จังหวัดพิษณุโลก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก3,699.84651.0082.4 %5.0141.74160.20-13.0 %0.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4787,581.947,154.9899.1 %5.04,338.68445.7289.7 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก47,827.5221,464.9855.1 %5.0286.73553.71-93.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลก23,803.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5109.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก24,163.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.566.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก3,868.715,751.27-48.7 %0.01,088.52295.5872.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก3,271.102,424.0025.9 %5.0513.4593.2581.8 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖2,365.532,264.404.3 %2.0480.0197.7679.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 7ไม่ครบ21,728.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก43,078.4830,305.0029.7 %5.03,617.661,714.5552.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 65,782.868,057.66-39.3 %0.02,547.051,540.3039.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก8,494.757,297.0014.1 %5.01,754.071,329.3624.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก4,441.512,494.0043.8 %5.0342.29222.7734.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก4,337.602,289.0047.2 %5.01,221.62829.3532.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก2,907.142,617.0010.0 %5.0496.48419.5715.5 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 317,758.5899,023.80-457.6 %0.06,745.455,141.1023.8 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 64,724.491,436.0069.6 %5.01,886.41678.9664.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก3,161.431,204.0061.9 %5.0822.28788.804.1 %2.0
สำนักงานปศุสัตว์ 64,954.894,581.507.5 %3.52,166.091,397.4535.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก5,184.214,275.0017.5 %5.01,639.991,672.80-2.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 84,831.893,369.0030.3 %5.01,487.84223.3385.0 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 33,741.1925,719.5923.8 %5.02,184.431,787.3518.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก5,104.206,135.00-20.2 %0.01,563.92836.6846.5 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก2,957.522,195.0025.8 %5.01,088.51642.9940.9 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 24,322.453,038.0029.7 %5.01,849.172,884.19-56.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก12,749.0221,854.31-71.4 %0.01,922.77696.6763.8 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก349,061.16224,977.8135.5 %5.0850.321,362.15-60.2 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 12,731.1817,216.00-35.2 %0.04,752.283,387.7528.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก3,298.283,702.60-12.3 %0.0898.35671.6625.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)15,331.9519,280.64-25.8 %0.06,044.272,959.7251.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 99,897.2613,804.00-39.5 %0.03,955.83241.3093.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก4,797.041,069.0077.7 %5.092.532.8596.9 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก719,375.195,121.0099.3 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก3,251.77651.0080.0 %5.0860.3253.9193.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก2,630.37633.0075.9 %5.0651.141.9099.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก4,612.824,578.000.8 %0.5985.30220.1977.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ35,028.10ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,436.33ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก4,023.434,702.00-16.9 %0.0817.712.8599.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก5,208.611,625.0068.8 %5.0483.67320.8733.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก6,934.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,077.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก13,489.7411,239.3516.7 %5.02,322.251,046.9054.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก3,002.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5803.29595.9825.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ3,771.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ590.14ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก4,010.492,754.0031.3 %5.01,145.57333.4370.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก4,573.563,269.9928.5 %5.01,126.56357.9568.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก4,762.704,844.90-1.7 %0.0955.40195.6179.5 %5.0
สพ.พิษณุโลก25,521.516,705.0073.7 %5.0549.68605.12-10.1 %0.0
รจจ.พิษณุโลก 66,823.7356,717.0015.1 %5.01,392.49887.8436.2 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก26,550.9626,414.370.5 %0.5876.67689.3521.4 %5.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 67,865.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,578.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 614,591.1715,255.00-4.5 %0.03,180.51610.2080.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก2,804.53500.0082.2 %5.0670.17204.3569.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก3,612.242,560.0029.1 %5.0955.40545.5842.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก21,078.3221,698.00-2.9 %0.02,078.321,391.3033.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,227.771,620.0049.8 %5.0727.20441.5739.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก6,554.134,560.0030.4 %5.01,487.84640.1057.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก3,409.951,384.0059.4 %5.01,002.26176.0682.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก3,861.812,679.0030.6 %5.0879.33387.0356.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)17,093.0910,200.0040.3 %5.03,321.50637.3280.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 157,241.2113,299.0076.8 %5.01,169.44529.1954.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 351,169.8311,756.0077.0 %5.02,024.451,397.7731.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 235,643.5716,646.4053.3 %5.02,603.77896.3865.6 %5.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล30,014.6922,957.9823.5 %5.0553.751,678.93-203.2 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 776,537.974,534.5394.1 %5.0428.59987.77-130.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก27,959.463,520.7487.4 %5.0963.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก75,196.1296,192.00-27.9 %0.01,776.71117.3393.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว22,247.7818,983.0014.7 %5.0887.71521.1541.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก123,875.0285,235.3231.2 %5.01,033.23227.3178.0 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก408,343.9139,957.0090.2 %5.05,607.30633.7588.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย55,330.86195.4699.6 %5.01,043.991,162.35-11.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก18,671.5937,375.01-100.2 %0.02,442.223,246.60-32.9 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก8,999.8822,046.00-145.0 %0.03,142.2635.3098.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก17,659.5820,598.24-16.6 %0.02,422.19509.0479.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)3,151.641.00100.0 %5.01,314.39177.6386.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก30,712.4512,209.4660.2 %5.02,023.33330.4683.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,335.752,496.0025.2 %5.0879.35539.3438.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)4,520.969,410.00-108.1 %0.01,174.5034.0397.1 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,408.62492.0079.6 %5.01,272.3517.3098.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก2,855.25755.0073.6 %5.0445.54195.5356.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 653,401.3942,804.8019.8 %5.011,492.798,312.6027.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก55,906.4818,736.0066.5 %5.012,221.423,603.9070.5 %5.0
รวม 3,538,516 1,215,563 65.65 % 140,260 68,580 51.11 %