จังหวัดพะเยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา2,386.69531.0077.8 %5.0445.43253.4843.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา8,025.886,323.0021.2 %5.046.41159.35-243.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา3,171.721,457.0054.1 %5.0470.1088.0381.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา3,217.181,106.9065.6 %5.0673.6259.8591.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา9,582.029,661.00-0.8 %0.01,833.59645.6864.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา4,061.931,875.0053.8 %5.0366.72112.1369.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง3,582.72289.0091.9 %5.0479.0579.9083.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ3,690.56828.0077.6 %5.0402.0795.6176.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้3,744.75580.0084.5 %5.0249.8763.7274.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน3,662.23389.0089.4 %5.0295.2495.5467.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง3,702.52482.0087.0 %5.0448.5395.8578.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ3,610.64328.0090.9 %5.0188.5980.4357.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน3,641.06132.0096.4 %5.0486.3680.1683.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�5,263.012,765.7047.5 %5.01,206.07986.1018.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา4,043.281,568.0061.2 %5.01,073.46483.4555.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา2,886.381,120.0061.2 %5.0654.60241.7763.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,556.581,694.0033.7 %5.0521.49511.621.9 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา3,382.472,036.0039.8 %5.0863.781,198.26-38.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา2,247.644,649.96-106.9 %0.0572.02845.50-47.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา9,026.156,601.0526.9 %5.01,472.291,037.0829.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา3,714.442,821.0024.1 %5.0996.89296.2470.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา8,987.9510,715.62-19.2 %0.01,377.2192.8593.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา4,558.414,494.811.4 %0.51,164.28505.1556.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,550.79797.0048.6 %5.057.7650.1813.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา3,273.31744.0077.3 %5.0825.7546.1194.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา2,942.291,191.0059.5 %5.0616.57440.8228.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา3,460.862,287.0033.9 %5.0844.76236.6472.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา4,707.7122,540.00-378.8 %0.01,377.212,661.50-93.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา3,977.644,615.55-16.0 %0.01,110.99301.1372.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา3,233.801,200.0062.9 %5.0749.68209.0072.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา5,806.907,825.34-34.8 %0.01,225.08135.4088.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา2,924.811,357.0053.6 %5.0404.32309.5823.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา3,661.1813,089.48-257.5 %0.0958.86541.5043.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา3,442.092,600.0024.5 %5.0768.70294.5061.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา3,741.911,912.0048.9 %5.0863.77228.3473.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา2,786.662,316.0016.9 %5.0552.2632.1294.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา11,013.702,417.0078.1 %5.0677.05393.8941.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา28,305.69700.0097.5 %5.0762.14285.0062.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,575.70400.0084.5 %5.0559.52218.5060.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา2,810.302,657.325.4 %2.5692.63370.7646.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา2,716.09609.0077.6 %5.0578.54213.2063.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา4,542.633,797.4616.4 %5.01,187.051,067.0310.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา3,143.321,486.0052.7 %5.0768.70228.0570.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา3,231.772,802.0013.3 %5.0749.68167.0277.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2254,487.1612,060.3595.3 %5.02,101.88789.7562.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 175,994.7911,975.0084.2 %5.01,194.97673.6443.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา3,571.991,537.0057.0 %5.0319.54100.0068.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา28,102.6941,208.00-46.6 %0.0852.111,205.00-41.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้25,202.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5630.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา2,827.79800.0071.7 %5.01,159.471,969.62-69.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 2,970.931,277.0057.0 %5.0730.67776.25-6.2 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา2,507.02740.0070.5 %5.0483.46200.8358.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 577,058 209,389 63.71 % 39,461 22,253 43.61 %