จังหวัดตาก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,499.09558.0077.7 %5.0635.03111.4782.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด20,404.7825,328.95-24.1 %0.082.6865.0021.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จ.ตาก8,013.6910,231.62-27.7 %0.034.8497.85-180.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก20,424.037,361.0064.0 %5.067.0396.09-43.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก3,161.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5901.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคลังจังหวัดตาก3,225.722,356.0027.0 %5.0920.270.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก17,849.8711,028.0038.2 %5.02,802.851,372.2451.0 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด14,557.5817,855.60-22.7 %0.02,573.221,093.2557.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก5,239.561,960.0062.6 %5.01,186.491,580.80-33.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก3,943.012,884.0026.9 %5.01,205.51862.0928.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก3,163.311,736.0045.1 %5.0901.25569.1036.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก3,130.001,327.0057.6 %5.0882.23824.446.6 %3.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก3,559.463,221.009.5 %4.51,167.481,414.55-21.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก2,118.2923,056.15-988.4 %0.0586.96555.755.3 %2.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก5,400.604,520.0016.3 %5.01,604.851,346.2016.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)3,668.953,720.00-1.4 %0.01,148.46215.5181.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก12,188.2510,833.9211.1 %5.0972.411.8599.8 %5.0
ท่าอากาศยานตาก21,359.031,957.5090.8 %5.0176.300.9599.5 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด68,127.3948,120.8029.4 %5.01,184.11329.0572.2 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก3,767.681,209.0067.9 %5.01,148.46931.0018.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)14,952.388,927.2640.3 %5.05,314.29588.1488.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก3,119.72612.0080.4 %5.097.2379.8217.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,685.22170.0089.9 %5.086.902.8596.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,685.22420.0075.1 %5.038.1725.1134.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก3,052.60923.0069.8 %5.0977.3345.4695.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก2,855.90421.0085.3 %5.0787.16158.0379.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก3,645.823,127.3614.2 %5.01,129.45429.7961.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก11,209.5922,735.00-102.8 %0.01,795.012,976.82-65.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก14,507.047,447.0048.7 %5.02,194.34541.9775.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก7,821.352,510.0067.9 %5.01,015.35648.9436.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก103,745.957,949.2592.3 %5.04,641.79217.1895.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก3,492.581,899.0045.6 %5.0977.31666.2331.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก4,843.883,905.7519.4 %5.01,091.41376.1465.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก3,215.361,849.0042.5 %5.0562.22223.9460.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก3,132.741,533.0651.1 %5.0668.16332.5550.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก3,699.122,470.2033.2 %5.0768.1347.9293.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก7,467.072,152.0071.2 %5.0414.69534.58-28.9 %0.0
เรือนจำกลางตาก 43,239.4941,682.473.6 %1.51,153.18888.5322.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก2,753.71976.0064.6 %5.0692.07195.6271.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก6,302.084,200.0033.4 %5.01,572.12490.2068.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก3,015.76961.0068.1 %5.0596.09525.6711.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก4,361.424,932.72-13.1 %0.01,015.354,686.08-361.5 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก3,387.423,701.55-9.3 %0.0977.31495.9049.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก22,964.574,544.1080.2 %5.08,697.82508.1894.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 136,938.569,110.0075.3 %5.01,857.95731.1060.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 22,572.068,578.8062.0 %5.02,759.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
โสตศึกษาจังหวัดตาก8,379.1412,039.24-43.7 %0.0395.16806.92-104.2 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก6,741.491,479.0078.1 %5.0458.05758.92-65.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก40,802.6133,876.0017.0 %5.01,276.73692.8445.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด76,853.3527,964.0063.6 %5.01,215.2561.8094.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,956.78ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก16,138.5717,648.80-9.4 %0.01,323.012,200.90-66.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 4,106.292,950.7628.1 %5.01,281.571,019.2020.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก2,626.69487.0081.5 %5.0692.08223.2567.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก43,069.0914,480.0066.4 %5.06,433.733,954.4238.5 %5.0
รวม 761,024 437,927 42.46 % 71,477 37,603 47.39 %