จังหวัดสมุทรสาคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร3,872.915,670.17-46.4 %0.0204.39163.8119.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร2,838.721,644.0042.1 %5.0481.4272.7484.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร3,173.421,769.0044.3 %5.0481.420.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 127,154.2020,478.7224.6 %5.03,037.69600.4080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 230,730.9427,393.0010.9 %5.03,309.57518.2984.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 16,205.296,235.62-0.5 %0.0279.3160.2578.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร4,560.977,794.43-70.9 %0.01,013.85961.035.2 %2.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร3,485.843,211.007.9 %3.5709.61428.8339.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร2,650.941,333.0049.7 %5.0367.3398.8273.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร3,315.071,775.0046.5 %5.0443.39311.5729.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร3,346.482,214.0033.8 %5.0533.38420.4021.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,315.423,013.00-129.1 %0.0265.71230.9113.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร4,649.943,222.7130.7 %5.01,051.88710.5532.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร10,785.4317,961.99-66.5 %0.01,165.98660.3043.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,702.872,210.0040.3 %5.0633.55212.5566.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,544.351,197.0066.2 %5.0633.5532.6094.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร2,876.391,300.0054.8 %5.0367.33342.666.7 %3.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร3,005.182,867.004.6 %2.0367.33378.60-3.1 %0.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร8,978.9543,961.00-389.6 %0.01,528.691,251.3918.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร3,711.996,631.00-78.6 %0.0690.60323.0753.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร3,259.741,889.0042.1 %5.0451.5898.0378.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร5,452.4614,856.24-172.5 %0.01,136.0984.2692.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร2,924.211,178.0059.7 %5.0386.35384.750.4 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,599.14808.0077.6 %5.0652.57213.4667.3 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร3,692.923,338.009.6 %4.5690.60297.4556.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร3,468.873,992.64-15.1 %0.0576.50164.2571.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร4,297.895,620.00-30.8 %0.0519.4568.4186.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร11,686.833,039.0074.0 %5.0593.43294.6450.3 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 62,827.1773,836.98-17.5 %0.0963.97516.5046.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร2,744.041,611.0041.3 %5.0310.2883.0573.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร9,829.5113,639.79-38.8 %0.02,211.88432.1380.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร4,057.295,040.00-24.2 %0.0804.69353.3056.1 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร9,610.3523,096.00-140.3 %0.01,706.70511.3770.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร2,943.742,150.0027.0 %5.0405.3665.3183.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร7,374.948,933.40-21.1 %0.02,101.1063.4697.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร14,147.256,803.9151.9 %5.0300.86514.07-70.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร21,814.0510,495.3551.9 %5.0782.19513.4134.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร16,480.673,647.4977.9 %5.0259.09354.54-36.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร75,787.6780,268.00-5.9 %0.01,151.06902.6021.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว38,644.2421,204.0045.1 %5.0383.52528.20-37.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร11,369.418,900.8821.7 %5.01,092.57768.9429.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 5,107.963,926.6123.1 %5.0785.68864.97-10.1 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร2,580.48555.0078.5 %5.0253.2133.1786.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร72,848.1333,113.0054.5 %5.015,240.683,038.3080.1 %5.0
รวม 530,454 493,824 6.91 % 51,325 18,928 63.12 %