จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง3,143.511,070.0066.0 %5.0259.39149.4242.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง3,076.541,604.0047.9 %5.0323.27262.7118.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง2,977.081,543.0048.2 %5.0405.3677.5180.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง12,958.3116,648.00-28.5 %0.01,628.82964.2540.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,451.181,778.0060.1 %5.0193.6447.5075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ4,062.63865.0078.7 %5.0227.1547.5079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้1,162.8993.0092.0 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง3,859.96351.0090.9 %5.0164.2691.3444.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย3,341.27368.0089.0 %5.0127.7066.5047.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก3,400.54323.0090.5 %5.0144.6547.5067.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา1,359.93144.0089.4 %5.0121.480.9599.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง3,207.311,567.0051.1 %5.0506.88422.4216.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง4,760.561,737.0063.5 %5.0697.04741.56-6.4 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง3,212.30384.0088.0 %5.0506.88285.0043.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง2,914.10998.0065.8 %5.0487.86482.121.2 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง3,234.231,898.8241.3 %5.0620.951,332.15-114.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง1,767.474,688.00-165.2 %0.0354.23582.22-64.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง4,139.722,638.0036.3 %5.0830.15807.222.8 %1.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง12,354.0115,410.94-24.7 %0.0811.14122.8384.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง3,886.681,867.0052.0 %5.0544.63136.0875.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง3,404.331,095.0067.8 %5.0582.9595.9583.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง3,093.38576.0081.4 %5.0373.77142.5061.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง3,600.163,442.004.4 %2.0601.96261.4156.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง12,746.8813,680.00-7.3 %0.01,039.331,581.83-52.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง4,805.854,292.0010.7 %5.0667.441,206.53-80.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง3,305.922,589.0021.7 %5.0544.91295.2745.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง6,481.9011,807.82-82.2 %0.01,134.3988.6292.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง4,503.322,400.0046.7 %5.0430.82342.0020.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง3,502.171,833.0047.7 %5.0620.98291.0753.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง3,430.031,875.0045.3 %5.0506.88432.8514.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง4,253.311,906.0055.2 %5.0639.99282.7855.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง4,325.792,277.0047.4 %5.0430.82105.8375.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง3,374.451,889.0044.0 %5.0642.78196.3269.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 44,425.2545,143.72-1.6 %0.0660.10750.81-13.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,745.76904.0067.1 %5.0278.69260.516.5 %3.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,925.35984.0066.4 %5.0288.63221.2523.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง3,943.324,636.60-17.6 %0.0570.95433.0624.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง3,311.693,079.007.0 %3.5449.83179.7160.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง3,288.925,203.19-58.2 %0.0553.85390.5529.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง38,358.6718,746.0751.1 %5.01,020.58470.8253.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง1,985.864,102.23-106.6 %0.0171.58331.14-93.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง17,242.101.00100.0 %5.0293.850.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง17,500.4034,220.00-95.5 %0.0428.42674.97-57.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ14,012.7816,310.99-16.4 %0.0368.70227.0538.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง6,074.4516,641.04-174.0 %0.0977.461,965.33-101.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 3,505.292,828.0019.3 %5.0506.88397.5021.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง3,870.57715.0081.5 %5.0316.72202.1936.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง18,061.688,220.0654.5 %5.02,428.031,837.4524.3 %5.0
รวม 325,350 267,372 17.82 % 26,632 20,334 23.65 %