จังหวัดกาญจนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 67,087.9726,009.0061.2 %5.0262.29170.7334.9 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,581.57656.0074.6 %5.0700.7964.4190.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี9,937.0213,115.04-32.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี14,484.2520,484.70-41.4 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0173.04123.5028.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.กาญจนบุรี11,359.623,000.0073.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี3,693.822,998.0018.8 %5.0668.78340.9749.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี3,257.51783.0076.0 %5.0928.9869.1492.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี11,082.8620,123.10-81.6 %0.02,697.461,153.3057.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง4,443.592,336.0047.4 %5.0340.2050.5185.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ4,085.86476.0088.4 %5.0690.3990.2586.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์4,159.01184.0095.6 %5.0454.7378.8582.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี3,861.62331.0091.4 %5.0914.8776.2391.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ3,926.61707.0082.0 %5.0433.2080.6781.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย4,036.18461.0088.6 %5.0286.8479.8672.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ3,807.09352.0090.8 %5.0357.7679.8477.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา3,938.28618.0084.3 %5.0340.1279.9776.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา4,342.341,448.0066.7 %5.0322.4679.9675.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน3,935.54925.0076.5 %5.0250.1382.2367.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย3,875.11722.0081.4 %5.0304.1931.0189.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค3,918.63725.0081.5 %5.0415.5781.3380.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0333.1680.0376.0 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี3,329.684,213.00-26.5 %0.01,823.86663.4563.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี6,466.247,365.80-13.9 %0.01,746.671,493.8014.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี4,660.752,642.0043.3 %5.01,024.0628.0297.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี4,024.351,937.0051.9 %5.01,855.10479.7474.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี3,211.721,286.0060.0 %5.0825.93205.8575.1 %5.0
สำนักชลประทานที่ 13244,912.31255,222.16-4.2 %0.096,563.8772,603.0624.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี2,919.841,320.0054.8 %5.0852.77709.1816.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี6,340.823,994.0037.0 %5.02,214.531,580.8328.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี2,165.644,124.80-90.5 %0.0617.64559.179.5 %4.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี6,149.174,839.4121.3 %5.01,610.74596.6063.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,044.375,108.00-26.3 %0.0716.45611.7114.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี6,035.7917,591.00-191.4 %0.01,385.37182.5886.8 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี3,352.422,916.0013.0 %5.0497.35177.7264.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,546.971,159.0067.3 %5.01,081.11128.0188.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี3,128.951,255.0059.9 %5.0909.97237.5073.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี3,909.455,202.00-33.1 %0.0696.96228.3667.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี5,080.542,868.0043.5 %5.01,632.43407.6575.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี6,469.395,815.0010.1 %5.01,575.531,186.8624.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี3,750.802,805.0025.2 %5.01,252.26247.8480.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,387.378,463.05-92.9 %0.01,314.52155.0888.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี11,685.362,536.0078.3 %5.01,061.95635.3040.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี3,995.044,524.65-13.3 %0.01,252.26854.0531.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี4,226.592,272.0046.2 %5.01,351.11351.3674.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี4,698.394,116.4612.4 %5.01,480.45239.7883.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี3,257.744,378.56-34.4 %0.0463.30107.5376.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี11,659.729,945.0114.7 %5.0594.21805.30-35.5 %0.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี138,391.0047,811.3265.5 %5.01,574.31691.2356.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี2,780.871,338.0051.9 %5.0776.85152.5880.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี4,483.194,070.729.2 %4.51,034.99867.0616.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี3,198.742,351.0026.5 %5.0921.44419.7654.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี6,340.726,183.952.5 %1.0655.71802.93-22.5 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี3,597.372,949.0018.0 %5.01,080.96249.2276.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี29,675.966,172.5379.2 %5.0959.47145.5984.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)17,874.367,941.0055.6 %5.06,455.10546.2591.5 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"8,857.203,513.5060.3 %5.045.18203.89-351.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 238,194.2721,192.0044.5 %5.010,738.55407.1896.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 417,586.0114,183.1019.4 %5.01,399.63995.9428.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 123,286.6761,258.84-163.1 %0.01,927.17606.9468.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 311,011.906,719.4039.0 %5.02,548.681,243.0351.2 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี13,780.246,325.9554.1 %5.0408.83931.66-127.9 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี859.343,358.05-290.8 %0.0329.87134.1159.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี49,364.5854,870.00-11.2 %0.01,422.44868.6038.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี93,976.7742,596.2754.7 %5.01,153.87912.0021.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี35,718.1339,241.00-9.9 %0.01,341.161,738.15-29.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน13,637.2911,909.6812.7 %5.0981.24507.0648.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี33,220.7721,180.0036.2 %5.01,186.39198.5583.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี30,639.8526,677.0012.9 %5.01,209.081,430.59-18.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี46,482.4920,277.0056.4 %5.02,563.321,900.0025.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 3,651.443,717.00-1.8 %0.01,157.17646.9544.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 115,663.986,089.0061.1 %5.03,483.251,326.2061.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี5,051.072,151.0057.4 %5.0871.93242.4172.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี25,257.5919,582.0022.5 %5.05,566.448,878.60-59.5 %0.0
รวม 1,211,806 908,011 25.07 % 189,068 115,416 38.96 %