จังหวัดสมุทรสงคราม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,701.59913.0066.2 %5.0216.13117.5045.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม2,777.431,007.0063.7 %5.0292.20116.4860.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม3,343.291,541.0053.9 %5.0425.3144.2389.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม29,884.6121,084.0129.4 %5.02,331.45425.6081.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0281.0747.5083.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที3,889.09581.0085.1 %5.0161.6347.5070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา4,098.68927.0077.4 %5.0201.410.00100.0 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง3,816.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5936.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม3,509.884,602.85-31.1 %0.0577.44332.5042.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม3,245.811,718.0047.1 %5.0368.26311.6015.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,014.071,017.0066.3 %5.0387.28318.8717.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม3,085.15805.6073.9 %5.0368.26323.1712.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม3,047.733,124.00-2.5 %0.0603.67816.95-35.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,857.462,169.4043.8 %5.0672.52568.2415.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม12,995.3312,375.194.8 %2.0902.8398.7289.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม3,338.101,649.0050.6 %5.0482.36389.1419.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม3,021.131,116.0063.1 %5.0501.3766.1186.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,233.451,030.0068.1 %5.0406.29316.4922.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม3,392.443,298.682.8 %1.0520.39241.3353.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบ3,190.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ168.15ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม4,301.651,926.0055.2 %5.0501.37225.5155.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม4,593.635,224.77-13.7 %0.0938.7461.9693.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม11,347.631,295.0088.6 %5.0444.32262.3740.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม3,577.332,241.0037.4 %5.0596.45255.6357.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม3,752.683,148.0016.1 %5.0615.40155.3374.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,605.492,227.3851.6 %5.0482.36145.6269.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม3,743.533,266.0012.8 %5.0330.2398.8270.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม11,563.963,112.0073.1 %5.0520.39133.0074.4 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 41,488.3217,463.4757.9 %5.0631.20515.5818.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,345.69999.0070.1 %5.0292.20193.8633.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม4,502.013,777.8716.1 %5.0729.56448.8538.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,152.791,311.6058.4 %5.0387.28281.8427.2 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม3,876.033,092.0020.2 %5.0653.5062.1590.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม2,846.471,228.0056.9 %5.0273.18188.7730.9 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม3,446.042,890.0016.1 %5.0463.34364.8021.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม12,532.8816,404.62-30.9 %0.0560.60575.37-2.6 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม5,336.903,411.0036.1 %5.0274.04139.3649.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม15,081.5913,275.9512.0 %5.0353.18319.209.6 %4.5
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม17,022.9316,091.525.5 %2.5936.80892.854.7 %2.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม31,932.8329,446.007.8 %3.51,313.92473.1064.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 3,273.751,736.0047.0 %5.0482.36397.8517.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม2,776.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5273.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม12,229.55549.6995.5 %5.02,678.631,738.2635.1 %5.0
รวม 299,989 193,076 35.64 % 23,958 12,512 47.77 %