จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร3,725.881,368.0063.3 %5.0466.46171.6563.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร2,889.682,235.0022.7 %5.0543.73246.1854.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร2,890.061,923.0033.5 %5.0412.9552.0087.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร24,481.6117,688.0027.7 %5.02,710.35730.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตร4,350.951.00100.0 %5.0219.9839.9081.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน4,001.411,164.0070.9 %5.0273.3194.6465.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก3,978.371,012.0074.6 %5.0368.7797.5473.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ3,633.77593.0083.7 %5.0222.3880.7963.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล3,722.48737.0080.2 %5.0333.2696.4571.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน3,638.53906.0075.1 %5.0201.3381.1359.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม5,013.20575.0088.5 %5.0221.1770.8168.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก3,618.20455.0087.4 %5.0246.6281.8666.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง3,797.33409.0089.2 %5.0178.6679.1755.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร4,113.813,092.0024.8 %5.01,055.96754.7528.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร3,521.803,030.0014.0 %5.0633.11478.2324.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร3,123.481,890.0039.5 %5.0656.6267.9289.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร2,830.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5313.32618.26-97.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร4,939.702,367.0052.1 %5.01,412.641,434.60-1.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร2,216.3417,381.38-684.2 %0.0515.23823.54-59.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร4,547.891,782.0060.8 %5.01,151.04917.5920.3 %5.0
ส.ป.ก. พิจิตร3,614.992,639.0027.0 %5.0640.86160.0675.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร6,844.898,393.00-22.6 %0.01,309.1798.2792.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร3,363.031,192.0064.6 %5.0441.7320.3795.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,714.80243.0085.8 %5.050.6046.188.7 %4.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร3,298.691,415.0057.1 %5.0732.69127.8282.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร4,010.581,101.0072.5 %5.0561.54324.8642.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร3,531.463,552.00-0.6 %0.0770.72477.9638.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตร13,540.731,489.0089.0 %5.01,284.152,135.94-66.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร6,039.406,595.00-9.2 %0.01,246.121,305.40-4.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร3,461.043,016.0012.9 %5.0732.69199.0772.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร6,109.5112,022.94-96.8 %0.01,417.2695.6393.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร3,262.282,642.0019.0 %5.0697.77309.2355.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร3,906.463,427.7912.3 %5.0884.81343.4561.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร4,337.083,561.0017.9 %5.01,132.02736.1635.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร4,287.562,618.0038.9 %5.0846.78431.0049.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร2,855.184,140.00-45.0 %0.0580.56130.3877.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร10,874.652,255.0079.3 %5.0713.67456.0036.1 %5.0
รจจ.พิจิตร 36,751.1430,058.4318.2 %5.0742.81601.0019.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร2,774.471,292.0053.4 %5.0447.45218.8951.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร3,589.841,826.1049.1 %5.0732.69367.6149.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร10,885.54763.8093.0 %5.0504.49349.1630.8 %5.0
สปส.จ.พิจิตร4,124.284,849.18-17.6 %0.0884.81565.7336.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร3,475.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5827.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร4,506.815,152.32-14.3 %0.0808.75194.4076.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 234,311.8013,773.5759.9 %5.01,310.28654.3650.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 134,496.0516,812.7551.3 %5.01,197.96235.0580.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร537.743,944.84-633.6 %0.0190.94411.72-115.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร36,640.2022,597.6738.3 %5.0601.701,588.44-164.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร126,623.1664,224.5049.3 %5.0887.761,280.45-44.2 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร21,666.7919,582.009.6 %4.5720.24822.30-14.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร5,348.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5755.000.00100.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 2,896.022,971.00-2.6 %0.0618.62215.8765.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)4,961.506,497.00-30.9 %0.01,494.52904.7439.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร2,655.58577.0078.3 %5.0492.42295.5740.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร17,874.0417,149.004.1 %2.03,499.353,648.16-4.3 %0.0
รวม 522,552 330,981 36.66 % 41,315 26,768 35.21 %