จังหวัดสุพรรณบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี2,638.61972.0063.2 %5.0452.3761.0086.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี19,712.3413,731.6630.3 %5.086.62212.80-145.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี3,398.912,286.0032.7 %5.0794.65116.6385.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี3,524.711,493.0057.6 %5.0680.5696.5085.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี10,137.764,780.4052.8 %5.02,486.521,135.2054.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเมืองสุพรรณบุรี5,025.241,871.0062.8 %5.0306.3056.5381.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง4,053.591,224.0069.8 %5.0431.2589.7979.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์3,897.33900.0076.9 %5.0200.4667.6666.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ3,769.90732.0080.6 %5.0323.0644.7786.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช3,952.02588.0085.1 %5.0327.8585.5073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า4,060.601,907.0053.0 %5.0209.6995.0054.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์3,927.31977.0075.1 %5.0231.1454.9976.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง3,994.911,410.0064.7 %5.0403.3768.0083.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก4,241.22987.0076.7 %5.0309.0520.9093.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง5,294.58968.0081.7 %5.0297.5138.0087.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี8,629.643,807.8055.9 %5.01,174.971,190.69-1.3 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี3,085.791.00100.0 %5.0623.51299.7951.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี4,250.632,508.0041.0 %5.0984.81617.5037.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,428.471,340.0069.7 %5.0844.51666.0221.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี2,945.082,379.0019.2 %5.0566.46785.51-38.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี4,304.084,058.005.7 %2.51,041.862,034.60-95.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี17,405.274,728.0072.8 %5.0623.96440.2229.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,518.694,111.009.0 %4.51,193.991,229.09-2.9 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)4,181.363,158.1224.5 %5.01,003.83386.2561.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี13,461.0017,181.00-27.6 %0.01,517.2616.2898.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง12,213.4413,115.14-7.4 %0.04,209.605,081.45-20.7 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี3,897.651,548.0060.3 %5.0946.781,111.19-17.4 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 2 สุพรรณบุรี10,006.166,547.2234.6 %5.03,304.77713.4578.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี3,694.011,429.0061.3 %5.0870.72162.1681.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,477.80714.0079.5 %5.0623.51391.9837.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี3,543.624,713.50-33.0 %0.0794.65626.5621.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี10,352.6048,728.00-370.7 %0.01,688.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี12,967.556,023.0053.6 %5.01,289.071,791.73-39.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี4,631.921,668.0064.0 %5.0908.75363.7660.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี7,044.7311,007.21-56.2 %0.01,422.18102.9692.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี14,277.3912,155.7714.9 %5.02,120.57606.0071.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี7,325.101,537.0079.0 %5.0813.67527.2535.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี14,046.743,698.8973.7 %5.04,616.87614.0386.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี5,483.684,773.0013.0 %5.01,155.96243.3678.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี5,072.022,832.0044.2 %5.01,346.12845.2537.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี3,070.903,475.00-13.2 %0.0604.49104.2882.7 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี7,962.999,659.00-21.3 %0.0433.79665.00-53.3 %0.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี 87,471.176,762.2092.3 %5.01,362.92595.0056.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี2,862.25713.0075.1 %5.0433.35201.4053.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี5,485.082,908.0047.0 %5.0813.67834.10-2.5 %0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี31,419.1021,003.0033.2 %5.01,963.962,133.45-8.6 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,612.25965.0073.3 %5.0604.49374.9538.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี4,685.344,987.00-6.4 %0.0927.77728.6221.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี4,023.561,609.5060.0 %5.0572.01171.0070.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี3,452.994,061.60-17.6 %0.0870.72823.005.5 %2.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี4,623.983,499.0024.3 %5.0536.84152.5071.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)9,249.356,751.0027.0 %5.02,135.28558.9073.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 333,989.8410,186.7870.0 %5.01,409.65715.0349.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 237,431.2710,807.9271.1 %5.01,113.68451.1359.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1262,940.0017,364.3193.4 %5.0951.04553.9441.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี7,378.989,015.00-22.2 %0.0354.70618.50-74.4 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี124,420.3752,903.3657.5 %5.0813.781,517.56-86.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี81,202.32121,472.00-49.6 %0.01,341.471,308.312.5 %1.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี28,554.8056,199.00-96.8 %0.0946.57930.001.8 %0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส23,962.5926,299.00-9.8 %0.0747.11834.69-11.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง32,110.1311,944.8862.8 %5.0766.16532.5230.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง62,435.8421,396.4865.7 %5.0698.39586.7316.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี20,935.8520,473.002.2 %1.01,885.852,369.70-25.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 4,370.644,066.027.0 %3.5800.03825.59-3.2 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 (จ.สุพรรณบุรี)6,568.1511,512.00-75.3 %0.02,281.97121.6994.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี3,084.961,098.0064.4 %5.0623.51255.0559.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี38,561.2811,155.0071.1 %5.03,881.553,946.01-1.7 %0.0
รวม 1,202,739 650,875 45.88 % 71,414 45,999 35.59 %