จังหวัดนครปฐม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม6,977.931,034.0085.2 %5.01,525.22137.3991.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม3,854.183,749.412.7 %1.0764.94155.5979.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม3,393.112,360.0030.4 %5.0536.7565.5487.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 630,130.2230,111.210.1 %0.56,012.47640.4189.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม125,005.9916,116.0035.6 %5.02,609.49782.8070.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 225,035.1425,136.00-0.4 %0.02,391.551,032.5956.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม18,913.562,144.0088.7 %5.0446.9960.8086.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน4,085.371,067.0073.9 %5.0334.7565.1880.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน5,685.851,439.0074.7 %5.0281.0567.4576.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม4,156.53807.0080.6 %5.0363.2347.5086.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 14,776.451,257.0073.7 %5.0197.2632.6083.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน25,748.043,685.0035.9 %5.0384.25105.2572.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล4,040.10498.2987.7 %5.0187.9298.8247.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี17,526.691,175.0093.3 %5.0275.2651.7681.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 714,378.258,114.0043.6 %5.02,399.471,406.8441.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 13,708.362,022.0045.5 %5.0778.16294.2162.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 23,785.405,540.00-46.4 %0.0783.24591.8624.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม6,189.412,051.0066.9 %5.0860.02696.1319.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 43,649.562,614.0028.4 %5.0613.59263.0557.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม3,212.611,534.0052.3 %5.0574.78112.7680.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม3,288.101,590.0051.6 %5.0593.78531.6710.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม12,251.928,618.3129.7 %5.01,696.73741.3256.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 75,905.283,949.0033.1 %5.02,304.391,494.3535.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม3,272.184,121.00-25.9 %0.0459.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม5,101.364,347.0014.8 %5.01,164.26670.0442.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม3,572.031,907.0046.6 %5.0634.4137.3894.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม16,906.3719,690.08-16.5 %0.01,962.94452.8176.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)14,707.358,148.5044.6 %5.0671.78585.6712.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,591.201,629.0054.6 %5.0726.90637.3712.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม3,506.951,412.0059.7 %5.0688.8865.7690.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม2,891.241,180.0059.2 %5.0441.6760.8086.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม1,859.282,892.00-55.5 %0.0693.53323.2953.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม5,603.804,467.2920.3 %5.01,281.99442.3165.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม6,112.825,957.002.5 %1.01,582.63667.1257.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม5,733.911,487.0074.1 %5.01,126.25260.6076.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม14,350.4513,508.395.9 %2.53,160.9672.6297.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม11,739.672,043.7082.6 %5.0707.89339.3752.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม3,739.773,117.0616.7 %5.0783.96196.6574.9 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม4,279.712,785.0034.9 %5.0974.10130.0786.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม7,430.145,128.0031.0 %5.01,524.48465.7669.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม7,495.397,136.004.8 %2.0936.0799.6589.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา21,955.5014,823.9932.5 %5.01,044.87766.1426.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม10,306.747,218.0030.0 %5.01,123.18674.5039.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา39,422.1317,880.0054.6 %5.01,073.27527.1050.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก18,626.7557,593.69-209.2 %0.0787.07682.1713.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร29,439.3136,049.97-22.5 %0.01,815.44529.5170.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี19,021.7018,186.214.4 %2.01,050.54440.1058.1 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐม166,566.70172,516.00-3.6 %0.01,756.101,120.0536.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม675.441,057.00-56.5 %0.0214.26261.12-21.9 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม13,173.311,881.0085.7 %5.01,221.33181.6485.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม3,639.031,776.0051.2 %5.0612.81587.994.0 %2.0
สปส.จ.นครปฐม14,046.7414,084.16-0.3 %0.02,134.10476.0277.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม3,424.612,994.0012.6 %5.0650.85253.8061.0 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)3,419.324,480.00-31.0 %0.0905.87158.7382.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม12,692.676,462.9249.1 %5.0602.35432.8228.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 138,974.8416,116.8158.6 %5.01,155.27635.8545.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 240,526.699,854.8375.7 %5.0936.84623.2733.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11,320.6610,489.68-694.3 %0.0398.77336.5215.6 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม66,338.2715,793.4076.2 %5.0469.25512.05-9.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม1,287,144.0070,733.0094.5 %5.0934.67570.7538.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม17,263.2510,885.0736.9 %5.0370.32590.24-59.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม37,371.7843,314.00-15.9 %0.0576.42535.817.0 %3.5
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)51,683.4820,284.0060.8 %5.0472.07557.33-18.1 %0.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง68,651.9627,045.7960.6 %5.0673.10521.1122.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล30,194.0915,576.0048.4 %5.0471.86312.6933.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม8,861.3524,019.71-171.1 %0.01,207.432,381.57-97.2 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)275,358.44397,684.00-44.4 %0.01,543.582,231.84-44.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 4,928.173,580.0027.4 %5.0623.551,011.83-62.3 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม2,728.861,251.0054.2 %5.0384.61229.5740.3 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 791,160.9969,200.3424.1 %5.030,024.0912,082.3559.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม45,662.6623,792.0047.9 %5.05,626.684,825.0014.2 %5.0
รวม 2,762,171 1,334,190 51.70 % 106,839 50,033 53.17 %