จังหวัดน่าน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน3,680.40494.0086.6 %5.01,063.1455.4194.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน12,178.0122,737.00-86.7 %0.083.04317.90-282.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน9,257.0811,213.37-21.1 %0.076.3764.1316.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน4,168.982,157.0048.3 %5.0891.99322.5863.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน3,061.052,011.0034.3 %5.0796.91159.7780.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน18,007.0112,213.0032.2 %5.02,535.92753.9770.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง3,771.02256.0093.2 %5.0176.7861.2865.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว3,727.84243.0093.5 %5.0375.1379.5678.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม3,323.90399.0088.0 %5.0288.3758.3579.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา3,849.83638.0083.4 %5.0329.4963.1580.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง3,673.61377.0089.7 %5.0330.47105.8868.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง5,869.29390.0093.4 %5.0451.5195.0079.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ3,119.54143.0095.4 %5.0494.4281.3983.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน4,168.551,160.0072.2 %5.0318.9879.6275.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา16,355.18860.0094.7 %5.0373.6764.6182.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย4,239.24242.0094.3 %5.0381.1480.7278.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น365.12440.00-20.5 %0.0360.5896.6273.2 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง5,451.176,049.00-11.0 %0.01,026.91468.0654.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน4,520.025,366.92-18.7 %0.01,386.411,461.02-5.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน1,869.902,375.00-27.0 %0.0737.62979.87-32.8 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน3,149.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5834.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน2,768.861,365.0050.7 %5.0682.82906.70-32.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน5,874.082,352.0060.0 %5.01,467.552,357.99-60.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน3,366.463,856.51-14.6 %0.0614.861,934.16-214.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. น่าน3,112.882,613.0416.1 %5.01,763.331,458.9117.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่านไม่ครบ9,445.71ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานน่านนคร83,191.9591,029.00-9.4 %0.0962.74518.1046.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน4,763.972,059.0056.8 %5.01,291.33631.9151.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน2,070.921,570.0024.2 %5.076.88108.49-41.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน3,320.741,313.0060.5 %5.0911.0159.6493.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน2,837.161,434.0049.5 %5.0701.83343.5051.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน3,324.272,633.0020.8 %5.0949.82324.0765.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดน่าน6,181.434,931.2220.2 %5.01,785.731,662.966.9 %3.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน9,424.854,701.1550.1 %5.02,907.67466.8983.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน3,607.69847.4976.5 %5.0968.06294.8269.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่านไม่ครบ8,230.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ149.38ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน10,707.941,285.5688.0 %5.0701.831,116.05-59.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน4,612.022,602.2043.6 %5.0780.60630.8019.2 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน5,912.992,366.0060.0 %5.0910.99395.8856.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน3,800.612,219.0041.6 %5.01,063.13209.7180.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,747.331,599.0041.8 %5.0644.7843.8693.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน11,085.021,812.0083.7 %5.01,082.31419.2361.3 %5.0
รจจ.น่าน 71,961.3121,120.7770.6 %5.03,926.551,120.1671.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน2,580.08872.0066.2 %5.0606.75306.9649.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน3,527.991,874.1046.9 %5.0431.84379.3512.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน2,680.36788.0070.6 %5.0644.78294.9154.3 %5.0
สปส.จ.น่าน5,331.275,318.590.2 %0.51,291.31342.4273.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน3,918.032,733.0030.2 %5.01,158.22223.0780.7 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่าน2,724.06617.0077.3 %5.01,199.06230.7780.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน4,566.276,570.63-43.9 %0.01,101.17229.0879.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1ไม่ครบ21,099.10ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ608.09ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านไม่ครบ6,126.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ415.53ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน81,765.4378,650.003.8 %1.51,753.501,504.2014.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปัวไม่ครบ17,428.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,477.14ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน25,306.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,047.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาไม่ครบ8,645.52ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน8,432.6813,373.38-58.6 %0.02,171.831,528.9029.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 3,137.381,094.0065.1 %5.0821.01161.5080.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน2,917.382,113.0027.6 %5.0701.81163.3576.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 21,409.8115,246.0028.8 %5.04,712.681,520.6267.7 %5.0
รวม 502,320 352,723 29.78 % 53,267 27,338 48.68 %