จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,156.76756.0076.1 %5.0457.63158.3765.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์41,297.486,775.3683.6 %5.0293.53110.2062.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,523.764,657.83-32.2 %0.0799.92110.2886.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,926.461.00100.0 %5.0628.7932.4994.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์15,728.6911,046.0029.8 %5.02,321.221,351.4841.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน3,966.661,015.0074.4 %5.0435.97114.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี4,177.741,695.0059.4 %5.0521.1276.0085.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน4,885.312,081.0057.4 %5.0593.7095.0084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด4,308.82467.0089.2 %5.0334.5454.1583.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์4,426.46883.2080.0 %5.0345.3665.0981.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี3,686.161,075.0070.8 %5.0276.6839.9085.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก3,683.81418.0088.7 %5.0256.79114.0055.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย3,715.10563.0084.8 %5.0464.70133.0071.4 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์5,444.295,673.20-4.2 %0.0818.70269.8067.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ673.27ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,631.441,629.0038.1 %5.0553.24175.2668.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,645.50811.0069.3 %5.0560.7298.3482.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,003.861,571.7047.7 %5.0666.83484.4127.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,222.561,590.0062.3 %5.0952.05550.4342.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,028.331,219.0059.7 %5.0685.82315.4054.0 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1424,669.4921,470.8713.0 %5.08,770.3611,875.00-35.4 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,222.113,645.00-13.1 %0.0761.89785.71-3.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์15,326.632,790.5081.8 %5.05,287.711,376.6574.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,322.822,195.705.5 %2.5524.54245.7453.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,678.06257,744.00-5,409.6 %0.01,083.521,328.14-22.6 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,224.771,447.8055.1 %5.0761.90211.1172.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์12,404.9110,230.0017.5 %5.01,180.26251.4078.7 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน85,731.9857,235.5833.2 %5.0510.83312.5738.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)12,610.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.54,159.802,904.1530.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,499.991,742.0050.2 %5.0885.45180.2879.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,332.311,085.0053.5 %5.061.6766.50-7.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,376.22204.0085.2 %5.068.2248.0929.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)4,942.823,691.0025.3 %5.089.9449.7044.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,842.94752.0080.4 %5.0799.9449.3093.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,062.49617.0079.9 %5.0647.81401.8238.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,789.931,336.0064.7 %5.0626.43818.53-30.7 %0.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,430.042,292.0033.2 %5.01,552.71713.7954.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,133.965,667.0020.6 %5.01,427.461,194.9416.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,744.691,107.2580.7 %5.0742.89174.1676.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,757.7310,037.95-74.3 %0.01,389.43253.1881.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์13,283.9115,246.00-14.8 %0.01,871.451,959.25-4.7 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,893.092,368.0078.3 %5.0685.84474.4330.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,653.282,910.1020.3 %5.0935.09586.3537.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,172.091,594.0049.7 %5.0742.87206.3272.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,684.27398.3589.2 %5.0818.94349.6057.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,909.734,886.0038.2 %5.0781.13145.1381.4 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์11,024.962,257.0079.5 %5.0748.89726.403.0 %1.5
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 57,393.2229,829.5448.0 %5.01,001.001,346.63-34.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,882.46837.0071.0 %5.0533.70244.2554.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,961.005,118.3657.2 %5.01,408.43352.2475.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,992.371,116.6062.7 %5.0552.73285.6648.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,706.876,007.3931.0 %5.01,465.48969.5633.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,431.071,342.0060.9 %5.0761.90322.0557.7 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์55,324.96131,600.00-137.9 %0.01,901.881,036.9545.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,161.212,098.2149.6 %5.01,066.372.3899.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 132,456.3712,700.5360.9 %5.01,342.411,307.202.6 %1.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 228,220.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,644.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,391.732,387.140.2 %0.5319.24237.5025.6 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์21,894.564,635.0078.8 %5.0307.51294.934.1 %2.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์678,460.7510,788.5498.4 %5.03,672.2132,990.65-798.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน375,554.444,169.6298.9 %5.0877.18381.9056.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี45,616.0717,976.4360.6 %5.0824.22916.08-11.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล4,158.0026,901.00-547.0 %0.0677.13963.66-42.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์17,208.641.00100.0 %5.02,212.60692.9568.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 9,115.183,693.0059.5 %5.0657.78575.1412.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,522.97776.0069.2 %5.0476.67189.5560.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์17,841.8511,981.0032.8 %5.05,416.912,342.8556.7 %5.0
รวม 1,724,648 732,836 57.51 % 75,360 77,488 -2.82 %