จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,695.67577.0078.6 %5.0686.18150.6878.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน13,881.142,831.0079.6 %5.092.4935.2461.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน13,156.698,001.6439.2 %5.074.2496.94-30.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน6,396.6815,675.77-145.1 %0.0105.9562.3141.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน1,145.592,223.00-94.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน3,056.931,158.0062.1 %5.0290.2896.8766.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,475.231,522.0056.2 %5.0800.280.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน8,461.528,912.80-5.3 %0.01,095.6449.3095.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง3,722.75472.0087.3 %5.0699.6695.0586.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย3,740.82342.0090.9 %5.0319.4366.3079.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม3,830.22166.0095.7 %5.0413.9162.9484.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย3,608.34190.0094.7 %5.0552.7657.6189.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย3,582.40198.0094.5 %5.0697.78126.6781.8 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน4,591.143,019.0034.2 %5.0544.95184.3066.2 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง5,265.732,405.0054.3 %5.01,173.54480.1859.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน11,307.654,093.0563.8 %5.01,009.45869.2513.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง2,530.791,551.0038.7 %5.0869.28112.6187.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,470.821,722.0050.4 %5.0895.35131.5785.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,976.80820.0072.5 %5.0800.28309.1261.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,491.832,622.0041.6 %5.01,408.781,229.2912.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,049.313,275.00-59.8 %0.0440.6831.6792.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน3,389.051,704.0049.7 %5.0629.13153.9675.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,337.724,708.45-41.1 %0.0933.3986.5490.7 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 69,867.6641,833.0040.1 %5.0462.38524.80-13.5 %0.0
ท่าอากาศยานปาย 13,971.327,388.0047.1 %5.0643.39239.6062.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,254.972,535.00-102.0 %0.0933.399,319.50-898.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน3,110.811,176.0062.2 %5.058.6833.1643.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,243.37821.0074.7 %5.0914.3730.4096.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,792.781.00100.0 %5.0667.17129.6280.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,384.543,050.009.9 %4.5562.24161.5571.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,320.961,808.0066.0 %5.01,149.22851.4925.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,505.211,725.0050.8 %5.0933.390.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,508.243,106.2131.1 %5.01,009.45161.5084.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน1,372.892,256.00-64.3 %0.0563.97574.75-1.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,511.193,105.0011.6 %5.01,009.45337.4066.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน3,372.942,993.0011.3 %5.0876.3495.2289.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,229.121,157.0064.2 %5.0876.34452.1148.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,891.70912.0068.5 %5.0554.8668.7287.6 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน4,286.891,879.0056.2 %5.0341.13394.80-15.7 %0.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 23,240.9018,367.4721.0 %5.0856.20609.1528.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน555.89875.00-57.4 %0.0629.135.1199.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,131.271,467.0053.1 %5.0838.31429.4548.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน2,579.41552.0078.6 %5.0667.17142.8078.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน6,213.413,658.7441.1 %5.01,028.47394.4461.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,074.77971.0068.4 %5.0838.3122.4397.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,461.082,123.4038.6 %5.0544.162.8599.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 148,085.8315,194.3068.4 %5.02,104.22114.0094.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 246,360.0812,630.4572.8 %5.02,239.79390.0682.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,108.92508.8054.1 %5.0239.94322.99-34.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง36,068.958,975.0175.1 %5.01,190.23545.8154.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,760.9010,665.93-124.0 %0.01,199.121,008.3215.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3,257.371,748.0046.3 %5.0914.37129.6585.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,555.75788.0069.2 %5.0572.09132.7076.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน24,939.248,945.9964.1 %5.04,180.413,640.4412.9 %5.0
รวม 453,183 231,405 48.94 % 44,131 25,755 41.64 %