จังหวัดเพชรบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,630.32798.0069.7 %5.0473.03152.8967.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี10,965.765,285.0751.8 %5.070.3052.5325.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี4,503.364,240.145.8 %2.5815.30245.0070.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 4,008.621,158.0071.1 %5.0663.1728.9695.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี19,311.0216,392.0015.1 %5.02,336.60694.9470.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง4,038.09942.0076.7 %5.0305.7333.2589.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน3,763.08504.0086.6 %5.0411.5561.8385.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ5,618.791,328.0076.4 %5.0396.3388.0777.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย3,677.111,016.0072.4 %5.0203.0791.9754.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม3,847.24734.0080.9 %5.0162.6057.6064.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี4,584.381,471.0067.9 %5.0296.7252.8282.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง3,862.99492.0087.3 %5.0396.5842.7589.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด4,028.46404.0090.0 %5.0166.6258.4864.9 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม2,421.93332.5186.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี12,732.246,036.4152.6 %5.01,176.601,055.7510.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0947.76150.5384.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี4,108.211,907.0053.6 %5.01,043.49353.4066.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี6,196.494,099.0033.8 %5.0877.51751.4414.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี3,324.801,730.6047.9 %5.0739.24490.2033.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี8,863.133,421.0061.4 %5.02,792.991,759.0237.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,826.603,297.95-16.7 %0.0544.42357.5034.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี5,174.353,451.0033.3 %5.01,423.811,579.64-10.9 %0.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี7,508.143,266.0056.5 %5.0428.31350.9018.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี15,385.6815,717.01-2.2 %0.01,556.92101.7993.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)7,268.1511,135.00-53.2 %0.02,728.95878.7567.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี5,791.443,328.0042.5 %5.0853.33351.3258.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี3,447.991,293.0062.5 %5.0796.280.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี3,208.371,445.0055.0 %5.0625.14363.1441.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี3,641.423,045.6116.4 %5.0834.32249.4570.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี9,884.198,054.3318.5 %5.01,937.272.8599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี4,218.553,993.475.3 %2.51,024.50407.1960.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี3,470.881,952.0043.8 %5.0796.28231.6470.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี15,564.1713,613.9212.5 %5.03,173.28116.7696.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี8,140.371,197.8085.3 %5.0872.34425.7651.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี5,145.504,394.1614.6 %5.01,138.57548.3251.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี3,964.872,704.0031.8 %5.0891.36135.6784.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี4,145.082,652.0036.0 %5.01,024.48410.2960.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี4,060.542,851.0029.8 %5.0663.17135.7379.5 %5.0
สพ.เพชรบุรี11,667.032,416.0079.3 %5.0807.18543.7832.6 %5.0
รจก.เพชรบุรี 53,388.3652,927.430.9 %0.51,153.86796.4831.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี4,473.341,031.0077.0 %5.0299.63213.0228.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี5,250.763,374.8735.7 %5.01,043.51415.6160.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี5,386.511,971.0063.4 %5.0720.22274.6161.9 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี4,953.914,638.556.4 %3.01,195.5398.8091.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี3,696.723,206.5113.3 %5.0797.06200.4474.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี16,566.6912,255.0026.0 %5.03,595.43267.9592.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 177,696.6118,201.2076.6 %5.0886.93784.4511.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 238,526.9614,608.3462.1 %5.01,684.72406.8475.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)16,268.3610,131.4537.7 %5.02,865.591,175.6559.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี5,987.463,017.0049.6 %5.0406.09384.755.3 %2.5
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี52,056.0451,634.130.8 %0.51,143.271,649.14-44.2 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี89,875.5448,550.0046.0 %5.0847.262,387.97-181.8 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี29,784.9234,667.50-16.4 %0.0956.552,441.92-155.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี25,252.68194.0099.2 %5.0777.51301.0561.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด324,381.4723,384.0092.8 %5.03,394.30872.2074.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย19,936.0613,336.0433.1 %5.0602.28631.75-4.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี9,465.5521,934.54-131.7 %0.01,823.442,662.50-46.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 3,697.012,554.0030.9 %5.0663.17493.3625.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี4,130.601,561.0062.2 %5.0568.09204.9063.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี18,785.1014,613.7822.2 %5.04,888.581,250.7274.4 %5.0
รวม 1,046,560 479,889 54.15 % 66,708 31,327 53.04 %