่3,085.44703.0077.2 %5.0660.30112.2083.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่2,804.21508.8081.9 %5.0595.09268.8554.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่3,427.142,282.6533.4 %5.0842.3061.2092.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดแพร่12,816.6522,478.29-75.4 %0.01,393.761,542.49-10.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่4,719.185,265.00-11.6 %0.01,279.65228.9582.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่4,522.381,998.0055.8 %5.0861.31307.1564.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่7,904.847,024.9311.1 %5.02,496.6741.5898.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่11,277.811,401.0087.6 %5.0861.31614.0328.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่4,021.57233.7594.2 %5.0861.30944.86-9.7 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่5,622.561,629.0071.0 %5.0809.35465.5042.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่4,105.143,636.0011.4 %5.01,013.44365.3364.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่2,983.443,164.00-6.1 %0.0633.1234.6094.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่11,173.562,586.0076.9 %5.0823.29264.1067.9 %5.0
รจจ.แพร่ 36,482.2721,474.3441.1 %5.0880.42446.6849.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่2,238.68839.0062.5 %5.0557.06133.8176.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่3,284.721,071.0067.4 %5.0785.25450.1342.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่3,295.261,327.0059.7 %5.0576.07237.2758.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่7,679.806,091.4420.7 %5.01,108.52425.6061.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่3,377.182,866.6115.1 %5.0823.28125.7084.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่3,581.5716,774.36-368.4 %0.0804.25390.7051.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 89,988.1813,957.6984.5 %5.01,457.98507.5965.2 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 248,406.779,696.0880.0 %5.01,575.36756.7852.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (จังหวัดแพร่ และน่าน)10,966.7311,537.36-5.2 %0.03,244.24412.5687.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่2,357.452,910.36-23.5 %0.0313.77303.073.4 %1.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่279,943.3813,508.0095.2 %5.05,565.471,421.3374.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่31,049.0015,430.0050.3 %5.0790.371,356.34-71.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง34,077.5112,461.0063.4 %5.0729.76776.66-6.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง34,171.7013,028.0061.9 %5.0754.79576.5023.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่111,955.7837,036.0066.9 %5.0864.44985.41-14.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่100,731.3085,236.0015.4 %5.01,555.59629.5059.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่14,526.263,378.0076.7 %5.01,876.601,484.1920.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 3,537.293,017.1714.7 %5.0880.340.9599.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่7,260.31799.0089.0 %5.0538.04237.5255.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่39,645.0016,231.0059.1 %5.04,203.764,689.54-11.6 %0.0
รวม 1,253,431 468,368 62.63 % 69,308 38,815 44.00 %