จังหวัดนครสวรรค์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์2,762.26828.0070.0 %5.0206.94276.40-33.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์9,395.553,592.4061.8 %5.070.3688.60-25.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์10,036.1012,383.82-23.4 %0.064.140.9598.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์5,469.9113,101.00-139.5 %0.01,223.75291.6576.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์3,165.252,255.0028.8 %5.0748.3529.4296.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์71,569.5437,417.0647.7 %5.04,608.592,835.8738.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์3,233.622,602.5019.5 %5.0560.93719.82-28.3 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว2,885.40549.0081.0 %5.0495.80190.0061.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,563.22650.2074.6 %5.0432.00247.0042.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,555.91468.0081.7 %5.0359.49190.0047.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์2,940.882,552.5013.2 %5.0327.61114.0065.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์4,345.611,630.0062.5 %5.01,166.701,547.41-32.6 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์3,208.301,395.0056.5 %5.0389.1684.2978.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์3,191.881,223.0061.7 %5.0805.39497.4938.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์5,752.265,247.008.8 %4.01,851.272,441.86-31.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 95,365.073,893.4027.4 %5.02,058.0620,396.41-891.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์2,755.746,165.00-123.7 %0.0667.71962.10-44.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์4,904.365,228.00-6.6 %0.01,492.931,837.67-23.1 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์4,605.055,455.00-18.5 %0.01,006.3858.8494.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์10,337.4326,475.00-156.1 %0.01,775.21333.0081.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)7,221.338,021.75-11.1 %0.02,635.00531.2079.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค�3,805.361,094.5871.2 %5.0938.49238.7174.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)81,328.967,634.0090.6 %5.04,619.9058.6898.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)14,497.638,613.3940.6 %5.05,516.802,195.0360.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์3,611.721,085.0070.0 %5.04,562.4582.6598.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์3,540.161,175.0066.8 %5.0772.54620.9919.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์3,732.193,478.906.8 %3.01,014.57562.9444.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์7,580.4146,531.00-513.8 %0.01,908.323,044.20-59.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์11,602.126,738.0041.9 %5.03,890.83322.8291.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์7,987.789,321.34-16.7 %0.02,535.851,217.1452.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์7,718.3213,419.05-73.9 %0.01,597.71173.4389.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์3,802.151,357.0064.3 %5.01,052.59574.4745.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์1,658.312,910.20-75.5 %0.0995.54695.4230.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์5,804.213,225.0044.4 %5.01,394.88782.6343.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์4,783.153,993.0016.5 %5.01,299.82907.7330.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์3,971.195,190.00-30.7 %0.0957.53212.6077.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์393,467.0021,708.1294.5 %5.0889.381,056.85-18.8 %0.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์64,307.1914,213.0077.9 %5.0798.01261.1267.3 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 80,611.3773,959.008.3 %4.01,477.751,382.376.5 %3.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 12,817.8715,579.00-21.5 %0.0622.971,222.30-96.2 %0.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์2,605.324,414.30-69.4 %0.0352.702.8599.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์2,787.211,117.0059.9 %5.0436.6783.0081.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์3,667.613,273.0010.8 %5.0938.51216.6076.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์25,424.0718,484.0027.3 %5.01,707.42215.6387.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,215.802,249.0030.1 %5.01,254.14208.2983.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์3,345.848,500.68-154.1 %0.01,381.39585.5957.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์3,435.532,437.2929.1 %5.0900.46343.1061.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์41,776.586,200.0085.2 %5.0492.06477.752.9 %1.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์3,646.794,918.00-34.9 %0.0843.41378.1555.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3100,350.3111,026.6089.0 %5.01,702.34986.9842.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี)28,787.5615,116.1247.5 %5.04,017.77574.9685.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 123,175.8931,489.61-35.9 %0.01,328.171,405.46-5.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 221,382.1614,301.2233.1 %5.01,483.231,275.9014.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์6,786.306,013.9211.4 %5.0273.40323.24-18.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย55,885.8119,552.0065.0 %5.0817.29594.6027.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์75,402.759,584.0087.3 %5.0865.45712.6117.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์22,760.1131,390.00-37.9 %0.0833.17735.1111.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์22,287.0419,998.0010.3 %5.01,050.671,016.123.3 %1.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์133,972.1395,687.0128.6 %5.01,110.64919.1817.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์25,979.9148,232.00-85.7 %0.0934.772,157.97-130.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์11,751.1422,996.82-95.7 %0.02,233.773,010.30-34.8 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์9,907.0923,707.74-139.3 %0.03,757.973,868.43-2.9 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 27,317.7023,508.0013.9 %5.01,232.19636.5748.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 3,068.441,673.0045.5 %5.0833.96424.6549.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์169,906.3091,096.9946.4 %5.02,096.102,550.35-21.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 4,014.463,245.1319.2 %5.01,109.65611.9744.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์2,864.671,556.0045.7 %5.0615.23479.0622.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์41,742.6831,390.0024.8 %5.04,542.011,380.2969.6 %5.0
รวม 1,762,139 935,515 46.91 % 98,936 75,461 23.73 %