จังหวัดสุโขทัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย2,876.93914.0068.2 %5.0482.430.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย8,323.135,089.1038.9 %5.054.61161.35-195.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย2,979.631,956.0034.4 %5.0653.58113.4382.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย2,891.852,147.0025.8 %5.0653.580.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย16,127.5213,604.0015.6 %5.01,965.68611.0668.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก4,974.281,335.0073.2 %5.0328.1466.0479.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง4,343.84808.0081.4 %5.0261.65142.5045.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย3,963.82868.0078.1 %5.0468.5176.0083.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย4,332.14849.0080.4 %5.0296.00110.2062.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ3,865.10493.0087.2 %5.0243.89133.0045.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม3,812.86707.0081.5 %5.0345.94106.5669.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย4,744.531,793.0062.2 %5.0250.20121.1651.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ4,001.071,028.0074.3 %5.0239.6090.2562.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร3,812.12663.0082.6 %5.0289.7995.0067.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย7,704.067,601.281.3 %0.51,395.201,697.79-21.7 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย4,092.252,908.0028.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย3,781.052,482.0034.4 %5.0976.17523.3246.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,213.311,789.0044.3 %5.0748.66634.8915.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย3,041.57767.0074.8 %5.0672.60429.2536.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย6,821.104,083.0040.1 %5.02,326.991,711.8726.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย2,104.653,316.88-57.6 %0.0527.01701.03-33.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,907.143,503.0010.3 %5.01,128.98759.1432.8 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย2,397.783,180.00-32.6 %0.0368.34318.2513.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย5,306.9914,084.00-165.4 %0.01,186.03150.7887.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย2,787.511,217.0056.3 %5.0653.58252.9061.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย1,984.92479.0075.9 %5.061.5364.34-4.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย3,311.281,281.0061.3 %5.0418.3549.9988.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย2,971.16465.0084.3 %5.0653.58501.6623.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย3,544.313,417.903.6 %1.5824.72741.3210.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย6,800.8434,795.00-411.6 %0.01,490.281,658.27-11.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย2,106.007,702.00-265.7 %0.0795.81410.0248.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย4,977.872,544.0048.9 %5.0805.71475.3841.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย4,507.7114,926.75-231.1 %0.01,148.0093.3391.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย3,307.27495.0085.0 %5.0786.69448.2343.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย3,452.735,237.89-51.7 %0.0843.74447.1247.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย4,352.655,038.00-15.7 %0.01,205.04491.0159.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย5,131.662,073.0059.6 %5.0621.86349.5643.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย2,902.602,399.0017.3 %5.0615.5597.7184.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย11,126.922,121.0080.9 %5.0748.66613.7418.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย29,684.1224,809.0016.4 %5.0692.34701.86-1.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,645.021,216.0054.0 %5.0520.47170.8367.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย4,006.072,901.1927.6 %5.0767.68677.6711.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย3,202.901,316.7058.9 %5.0691.61395.3542.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย4,681.524,269.508.8 %4.0909.681,017.88-11.9 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย3,286.794,064.00-23.6 %0.0767.68235.8869.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย5,290.155,208.501.5 %0.51,712.661,341.7521.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย3,121.575,084.20-62.9 %0.0710.63225.1268.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2249,814.7215,850.8093.7 %5.02,105.88866.2258.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 132,275.8217,690.0645.2 %5.02,003.44921.8854.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย และตาก)60,799.028,993.7885.2 %5.03,667.67959.9773.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย1,772.334,255.00-140.1 %0.0266.372.8598.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย22,450.1726,710.00-19.0 %0.0659.25868.52-31.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย38,565.0116,772.1156.5 %5.0825.75722.0012.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง66,406.8721,720.0067.3 %5.0736.401,065.70-44.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย59,057.1372,780.00-23.2 %0.01,222.301,116.058.7 %4.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย22,342.8021,864.512.1 %1.0890.231,320.00-48.3 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย70,336.6750,584.0028.1 %5.0796.44799.56-0.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย8,575.3116,937.88-97.5 %0.01,458.331,236.1515.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 3,123.243,346.20-7.1 %0.0805.71330.0359.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย3,137.141,077.0065.7 %5.0501.45189.4262.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย28,623.7116,216.2043.3 %5.04,400.203,560.9219.1 %5.0
รวม 899,882 503,826 44.01 % 54,649 34,175 37.46 %