จังหวัดราชบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี2,969.62377.0087.3 %5.0445.30129.2071.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี12,379.837,177.2042.0 %5.042.18104.98-148.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี9,506.017,717.6318.8 %5.0825.62136.2583.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี3,269.332,454.0024.9 %5.0692.5122.9596.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี22,982.5822,269.003.1 %1.52,963.971,200.8059.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก4,322.13749.0082.7 %5.0314.2338.9287.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ4,171.13711.0083.0 %5.0264.5152.2580.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ5,575.58231.0095.9 %5.0223.4338.0083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง4,295.05374.0091.3 %5.0476.60119.7074.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง3,909.55495.0087.3 %5.0284.3147.5083.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม5,984.781,199.0080.0 %5.0377.3157.0084.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี5,102.031,527.0070.1 %5.0312.5395.6269.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง4,158.441,597.0061.6 %5.0355.73118.7566.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง3,787.76445.0088.3 %5.0886.8427.5096.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี8,077.875,392.0733.2 %5.01,415.111,301.348.0 %4.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี4,714.871,777.0062.3 %5.0958.74531.9844.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี3,254.93698.0078.6 %5.0655.27507.3822.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี2,604.591,466.0043.7 %5.0426.29430.35-1.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี6,213.934,861.0021.8 %5.01,814.441,373.0324.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 106,570.299,349.00-42.3 %0.01,977.63650.7567.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี2,922.153,725.00-27.5 %0.0521.87446.5014.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี4,604.693,670.0020.3 %5.01,351.331.0099.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี5,108.702,472.5051.6 %5.01,415.12555.3260.8 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี3,671.621,777.0051.6 %5.0825.62808.452.1 %1.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 9,570.6517,797.90-86.0 %0.01,472.530.9599.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี3,927.632,974.6224.3 %5.0939.72577.6038.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 85,717.967,264.28-27.0 %0.01,569.211,126.3328.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)16,210.1716,018.841.2 %0.55,357.441,814.9066.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 711,578.7811,925.00-3.0 %0.04,410.081,178.0073.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี4,621.531,388.0070.0 %5.0787.58175.9677.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,121.831,251.2059.9 %5.0616.45589.004.5 %2.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี6,113.295,015.2918.0 %5.01,017.47574.0543.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี5,753.0729,232.00-408.1 %0.01,624.302,528.75-55.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี3,629.884,559.38-25.6 %0.0730.53166.2577.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี11,810.3414,817.65-25.5 %0.02,271.2045.9198.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี11,349.612,213.0080.5 %5.0654.47511.4221.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี3,773.583,801.00-0.7 %0.0882.67209.0076.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี5,061.251,576.0068.9 %5.0958.74475.0050.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี6,514.644,859.0025.4 %5.01,589.07235.6985.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี4,242.884,750.34-12.0 %0.0825.6159.8592.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี30,033.126,188.0079.4 %5.01,041.50623.0040.2 %5.0
สพ.ราชบุรี50,803.0230,999.9239.0 %5.01,041.50266.2574.4 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รจก.เขาบิน ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี2,747.61920.0066.5 %5.0483.34227.6352.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี5,136.123,495.0032.0 %5.01,110.86836.8624.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี31,062.9443,088.64-38.7 %0.01,865.121,089.9541.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี7,022.252,885.7058.9 %5.0673.50467.4530.6 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี5,586.366,834.00-22.3 %0.0958.72275.5071.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี3,677.391,402.0061.9 %5.0768.5834.6195.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี4,080.063,439.0015.7 %5.01,032.73740.3428.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี37,409.4116,705.2055.3 %5.04,770.95766.1483.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง4,223.592,820.5333.2 %5.01,081.17271.1274.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 183,942.5619,982.0076.2 %5.01,608.17955.4440.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2ไม่ครบ11,604.34ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)9,974.309,276.007.0 %3.53,789.88540.7785.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี5,372.805,033.006.3 %3.0340.2063.6581.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีไม่ครบ137,592.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธารามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ650.16ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี10,887.5018,520.00-70.1 %0.01,742.222,002.60-14.9 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี59,634.2310,378.2982.6 %5.023,616.2447.6199.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 53,180.371,515.0052.4 %5.0637.4076.0288.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี190,371.53105,377.6544.6 %5.01,465.21315.3378.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 4,152.424,156.00-0.1 %0.01,105.06636.3942.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี24,590.1315,127.8338.5 %5.04,483.262,686.4740.1 %5.0
รวม 827,042 520,098 37.11 % 99,149 31,987 67.74 %