จังหวัดเพชรบูรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,142.29202.5893.6 %5.0533.82720.10-34.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์20,103.9614,531.9627.7 %5.081.95104.50-27.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์8,400.115,223.6137.8 %5.0144.3748.2766.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์4,852.664,676.003.6 %1.5895.13303.0366.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์3,039.222,175.6628.4 %5.0819.4254.4593.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์11,494.3610,608.007.7 %3.52,947.55912.1569.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี3,774.411,243.0067.1 %5.0416.3565.5984.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว3,975.22165.0095.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ4,249.84130.0096.9 %5.0344.0597.2271.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง3,583.68574.0084.0 %5.0329.696.0098.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน4,284.54541.0087.4 %5.0345.3330.3291.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ3,798.40754.0080.1 %5.0523.3758.9788.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0460.46121.1473.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก3,943.561,014.0074.3 %5.0385.2479.3079.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า3,706.66931.0074.9 %5.0285.9280.3971.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่3,909.19567.0085.5 %5.0368.3547.7487.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน4,113.16973.0076.3 %5.0326.8265.2480.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์5,381.944,652.0013.6 %5.01,427.57626.3856.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์4,899.182,580.0047.3 %5.01,218.40579.0052.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,065.451,462.0052.3 %5.0838.08500.8240.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์3,571.411,223.0065.8 %5.0704.97665.005.7 %2.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์8,924.123,508.0060.7 %5.02,131.171,368.0035.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์2,119.423,925.00-85.2 %0.0517.10138.2273.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์5,486.422,664.3451.4 %5.01,503.641,421.165.5 %2.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์6,976.193,822.0045.2 %5.01,098.92265.1275.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์12,842.8411,330.0011.8 %5.01,373.23185.6086.5 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์71,009.2623,234.2067.3 %5.0678.74182.2573.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 12,733.3915,858.00-24.5 %0.04,635.273,486.4024.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์2,256.481,596.4029.3 %5.0819.06460.0143.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์1,670.03884.0047.1 %5.075.5965.8312.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์3,334.151,156.0065.3 %5.0952.170.01100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,692.621,002.0072.9 %5.0762.01436.7942.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์4,138.315,009.20-21.0 %0.01,028.23472.3354.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์9,018.134,715.4647.7 %5.01,674.781,524.269.0 %4.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์4,785.323,920.0018.1 %5.0815.20327.9059.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์5,999.902,531.8057.8 %5.01,161.71100.1291.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์12,988.0913,145.76-1.2 %0.01,145.05252.7077.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์10,644.692,208.0079.3 %5.0743.00323.0156.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์5,059.623,597.0028.9 %5.0990.21578.2441.6 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์6,460.136,457.000.0 %0.51,902.97861.7654.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์6,333.301,407.6077.8 %5.0990.20116.7088.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์3,947.373,452.0012.5 %5.0598.25117.9280.3 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์7,637.264,038.0047.1 %5.02,485.55681.5072.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์53,517.4138,620.9327.8 %5.01,276.731,473.55-15.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์2,858.671,352.0052.7 %5.0609.89238.5360.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์6,054.371,886.8068.8 %5.0890.71668.6524.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,598.841,808.0049.8 %5.0819.42315.9261.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์4,733.114,038.9214.7 %5.0997.00535.7846.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์4,199.901,496.0064.4 %5.0971.19320.5367.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์14,874.189,995.9032.8 %5.05,363.89342.6593.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)29,851.149,879.2066.9 %5.02,723.46686.7074.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 124,727.4315,124.0038.8 %5.01,596.33608.0061.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 225,661.4714,340.0044.1 %5.01,787.60639.3564.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 334,691.9910,839.5468.8 %5.01,840.991,277.0230.6 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์33,445.8013,542.0059.5 %5.0349.32400.48-14.6 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์4,278.293,725.0012.9 %5.0366.92475.50-29.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์199,024.23111,708.0043.9 %5.01,824.671,496.4418.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์24,512.8129,231.60-19.3 %0.01,115.851,505.00-34.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน41,298.5924,400.0040.9 %5.0944.67814.1513.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์38,439.5023,372.0039.2 %5.0840.41147.9182.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี22,261.2120,295.208.8 %4.01,100.501,421.05-29.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์9,458.1813,500.00-42.7 %0.02,619.003,078.00-17.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 3,341.072,888.0013.6 %5.0895.48712.6020.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์2,714.491,254.0053.8 %5.0685.95306.3655.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์24,925.692,420.0090.3 %5.06,012.145,135.7914.6 %5.0
รวม 923,815 529,406 42.69 % 77,111 41,131 46.66 %