จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,558.51637.0075.1 %5.01,579.98167.3189.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย20,087.6912,144.0039.5 %5.077.53367.33-373.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย7,109.6512,331.39-73.4 %0.0104.140.9599.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย4,090.343,368.0017.7 %5.01,009.99197.5980.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย2,968.462,290.0022.9 %5.0800.8452.7993.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย22,322.3813,053.6041.5 %5.02,911.581,344.2653.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย4,463.932,249.1049.6 %5.0389.0356.3085.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน4,958.421,280.0074.2 %5.0335.1189.3473.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย4,643.011,013.0078.2 %5.0399.8983.6679.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว3,703.76443.0088.0 %5.0177.1168.1161.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน3,909.321,209.0069.1 %5.0418.1183.6480.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ3,674.09454.0087.6 %5.0571.0282.1085.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง3,986.41144.0096.4 %5.0439.3115.3096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน3,986.41392.0090.2 %5.0419.3372.2782.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง3,725.91751.0079.8 %5.0393.2573.5181.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด3,716.15729.0080.4 %5.0263.4364.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย3,986.41716.0082.0 %5.0267.0670.5473.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า3,986.41434.0089.1 %5.0544.2572.7386.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย3,617.02532.0085.3 %5.0344.9872.2779.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย3,780.65366.0090.3 %5.0280.2867.8175.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล3,660.58350.0090.4 %5.0255.512.8598.9 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน12,700.558,344.0034.3 %5.01,332.10704.9547.1 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย58,239.7046,051.6920.9 %5.02,570.78564.8378.0 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของ2,634.5525,625.20-872.7 %0.01,189.67467.3060.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย8,894.267,447.5016.3 %5.02,074.882,577.35-24.2 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย4,675.592,111.5054.8 %5.0743.76778.22-4.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย4,645.451,780.0061.7 %5.01,314.241,312.900.1 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย3,460.331,951.0043.6 %5.0914.90398.0456.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย3,108.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5857.85470.7545.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย10,109.592,043.0079.8 %5.03,805.341,406.3463.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย3,006.195,476.03-82.2 %0.0723.73924.94-27.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย5,584.492,656.3952.4 %5.01,918.251,418.2326.1 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย4,812.482,971.2638.3 %5.01,485.381,056.7628.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 5,175.4416,344.00-215.8 %0.01,390.31466.2366.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย3,745.423,106.5017.1 %5.01,105.062,404.64-117.6 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)9,913.3515,078.10-52.1 %0.03,797.59760.0080.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย3,752.456,520.00-73.8 %0.090.45115.52-27.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)9,826.37440.0095.5 %5.0477.5360.7187.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย3,520.30740.0079.0 %5.0952.9465.6493.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย3,061.631,119.0063.5 %5.0781.80437.9544.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย3,924.654,090.00-4.2 %0.01,086.05489.9454.9 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงรายไม่ครบ40,704.80ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย5,022.837,107.00-41.5 %0.01,599.48936.2241.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย5,373.763,272.0039.1 %5.0606.86237.5060.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย17,470.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,921.11246.4391.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย10,253.9843,036.00-319.7 %0.0781.791,312.47-67.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย4,322.423,087.5028.6 %5.01,200.15492.9758.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย3,736.662,815.0024.7 %5.01,067.04524.7550.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย7,397.565,018.0732.2 %5.02,112.92638.9969.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย3,283.833,802.20-15.8 %0.0819.83193.6176.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย14,652.959,020.0038.4 %5.0618.19438.8029.0 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย2,747,232.30110,838.0096.0 %5.025,566.661,504.5394.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย2,830.56780.8072.4 %5.0591.64400.7332.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย8,966.606,122.7031.7 %5.01,390.30531.0561.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย3,289.821,758.5046.5 %5.0800.80503.1637.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย6,766.898,279.10-22.3 %0.01,675.551,059.4036.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย9,038.153,548.4060.7 %5.01,567.36282.0082.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 452,248.9812,237.7576.6 %5.01,563.051,596.32-2.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)79,605.801,906.0097.6 %5.03,267.511,257.8361.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 148,836.0816,262.8966.7 %5.02,674.451,310.9351.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 227,716.6915,646.8043.5 %5.01,695.25976.6442.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 314,503.8511,842.2018.4 %5.01,331.101,306.341.9 %0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย16,611.334,668.5971.9 %5.0406.44680.86-67.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย15,546.4160,675.00-290.3 %0.0808.91950.00-17.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง22,268.4113,114.4941.1 %5.0851.18186.3378.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง93,408.9910,464.0088.8 %5.0778.621,185.91-52.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย28,139.9730,720.00-9.2 %0.0951.15744.0921.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย118,154.4574,460.0037.0 %5.01,100.534,432.32-302.7 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย22,148.6933,051.00-49.2 %0.0981.632,010.00-104.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย34,628.2519,452.0043.8 %5.0829.061,360.19-64.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 3,276.632,942.0010.2 %5.0933.92566.2039.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย2,924.891,736.7940.6 %5.0743.76112.6084.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 47,461.0713,357.1071.9 %5.04,880.413,818.4121.8 %5.0
รวม 3,740,267 739,803 80.22 % 107,711 51,783 51.92 %