จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา2,680.93586.0078.1 %5.0379.34146.0061.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา5,011.086,124.08-22.2 %0.01,044.94163.5884.3 %5.0
สำนักงานคลังเขต 13,218.742,802.4512.9 %5.0940.030.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,078.861,844.0040.1 %5.0531.4335.7693.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา222,271.1420,648.007.3 %3.54,361.13789.9681.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา115,275.1020,910.00-36.9 %0.02,736.40979.7064.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย6,078.674,550.0025.1 %5.0283.8648.0183.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย4,521.532,067.0054.3 %5.0223.2395.9957.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี3,947.34587.0085.1 %5.0244.6160.2775.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก3,691.65514.0086.1 %5.0198.1017.0091.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร3,989.62712.0082.2 %5.0250.6948.0680.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่3,774.82218.0094.2 %5.0186.6550.3573.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง4,891.25872.0082.2 %5.0222.28101.3754.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง3,790.76335.0091.2 %5.0259.4279.0769.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช3,822.11455.0088.1 %5.0146.142.0098.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา4,952.632,643.0046.6 %5.0262.7960.7376.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา4,076.61908.0077.7 %5.0370.5752.8085.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน3,916.33627.0084.0 %5.0173.0251.2270.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน4,630.961,436.0069.0 %5.0322.8566.1979.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ4,395.37653.0085.1 %5.0305.2265.4178.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล4,202.511.00100.0 %5.0148.780.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย4,221.671.00100.0 %5.0193.390.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 14,448.186,838.99-53.7 %0.0947.99710.5325.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 23,739.583,470.007.2 %3.5649.091,291.05-98.9 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,243.172,434.0024.9 %5.0550.48163.3770.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,317.822,176.0049.6 %5.0892.771,049.31-17.5 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,327.032,325.0030.1 %5.0588.48392.0633.4 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 13,824.482,132.0044.3 %5.0855.77843.571.4 %0.5
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,146.911,520.0051.7 %5.0474.42349.5826.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,994.603,687.0026.2 %5.01,327.64784.5740.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,958.464,756.88-142.9 %0.0464.591,012.54-117.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,539.482,947.8035.1 %5.01,349.121,300.653.6 %1.5
ส.ป.ก. พระนครศรีอยุธยา3,893.862,015.0048.3 %5.0854.74211.4375.3 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒4,351.6220.9599.5 %5.01,337.50183.3586.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,551.2626,938.00-256.7 %0.01,676.96473.8471.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,124.683,545.0014.1 %5.0930.79516.2444.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,445.051,230.0064.3 %5.0672.9960.6891.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,800.961,500.0060.5 %5.0543.03285.0047.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,829.284,103.00-7.1 %0.0626.82285.6254.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,161.313,076.0040.4 %5.01,330.14358.0773.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,073.496,541.00-7.7 %0.01,082.93776.8228.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,176.243,450.0044.1 %5.01,063.88277.6673.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8,181.1637,321.68-356.2 %0.01,801.9365.5696.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,797.103,618.0069.3 %5.0740.63610.4417.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,022.055,862.00-45.7 %0.0797.68464.7941.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,937.915,761.0017.0 %5.01,158.98327.3071.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,829.063,579.9125.9 %5.01,158.96376.1067.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,679.546,308.00-34.8 %0.0702.6548.6793.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา7,977.026,615.0017.1 %5.0370.10375.04-1.3 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา13,951.419,636.0030.9 %5.0585.13326.5144.2 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 41,787.0961,464.83-47.1 %0.0664.72518.0322.1 %5.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 43,903.0234,321.9021.8 %5.0598.81350.1641.5 %5.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 84,194.8985,891.00-2.0 %0.01,248.281,415.70-13.4 %0.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 33,207.45203,100.00-511.6 %0.0607.2968.0088.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,449.581,171.0066.1 %5.0301.51249.7717.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,231.151,127.0073.4 %5.0937.16130.7086.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,419.543,254.0026.4 %5.0740.60379.5648.7 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา6,053.679,293.00-53.5 %0.01,596.360.9599.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,834.99713.0081.4 %5.0835.84150.3282.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา25,621.027,017.6072.6 %5.01,333.92815.2538.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา25,879.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5314.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา20,264.8820,447.24-0.9 %0.06,559.54252.2296.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 238,340.7318,746.0751.1 %5.02,643.911,124.6057.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑18,084.4916,373.039.5 %4.52,061.21786.5361.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,838.761.00100.0 %5.0251.71851.12-238.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา71,311.08115,752.00-62.3 %0.01,417.802,224.97-56.9 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา10,637.2317,924.83-68.5 %0.0447.52669.75-49.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา145,438.8024,866.0082.9 %5.0523.85425.8918.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 15,029.7526,683.79-77.5 %0.0602.301,923.75-219.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช ไม่ครบ14,398.95ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 65,632.8722,206.0066.2 %5.0530.001,303.33-145.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์22,721.9032,796.00-44.3 %0.0601.37724.86-20.5 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 91,928.6962,855.0031.6 %5.0647.90688.75-6.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา46,343.101.00100.0 %5.09,750.230.95100.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3,851.161,942.0049.6 %5.0702.611,293.90-84.2 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,252.45814.0080.9 %5.0436.39147.0066.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา38,136.3020,624.1045.9 %5.03,081.532,520.6618.2 %5.0
รวม 1,117,277 1,022,287 8.50 % 78,443 35,853 54.29 %