จังหวัดอุทัยธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,497.651,100.0056.0 %5.0452.8358.3987.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี3,514.722,124.2239.6 %5.0662.00188.5471.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี3,169.371,760.0044.5 %5.0681.030.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี23,305.9813,646.9941.4 %5.02,356.991,237.5647.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง3,884.48622.0084.0 %5.0226.1024.7089.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก3,837.84784.0079.6 %5.0346.9383.5275.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี5,770.54861.0085.1 %5.0240.5459.4375.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน5,759.13461.0092.0 %5.0159.4865.4159.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์5,599.58500.0091.1 %5.0197.0334.2582.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง3,726.18410.0089.0 %5.0138.590.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต4,001.94407.0089.8 %5.0236.141.0099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่3,862.75727.0081.2 %5.0524.09111.7478.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี6,239.145,042.6819.2 %5.01,023.31608.0040.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี6,980.031,783.0074.5 %5.0966.25860.1511.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี3,096.90937.0069.7 %5.0996.44763.5523.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี4,455.81808.0081.9 %5.0738.04752.79-2.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี9,142.622,005.0078.1 %5.02,316.391,567.7232.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี26,173.935,732.4078.1 %5.0689.861,711.60-148.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี4,354.594,118.725.4 %2.51,194.44872.3127.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี6,402.902,584.0059.6 %5.0897.9144.4495.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี8,671.7211,585.00-33.6 %0.01,349.40218.7283.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี5,809.022,004.0065.5 %5.0795.60697.5812.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี3,982.741,807.0054.6 %5.0776.0975.4290.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี4,027.45841.0079.1 %5.0585.94321.2745.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี4,050.403,489.6013.8 %5.0985.24233.5376.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี8,613.344,240.0050.8 %5.01,275.602,043.33-60.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี5,201.124,320.0016.9 %5.01,099.37669.6839.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี4,104.442,885.0029.7 %5.0776.09159.9079.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี8,717.7810,617.67-21.8 %0.01,722.66127.3492.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี11,245.152,215.0080.3 %5.0757.08180.3476.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี3,417.192,984.0012.7 %5.0814.13546.7532.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี3,192.071,925.0039.7 %5.0738.0699.1886.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี3,419.861,800.0047.4 %5.0844.25401.2752.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี2,506.802,027.0019.1 %5.0547.9065.2388.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี11,190.172,155.0080.7 %5.01,017.43302.5070.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี26,082.2521,836.4716.3 %5.0721.77803.25-11.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี3,494.39862.0075.3 %5.0752.850.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี3,169.431,214.0061.7 %5.0748.87475.0036.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี16,515.812,017.0087.8 %5.06,119.59167.7797.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี5,239.564,685.1710.6 %5.0852.16288.1766.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี3,741.672,552.0031.8 %5.0719.04208.3871.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี6,743.634,969.4926.3 %5.01,289.53226.6082.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 125,033.6214,054.0243.9 %5.02,046.30756.3163.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 210,813.5213,968.00-29.2 %0.01,601.911,788.39-11.6 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี5,148.214,021.2321.9 %5.0295.0696.5467.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี60,499.7654,272.0010.3 %5.01,219.851,000.6018.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี34,666.0739,191.75-13.1 %0.0823.612,198.15-166.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี20,891.4514,315.4331.5 %5.0671.21462.2331.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี11,036.1215,498.00-40.4 %0.01,838.191,701.307.4 %3.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 4,478.351,692.0062.2 %5.0883.17375.2557.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี4,706.441,217.0074.1 %5.0490.86218.1955.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี17,296.2313,532.0021.8 %5.04,377.671,667.5061.9 %5.0
รวม 483,482 311,207 35.63 % 54,581 27,624 49.39 %