จังหวัดกำแพงเพชร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,499.67690.0072.4 %5.0510.42117.5677.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร8,792.693,702.8057.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร3,057.192,395.0021.7 %5.0738.63239.8767.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร3,629.25175.0095.2 %5.0757.6480.0089.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร9,798.0312,744.00-30.1 %0.02,583.18784.7069.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร5,069.631,242.0075.5 %5.0389.3256.8685.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ3,813.09860.0077.4 %5.0303.05128.0657.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน3,653.53349.1390.4 %5.0345.53122.5864.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม3,649.64754.0079.3 %5.0249.930.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี3,666.94519.0085.8 %5.0379.4495.3174.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี3,870.811,174.0069.7 %5.0486.5297.4980.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย3,719.62447.0088.0 %5.0253.3158.5876.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง3,886.02640.0083.5 %5.0341.83137.7359.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร4,321.187,072.75-63.7 %0.01,252.051,250.420.1 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร3,887.212,560.0034.1 %5.01,080.91840.2422.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร3,241.561,958.0039.6 %5.0816.06190.7076.6 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 433,018.4036,267.69-9.8 %0.06,784.404,951.4027.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร2,578.731,505.0041.6 %5.0225.71706.33-212.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร5,229.033,900.0025.4 %5.01,315.16950.0027.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร2,308.533,919.00-69.8 %0.0600.691,250.44-108.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร5,081.071,654.5067.4 %5.01,575.321,330.0015.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร4,494.634,213.116.3 %3.01,290.09927.5528.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร10,782.7725,980.00-140.9 %0.05,808.10318.2594.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร3,658.235,590.40-52.8 %0.01,145.6467.1394.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร2,027.07517.0074.5 %5.068.9248.8729.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร3,368.24931.0072.4 %5.0871.7477.9291.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร2,860.31764.0073.3 %5.0327.51681.09-108.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร3,309.522,355.7328.8 %5.0525.40368.6029.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร5,061.697,600.00-50.1 %0.01,271.071,102.5013.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร3,809.875,770.00-51.4 %0.01,042.88743.3828.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร3,466.084,043.75-16.7 %0.0833.71275.5067.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร16,031.9222,123.39-38.0 %0.02,088.76559.1073.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร13,906.3814,865.00-6.9 %0.02,200.392,702.50-22.8 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร11,000.441,593.0085.5 %5.0757.64478.8036.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร3,353.863,055.008.9 %4.0814.70549.4732.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร4,050.703,104.0023.4 %5.01,137.96433.2061.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร4,786.122,437.3949.1 %5.01,080.90831.9023.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร5,892.353,362.0042.9 %5.0719.61135.4081.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร11,142.432,755.0075.3 %5.0795.67435.3045.3 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 53,241.9840,150.0024.6 %5.01,089.11725.0033.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,582.101,017.0060.6 %5.0548.4738.4793.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,347.731,865.0044.3 %5.0814.69166.0379.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,981.931,084.0063.6 %5.0624.53234.1862.5 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร4,646.125,031.24-8.3 %0.01,137.95713.2337.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร3,154.391,633.0048.2 %5.0776.65225.6171.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร4,288.124,801.86-12.0 %0.0947.80297.7568.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)25,662.459,219.0864.1 %5.02,793.461,397.9650.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 126,375.8218,500.5029.9 %5.01,635.38781.7752.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 212,382.2514,910.00-20.4 %0.01,776.861,316.0625.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร814.184,580.00-462.5 %0.0267.29485.89-81.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร31,169.868,700.0072.1 %5.0814.65617.5024.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี25,447.261,180.0095.4 %5.0835.56357.2557.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร71,662.9644,500.0037.9 %5.01,510.61737.0051.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร22,876.191,670.0092.7 %5.0906.09351.5061.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร18,249.2417,234.745.6 %2.51,876.352,158.81-15.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 3,146.833,350.00-6.5 %0.0776.66244.1568.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 215,907.874,412.8872.3 %5.02,268.841,779.4021.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,672.631,242.0053.5 %5.0586.50121.6079.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร19,163.358,774.2454.2 %5.05,855.311,781.2569.6 %5.0
รวม 581,548 389,444 33.03 % 71,613 38,656 46.02 %